Strider regeringens beslut med anledning av coronaviruset mot grundlagen?

2020-03-31 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Undra hur begränsningen av 500 personer inte strider mot grundlagen om mötesfriheten och demonstrationsrätten och hur man kan få igenom en sådan lag
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Mötesfriheten, demonstrationsfriheten och alla våra grundläggande fri- och rättigheter finns lagstadgade i 2 kap. 1 § regeringsformen (RF).

Mötesfrihet och demonstrationsfrihet

Mötesfriheten innebär en frihet att anordna och delta i sammankomster för upplysning, meningsyttring eller annat liknande syfte eller för framförande av konstnärligt verk (2 kap. 1 § 3 p. RF). Demonstrationsfriheten innebär en frihet att anordna och delta i demonstrationer på allmän plats (2 kap. 1 § 4 p. RF).

Begränsning av fri- och rättigheter

Både mötesfriheten och demonstrationsfriheten får begränsas genom lag (2 kap. 20 § 1 p. RF). Mötesfriheten och demonstrationsfriheten får t.ex. begränsas för att motverka farsot, dvs. en smittsam sjukdom (2 kap. 24 § 1 st. RF). Begränsningar får dock göras endast för att tillgodose ändamål som är godtagbara i ett demokratiskt samhälle. Begränsningen får heller aldrig gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till det ändamål som har föranlett den och inte heller sträcka sig så långt att den utgör ett hot mot den fria åsiktsbildningen (2 kap. 21 § RF). Begränsningen måste alltså vara proportionerlig.

"Genom lag"

Begränsningar måste som sagt ske genom lag. I ordningslagen finns en möjlighet för regeringen att förbjuda allmänna sammankomster och offentliga tillställningar om det är nödvändigt för att motverka en epidemi (2 kap. 15 § ordningslagen). Denna möjlighet har regeringen nu använt för att motverka spridningen av COVID-19.

Sammanfattningsvis

Begränsningen av mötesfriheten och demonstrationsfriheten får göras eftersom syftet är att förhindra smittspridning av COVID-19. Eftersom viruset är mycket smittsamt och i en del fall leder till döden har det ansetts proportionerligt att hindra allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 500 personer (idag 50 personer).

Hoppas du fick svar på din fråga!

Karolina Sundqvist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1206)
2020-11-28 Använda annans namn vid marknadsföring utan samtycke
2020-11-27 Kommunernas näringsförbud
2020-11-27 Vad har kungen för arbetsuppgifter?
2020-11-26 Får jag sälja årsgångsflaskor privat?

Alla besvarade frågor (86576)