Straffsats för brott mot Inkassolag (1974:182)

2020-02-09 i Påföljder
FRÅGA
Hej! Vilken straffsats råder om man gör sig skyldig till brott mot inkassolagen?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Förkortningar:

Inkassolag (1974:182) - IkL.

Syfte med lagen:

I första hand är Inkassolagens syfte att skydda gäldenärerna (de som står i skuld till annan) mot otillbörliga inkassometoder och därav uppkommande skador och olägenheter (Karlsson-Tuula, Marie; Karnov).

17 - 19 §§ Inkassolag (1974:182) tillhandahåller sanktioner vid händelse av brott mot den aktuella lagen.

Sanktioner vid brott mot Inkassolag (1974:182):

Den som uppsåtligen (med avsikt) eller av oaktsamhet utan föreskrivet tillstånd vidtar en åtgärd som utgör inkassoverksamhet enligt denna lag, eller bryter mot föreskrifter att anmäla ändring av visst förhållande, eller bryter mot 10a § 1st, 10a § 2st. 2m IkL, eller mot föreskrift som meddelats 10a § 2st. 2m. IkL eller lämnar osann uppgift i sådana fall som avses i 14 § 2st. Döms till böter eller fängelse i högst ett år.

Din undran bestod i vilken straffsats som råder om man bryter mot reglerna i Inkassolagen. Jag kan inte ge något enhälligt svar på din fråga, då det är upp till domstolen att bedöma efter de aktuella omständigheterna vid överträdelsen.

Slutsatsen på din fråga blir följande:

Straffet för överträdelse mot Inkassolag (1974:182) är böter eller fängelse i högst ett år.

Martin Carleheden
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1517)
2021-05-15 Vad för straff kan jag tänkas få för grovt olaga hot?
2021-05-13 Vad kan rätten ge för påföljd för olaga hot och skadegörelse?
2021-05-11 Kan man få en "prick i registret" när man kör moped klass 1 utan körkort?
2021-05-08 Registerutdrag i samband med erbjuden anställning

Alla besvarade frågor (92309)