Svenskt medborgarskap och permanent uppehållstillstånd - Vad gäller?

2021-08-31 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hej!Har en fråga till er ang uppehållstillstånd, önskar svar. Hossein 19980923 kom till Sverige 2015, fick tidsbegränsat uppehållstillstånd november 2018, fick avslag innan dess men domstolen gav honom uppehållstillstånd, uppehållstillståndet är tidsbegränsat och gäller i 3 år. Han skall nu ansöka om nytt. Hossein har fast jobb sedan mars 2019 samt lägenhet. Han är afghansk medborgare men är uppväxt i Iran. Finns det möjlighet för honom att nu ansöka om permanent uppehållstillstånd för att slippa tidsbegränsade tillstånd hela tiden eller måste han fortsätta söka tidsbegränsat? Samt finns möjlighet att ansöka om svenskt medborgarskap?I hans resedokument från Sverige finns notering att han inte kan resa till Afghanistan.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

UTREDNING

Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid besvarandet av din fråga är utlänningslagen (UtlL) och lagen om svenskt medborgarskap (medborgarskapslagen).

Svenskt medborgarskap, vad gäller?

Svenskt medborgarskap kan erhållas vid födseln, genom adoption, genom anmälan eller genom ansökan. Givet vederbörandes ålder kommer en anmälan bli aktuell i det här fallet och innan en ansökan sker måste vissa krav vara uppfyllda. I 11 § medborgarskapslagen anges att en utlänning kan efter ansökan beviljas svenskt medborgarskap om han eller hon har 1. Styrkt sin identitet, 2. Fyllt arton år, 3. Permanent uppehållstillstånd, 4. Hemvist här i landet sedan fyra år i fråga om den som är statslös eller att bedöma som flykting enligt 4 kap. 1 § UtlL eller sedan fem år i fråga om övriga utlänningar och 5. Haft eller kan förväntas komma att ha ett hederligt levnadssätt. Kravet på hederligt levnadssätt innefattar även eventuell tidigare brottslighet utomlands, vilket alltså kan påverka den slutliga bedömningen i det här avseendet. Men utifrån din ärendebeskrivning verkar kravet på permanent uppehållstillstånd vara den springande punkten för Hosseins (H) del och dennes möjlighet kunna beviljas ett svenskt medborgarskap. Just den frågan, dvs. möjligheten till ett sådant uppehållstillstånd, utgör också en del av ditt ärende i övrigt varför de här reglerna kommer att behandlas i det följande.

Permanent uppehållstillstånd, vad gäller?

Ovan uppger du att H kom till Sverige 2015. Vidare skriver du "fick tidsbegränsat uppehållstillstånd november 2018, fick avslag innan dess men domstolen gav honom uppehållstillstånd, uppehållstillståndet är tidsbegränsat och gäller i 3 år. Hur den här formuleringen ska tolkas bereder dock vissa svårigheter. H fick avslag innan november 2018, men samtidigt "gav domstolen honom uppehållstillstånd". Detta ter sig något motsägelsefullt, men utgångpunkten i den fortsatta framställningen får ändå bli att han lagligen har uppehållit sig i Sverige sedan 2015.

Generellt kan följande anföras. Förutom att H måste inneha ett giltigt pass, 2 kap. 1 § UtlL, är utgångspunkten, föga förvånande, att en utländsk medborgare som önskar vistas mer än 90 dagar i Sverige behöver ett uppehållstillstånd, 2 kap. 5 § UtlL. I allmänhet kan ett arbetstillstånd övergå till ett permanent uppehållstillstånd efter ansökan om sökanden i sammanlagt fyra år under de senaste sju åren har haft uppehållstillstånd för arbete, 5 kap. 5 § 1 st. 1 p. UtlL. Det kravet uppfyller emellertid inte H i dagsläget. Man kan även bli beviljad uppehållstillstånd på grund av anknytning, exempelvis om man är gift eller har för avsikt att ingå äktenskap eller ett samboförhållande, 5 kap. 3-3 a §§ UtlL. Det får dock beviljas endast om den person som utlänningen åberopar anknytning till kan försörja sig och har en bostad av tillräcklig storlek och standard för sig själv och utlänningen, 5 kap. 3 b § UtlL, jfr Migrationsöverdomstolens (MIG) avgörande MIG 2011:16. Utöver ovanstående gäller för permanent uppehållstillstånd en allmän regel, vilken bygger på att om man haft uppehållstillstånd eller på annan laglig grund vistats/varit bosatt i Sverige utan avbrott de senaste fem åren så kan man få ställning som varaktigt bosatt, 5 a kap. 1 § UtlL, vilket i sin tur ger rätt till permanent uppehållstillstånd, 5 kap. 2 b § UtlL.

Möjligheten att kunna få ett permanent uppehållstillstånd som arbetstagare kräver, utöver vad som tidigare sagts, att man har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd (vilket H har), en tillräckligt stor inkomst för att försörja sig och att lön, vilket bl.a. inkluderar sjuk- och tjänstepensionsförsäkring, liksom annat försäkringsskydd och övriga anställningsvillkor är marknadsmässiga, dvs. att dessa inte är sämre än de villkor som generellt gäller för svenska kollektivavtal eller det närmast tillämpliga kollektivavtal eller, vid avsaknad av ett sådant, de standarder som följer av sedvänjan i den aktuella branschen, 6 kap. 2 § 1 st. 2 p. UtlL. Därutöver får anställningen inte vara subventionerad med något statligt bidrag och den måste också vara varaktig, vilket innebär att det måste röra sig om en tillsvidareanställning, alltså en fast anställning, alternativt ett nyligen ingånget anställningsavtal som avser minst en tvåårig tjänstgöringstid. Vidare krävs att man har påbörjat sin anställning vid tidpunkten för Migrationsverkets prövning samt att man har de legitimationer som eventuellt krävs för yrket.

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Givet din ärendebeskrivning och under förutsättning att H lagligen har vistats i Sverige sedan 2015 borde han uppfylla kravet för att anses som varaktigt bosatt. Det betyder i så fall att han enligt 5 kap. 2 b § UtlL bör beviljas permanent uppehållstillstånd. Men innan dess måste H ansöka om att få ställning som varaktigt bosatt. När han sedan har beviljats ett permanent uppehållstillstånd kan han, förutsatt att övriga krav i 11 § medborgarskapslagen är uppfyllda, påbörja förfarandet hos Migrationsverket gällande svenskt medborgarskap. Det ska dock uppmärksammas att en sådan process kan (brukar) ta många år.

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Teams och andra liknande digitala plattformar.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob Björnberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (1236)
2021-10-19 Kan jag förlora mitt svenska medborgarskap vid flytt utomlands?
2021-10-10 Kan jag förlorar mitt svenska medborgarskap?
2021-10-07 Är det möjligt att uppfylla försörjningskravet med CSN?
2021-10-06 Alternativt skyddsbehövande, möjligt att resa till sitt hemland?

Alla besvarade frågor (96494)