Styrelsens lydnadsplikt i samfällighetsföreningar

2021-11-28 i Föreningar
FRÅGA
HejJag har en pågående "diskussion" med styrelsen för vår samfällighetsförening rörande årsstämmans beslut. Styrelsen har struntat i flera av årsstämmans beslut. Enligt min mening måste styrelsen utan onödiga dröjsmål följa de beslut som årsstämman beslutat. Om styrelsen inte vill följa stämmans beslut måste man väl gå tillbaka till stämman för att ev. få ett nytt beslut?Min fråga är alltså om styrelsen fritt kan välja om man vill följa årsstämmans beslut?Med vänlig hälsningUndrande "byråkrat
SVAR

Hej Göran!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Så som jag har förstått det undrar du om det finns en plikt för en samfällighetsförenings styrelse att följa de direktiv som beslutats på årsstämman. Svaret på den här frågan hittar man dels i lagen om förvaltning av samfälligheter (SamfL), dels i lagen om ekonomiska föreningar (LEF).

Styrelsens lydnadsplikt

En samfällighetsförenings styrelse är skyldig att sköta föreningen på det sätt som stämman har beslutat så länge inte stämmans beslut strider mot lag eller föreningens stadgar (SamfL 35 §). Så länge beslutet i fråga följer stadgarna och lag är alltså styrelsen skyldig att verkställa det.

Att hantera en trotsig styrelse

Det bästa sättet att lösa problemen är givetvis alltid diskussion. Så som jag tolkar din fråga verkar dock dina försök till detta varit fruktlösa och vi går därför vidare till de mer hårdhänta alternativen.

Jag vill bara inledningsvis upplysa om att det inte finns någon möjlighet att ytterligare "tvinga" styrelsen att genomföra beslutet. Styrelsen är redan tvungen att genomföra stämmans beslut på grund av den ovan nämnda lydnadsplikten.

Extrastämma och ny styrelse

En styrelseledamot kan alltid sägas upp i förtid av samma person som utsett honom (SamfL 32 §). Detta betyder att om styrelseledamöterna är utsedda av stämman så kan stämman avsätta de förstnämnda genom ett nytt stämmobeslut. Detta är ett bra alternativ om du tror dig kunna få majoritet för detta på en extrainkallad stämma. Ni kan då tillsätta en ny styrelse som är mer villig att genomföra de beslut som stämman har tagit.

För att få till en extrastämma måste minst en femtedel av samtliga röstberättigade medlemmar (eller ett mindre antal om det anges i stadgarna) hos styrelsen begära en extrastämma samt ange de ärenden som ska behandlas på denna stämma. Styrelsen har sedan en vecka på sig att kalla till extrastämma. Om styrelsen inte kallar till stämma inom denna tid så ska länsstyrelsen kalla till stämma när en medlem anmäler det till den (SamfL 47 § tredje stycket).

Skadeståndskrav mot styrelsen

Om du vill rikta skadeståndskrav mot en styrelseledamot så är det reglerna i 21 kap. LEF som ska följas (SamfL 54 §). Märk att ansvaret är individuellt och det går inte att rikta en talan mot "styrelsen" som sådan utan talan måste riktas mot en eller flera individuella ledamöter. För att en styrelseledamot ska bli skadeståndsskyldig krävs att han genom uppsåt eller oaktsamhet orsakat föreningen skada under utförandet av sitt uppdrag (21 kap. 1 § LEF). I ditt fall måste man alltså kunna koppla en viss styrelseledamots underlåtenhet att verkställa ett stämmobeslut till en viss skada. Detta kallas för orsakssamband. Huruvida detta är möjligt i ditt fall är svårt för mig att veta då jag inte har information om stämmobeslutet eller vad det är för servitut som förvaltas genom samfälligheten. Som exempel på en underlåtenhet som kanske kan anses stå i orsakssamband med en skada kan tas en underlåtenhet att reparera en vall som därför brister och orsakar skada på medlems mark.

Denna underlåtenhet måste sedan kunna klassas som antingen uppsåtlig eller oaktsam. Uppsåt kan vi förmodligen utesluta då jag inte tror att styrelsen med mening struntar i att uppfylla stämmobeslutet i syfte att orsaka föreningen eller en medlem skada.

Huruvida något är oaktsamt eller inte avgörs genom att jämföra det beteende man lägger styrelseledamoten till last med en allmän aktsamhetsstandard. Något förenklat kan man säga att man ställer sig frågan "Hade ett normalt omsorgsfullt agerande lett till att skadan inte uppstod?". Om svaret är ja är beteendet generellt sett att anse som oaktsamt.

Sammanfattning

Det förtjänar att upprepas att det bästa sättet att lösa den här situationen är genom diskussion med styrelsen och övriga medlemmar i samfälligheten. Om detta inte lyckas anser jag att du borde försöka få till en extrastämma för att på denna kunna välja en ny styrelse. Att rikta ett skadeståndskrav mot styrelsen tycks i dagsläget vara nästan uteslutet eftersom det, som jag förstår din fråga, inte uppstått någon skada än.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar

William Nordstrand Larsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Föreningar (554)
2022-01-25 När avslutas medlemskapet i föreningen?
2022-01-20 Vem beslutar om kostnadsfördelningen mellan olika verksamhetsgrenar i en samfällighetsförening?
2022-01-18 Kan ordföranden ensam fatta beslut?
2022-01-11 Kan en adjungerad till en styrelse vara sekreterare?

Alla besvarade frågor (98657)