Strandskydd och uppförande av brygga

2017-06-01 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej, en närstående som jag hjälper har byggt en ersättningsbrygga på strandskyddad mark i god tro, Det är på ett strandarrende till hennnes fastighet. Arrenden/bryggor thar funnits där sedan 60-talet, men det visade sig att hennes brygga av oklara skäl hamnat utanför det s k WB-området i en detaljiplan på 90-talet. I WB-området ligger områdets övriga strandarrenden med samma historik.Mäklare, tidigare ägare och fastighetsägare (till vilken hon har betalat arrendeavgift) kände inte till att arrendet hamnat på strandskyddad mark, utan allt var grönt för bygget. Allt detta är beskrivet för åklagare, som ändå väljer att lämna strafföreläggande för brott mot områdesskydd ( MB)Min fråga är om det verkligen har begåtts ett brott. Jag tycker att hon har visat att hon handlat i god tro, på goda grunder, att uppsåt inte finns och jag tycker iheller nte att hon agerat vårdslöst. Har hon brustit så i sin undersökningsplikt att det är brottsligt? Det känns ofattbart.FYI: Civilrättsligt ligger bryggfrågan för beslut i Länsstyrelsen i skrivande stund, (strandskyddsdispens i efterhand) efter överklagande avr kommunens beslut om bortforsling av bryggan
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Din fråga rör förutsättningarna för att dömas för brott mot områdesskydd och om det är bäst att godkänna strafföreläggande eller låta rätten ta ställning till den uppkomna situationen. För att besvara frågan kommer jag fastställa gällande rätt och därefter ge förslag på en lösning.

Gällande rätt

Av 7 kap. 15 § Miljöbalken (MB) framgår att byggnader och vissa typer av anordningar, däribland bryggor, normalt sett inte får uppföras inom strandskyddsområde. Om det är så att man vill ha en brygga inom strandskyddat område måste man i förväg ansöka om dispens.

Saknas dispens och bryggan trots det uppförs på strandskyddat område kan den ansvarige dömas till böter eller fängelse för brott mot områdesskydd. Detta följer av 29 kap. 2 § 2 p. MB som hänvisar till nyss nämnda 7 kap 15 § MB.

En förutsättning är, som du är inne på i din fråga, att det föreligger uppsåt eller oaktsamhet. I det här fallet kan vi stryka uppsåt direkt. Kvar återstår därmed frågan om din närstående varit oaktsam då denne inte kontrollerat om det rört sig om strandskyddat område eller inte. Min bedömning är dessvärre att det antagligen är oaktsamt att inte, i samband med köp av strandnära fastighet, kontrollera strandskydd och strandskyddsdispenser. Detsamma gäller när avtal ingås om strandarrende till den fastigheten. Anledningen är att det bedöms som allvarligt att uppföra en konstruktion på strandskyddat område eftersom det begås i en på förhand utpekad värdefull miljö. Det är också mycket lätt att undersöka om ett område är strandskyddat eller inte. Så gott som samtliga kommuner har information om detta på deras respektive hemsida.

Att det tidigare funnits bryggor på området som inte krävt dispens betyder inte att det alltid måste vara så. Skyddsbehovet förändras över tid så strandskyddet måste kontrolleras vid varje tillfälle man funderar på att köpa en fastighet eller uppföra en ny konstruktion på befintlig fastighet som är strandnära.

Reglerna om strandskydd är hårda. T.ex. så är det inte bara otillåtet att uppföra nya konstruktioner, en ny ägare av fastighet eller arrendator kan också behöva ansvara för vad tidigare ägare/ arrendator uppfört. En ytterligare aspekt är att man alltid ska kontrollera med kommunen även om det skulle röra sig om ett WB-område. Det kan nämligen finnas undantag till undantaget dvs. det kan finnas ett undantag från det upphävda strandskyddsområdet. Ett exempel är om länsstyrelsen anser att en viss växt finns på sjöbotten utanför din fastighet.

Det är därför mycket viktigt att aldrig lita på en säljare/tidigare ägare/mäklare till 100 %. Anledningen är återigen att det är lätt att undersöka om området är strandskyddat eller inte och att det i slutändan är du som drabbas negativt om du uppför en konstruktion på ett otillåtet sätt.

Falska utfästelser från mäklaren kan i vissa fall innebära en civilrättslig skadeståndsskyldighet för mäklaren men påverkar antagligen inte den straffrättsliga prövningen. Särskilt beklämmande är att din närstående faktiskt själv uppförde bryggan och att det inte rörde sig om en befintlig konstruktion som mäklaren eller säljaren kunnat göra utfästelser om.

Lösning

Det är tyvärr så att det alltid ska ringa en liten varningsklocka så fort det gäller uppförandet av en konstruktion av något slag i ett område som potentiellt skulle kunna vara strandskyddat och därmed kräva strandskyddsdispens.

Därmed är min bedömning att det inte är värt att gå vidare till rättegång eftersom din närstående antagligen har varit oaktsam. Det är bättre att gå med på strafföreläggande och sedan försöka få strandsskyddsdispens i efterhand.

Vi diskuterar detta mer under vår telefontid. Kontakta mig på emil.blomqvist@lawline.se med förslag på tid och datum och det telefonnummer du önskar att bli uppringd på.

Med vänlig hälsning,

Emil Blomqvist
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2642)
2021-07-31 Vad ska jag göra när jag har blivit utsatt för ett brott?
2021-07-31 När en husrannsakan får genomföras
2021-07-30 Kan kungen åtalas?
2021-07-29 Griftefridsbrott

Alla besvarade frågor (94565)