Syskon till den avlidne har ingen skyddad arvsrätt

Hej. Min gamla faster avled för en tid sedan. Min pappa för 5 år sedan. Kvar i livet finns min andra faster. ( pappas och min nyss avlidna fasters syster). Min faster som nu dog hade inga egna barn. Dock 2 barn som hennes man hade i ett tidigare äktenskap. Denne man är också sedan många år död. Dessa 2 barn är EJ adopterade av min avlidna faster. Nu har jag mina syskon och min faster blivit kallade till "bodelning" hemma hos ett av dessa EJ adopterade barn. Testamente finns visst. Kan min nyss avlidna faster genom testamentet göra min faster som fortfarande är i livet helt arvlös? Ska inte någon opartisk person/er medverka så att allt går rätt till?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!

Bröstarvingar har en skyddad arvsrätt genom laglotten, vilken är hälften av arvslotten, se 7 kap. ärvdabalken. Till bröstarvingar räknas den avlidnes avkomlingar, det vill säga barn, barnbarn etcetera, enligt 2 kap. 1 § ärvdabalken. Syskon till den avlidne har däremot ingen skyddad arvsrätt, se angivna lagrum motsatsvis. Syskon har enbart arvsrätt om det efter den avlidne saknas bröstarvingar och den avlidnes föräldrar inte är i livet, enligt 2 kap. 2 § 2 st ärvdabalken, samt inget testamente finns, eller om ett eventuellt testamente inte omfattar hela kvarlåtenskapen. Svaret på din första fråga är således att ett testamente kan göra den avlidnes syster arvlös.

Dödsbon företräds vanligtvis av dödsbodelägarna, enligt 18 kap. 1 § ärvdabalken. På en dödsbodelägares begäran ska rätten utfärda en boutredningsman, enligt 19 kap. 1 § ärvdabalken. Dödsbodelägare är efterlevande maka/sambo, arvingar och universella testamentstagare. Såvida inte testamentet har vunnit laga kraft, genom att det godkänts av arvingarna eller att det efter att ha delgetts arvingarna inte har klandrats, räknas fastern fortfarande som dödsbodelägare och kan därför begära att en boutredningsman ska utses. (Delgivning och klander av testamente regleras i 14 kap. ärvdabalken. Om fastern önskar klandra testamentet ska hon göra det inom 6 månader från det att hon tog del av testamentet, 14 kap. 5 § ärvdabalken. På vilka grunder ett testamente kan klandras framgår av 13 kap. ärvdabalken. Det kan röra sig om att testamentet inte uppfyller kraven på formalia så som att det ska vara bevittnat, att testatorn inte varit behörig att förordna om kvarlåtenskapen, om testamentet upprättats under påverkan av en psykisk störning eller om testamentet har upprättats under tvång eller svikligt förledande.)

Hoppas att detta besvarade dina frågor.

Vänligen

Ida WalhagenRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning