Styvbarnsadoption mellan ogifta

2016-09-12 i Adoption
FRÅGA
Hej ! Jag är en tjej på 23 år. Jag har jätte dålig kontakt med min pappa och har alltid haft det. Min styvpappa har alltid funnits där för mig och är min pappa i mina ögon och därför vill jag att han adopterar mig. Hur ska jag gå till väga för att göra det ? Han är tillsammans med min mamma men dom är inte gifta, är det något problem ? Och är det en lång process att göra detta ?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Reglerna om adoption hittar du i 4 kap. föräldrabalken (FB). Enligt idag gällande regler är det endast gifta makar som kan adoptera tillsammans alternativt adoptera den andres barn med följden att barnet efteråt betraktas som deras gemensamma, se 4 kap. 3-4 §§ FB, här. Detta innebär med andra ord att sambor, alternativt särbos, inte får adoptera gemensamt. Konsekvensen av detta skulle alltså bli att ifall din styvpappa adopterar dig utan att vara gift med din biologiska mamma kommer dina rättsliga band till din mamma kapas genom adoptionen. Du kommer alltså efter adoptionen rent juridiskt endast betraktas som din styvpappas barn. Ifall din mamma och styvpappa var gifta hade detta inte varit ett problem, i så fall hade du efter adoptionen betraktats som deras gemensamma barn, 4 kap. 8 § FB, se här.

En adoptionsansökan ska skickas in till den tingsrätt där adoptantent, personen som önskar adoptera, har sin hemvist, 4 kap. 9 § FB, se här. Vid prövning av ansökan ska domstolen göra en så kallad lämplighetsbedömning. Ansökan får endast godkännas ifall adoptionen kan anses som lämplig samt ifall den sökande har eller önskar uppfostra barnet alternativt ifall det med hänsyn till förhållandet mellan den sökande och barnet finns särskilda skäl för att bevilja adoptionen, 4 kap 6 § 1 st. FB, se här. I en eventuell ansökan ska därför din styvpappa berätta varför han önskar att adoptera dig. Vidare ska det även från ansökan framgå att adoptionen inte sker på grund av ekonomiska skäl då detta inte är tillåtet, 4 kap. 6 § 2 st. FB, se här. Av den anledningen bör det även framgå att någon form av betalning varken utgått eller utlovats. Ditt samtycke till adoptionen ska också finnas med i ansökan, 4 kap. 5 § FB, se här. Eftersom du är över 18 år behöver dina biologiska föräldrar inte samtycka till adoptionen, 4 kap. 5a § FB, se här.

För att sammanfatta så är det alltså möjligt för din styvpappa att adoptera dig men så länga han inte är gift med din mamma kan en adoption inte ske utan att du också förlorar din rättsliga anknytning till båda dina biologiska föräldrar. Detta kan även vara något som domstolen i sin lämplighetsbedömning skulle mena på gör att adoptionen ter sig som mindre lämplig under förutsättningen att du har en god kontakt med din biologiska mor. Handläggningstiden för ett adoptionsärende går inte på förhand att säga. Det beror på många faktorer så som till exempel hur högt belastad den tingsrätt som ska pröva ansökan är. Jag hoppas du känner att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Jenny Vilander
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (558)
2020-11-30 Hur går en adoption till?
2020-11-29 Går det att häva en adoption eller göra ett adoptivbarn arvslöst?
2020-11-28 Hur vet jag om jag är adopterad av min styvfar och om jag har rätt till arvet efter honom?
2020-11-25 Har jag som adopterad rätt att veta om min biologiska förälder har dött?

Alla besvarade frågor (86944)