FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt26/02/2018

Subjektiva och objektiva rekvisit för skattebrott

vilka subjektiva och objektiva rekvisit uppställs för skattebrott?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

I § 2 Skattebrottslag (1971:69) kan man läsa att "Den som på annat sätt än muntligen uppsåtligen lämnar oriktig uppgift till myndighet eller underlåter att till myndighet lämna deklaration, kontrolluppgift eller annan föreskriven uppgift och därigenom ger upphov till fara för att skatt undandras det allmänna eller felaktigt tillgodoräknas eller återbetalas till honom själv eller annan döms för skattebrott till fängelse i högst två år. Lag (1996:658)".

Objektiva rekvisit

Objektiva rekvisit innebär att handlingen som gärningsmannen genomfört måste falla under en straffbestämmelse. Rekvisiten i straffbestämmelsen måste vara uppfyllda för att gärningsmannen ska kunna dömas för brottet. För att dömas för skattebrott måste gärningsmannen på ett annat vis än muntligen lämnat en oriktig uppgift till en myndighet eller underlåtit att lämna vissa uppgifter. Gärningsmannen måste gjort detta avsiktligen och handlandet måste innebära en risk för att skatt undandras det allmänna, felaktigt tillgodoräknas eller återbetalas på ett felaktigt vis.

Subjektiva rekvisit

Subjektiva rekvisit innebär att gärningsmannen måste agerat med uppsåt eller oaktsamhet för att kunna dömas för brottet. Gärningsmannen måste alltså vara medveten om vad hen har gjort eller kunnat ana att hens handlande kan få en viss konsekvens. De subjektiva rekvisiten skrivs inte alltid ut i straffbestämmelserna men huvudregeln är att det krävs uppsåt för att ett brott ska anses begånget. Gällande skattebrott krävs det att gärningsmannen begått gärningen med uppsåt.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga.

Vänligen,

Malin BrännströmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo