Straffmätning vid brott mot liv

2017-02-07 i Påföljder
FRÅGA
Hej! Jag undrar vad är definitionen av mord? Hur många typer finns det? Vilka straff ger varje typ? Finns det förmildrande eller försvårande omständigheter till straff? Vad är de?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Det finns flera straffbud som innefattar ett dödande av en annan människa:

Mord regleras i 3:1 brottsbalken och innebär ett uppsåtligt dödande av en annan människa, det vill säga att man dödar en annan med flit. Straffet för mord är fängelse i lägst 10 år och högst 18 år eller om omständigheterna är försvårande på livstid.

Dråp regleras i 3:2 brottsbalken, dråp är också ett uppsåtligt dödande men som på grund av omständigheterna anses mindre grovt än mord. Straffet för dråp är fängelse i lägst 6 år och högst 10 år. Bestämmelsen är avsedd för de fall som framstår som mindre allvarliga än mord. Vid gränsdragningen ska samtliga omständigheter vid gärningen beaktas, exempel på omständigheter som beaktas är om brottet har planerats eller begås hastigt, om offret var närstående till gärningsmannen eller om gärningsmannen har utsatts för provokation från offrets sida.

Vållande till annans död regleras i 3:7 brottsbalken och föreligger när gärningsmannen varit vårdslös (oaktsam) och därmed förorsakat offrets död. Straffet är fängelse i högst 2 år eller om brottet är ringa, böter. Under vissa omständigheter kan man dömas för grovt vållande till annans död. Straff för grovt vållande till annans död är fängelse i lägst 1 år och högst 6 år.

Barnadråp regleras i 3:3 brottsbalken och är ett uppsåtligt dödande för de fall en kvinna dödar sitt barn vid födseln. Endast kvinnor kan dömas för barnadråp och det är endast under specifika omständigheter. Straffet för barnadråp är fängelse i högst 6 år.

Straff
Varje brott har en straffskala som framgår av brottsbeskrivningen. Straffskalor anger ett straffmaximum och ett straffminimum. För det fall straffminimum inte är uttryck i lag (som vid barnadråp) gäller allmänt straffminimum för den ifrågavarande strafformen som nedre gräns. Domstolen gör sedan en straffmätning av gärningen i varje enskilt fall. Försvårande omständigheter kan leda till strängare straff och förmildrande omständigheter till mildare straff.

Straffmätningen regleras i 29 kap brottsbalken. Straff ska bestämmas med utgångspunkt i brottslighetens straffvärde 29:1. Straffvärdet är det centrala i straffmätningen och uttrycker en samlad bedömning av hur allvarlig viss brottslighet anses vara. Försvårande och förmildrande omständigheter regleras sedan i 29:2-3.

Försvårande omständigheter finns i 29:2 och uppräkningen är exempel på vad domstolen tar hänsyn till. Det är bland annat:
- om den tilltalade avsett att brottet skulle få allvarligare följder än det faktiskt fått,
- om den tilltalade visat stor hänsynslöshet, om den tilltalade utnyttjat någon annans skyddslösa ställning eller svårigheter att värja sig (tex brott som förövats mot barn, handikappade eller äldre),
- om den tilltalade utnyttjat sin ställning eller i övrigt missbrukat ett särskilt förtroende,
- om den tilltalade förmått någon annan att medverka till brottet genom tvång, svek eller missbruk av hans eller hennes ungdom, oförstånd eller beroende ställning,
- om brottet utgjort ett led i en brottslighet som utövats i organiserad form eller systematiskt eller om brottet föregåtts av särskild planering,
- om ett motiv för brottet varit att kränka en person, en folkgrupp eller en annan sådan grupp av personer på grund av ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning eller annan liknande omständighet, eller
- om brottet varit ägnat att skada tryggheten och tilliten hos ett barn i dess förhållande till en närstående person

Förmildrande omständigheter
regleras i 29:3 och även denna uppräkning är exemplifierande. Som förmildrande omständigheter tas bland annat hänsyn till:
- om brottet föranletts av någon annans uppenbart kränkande beteende (provokation),
- om den tilltalade till följd av en allvarlig psykisk störning haft nedsatt förmåga att inse gärningens innebörd,
- om den tilltalades handlande stått i samband med hans eller hennes bristande utveckling, erfarenhet eller omdömesförmåga,
- eller om brottet föranletts av stark mänsklig medkänsla (tex barmhärtighetsmord).

Detta är en lista över de vanligaste och mest betydelsefulla omständigheterna som påverkar brottslighetens svårhet. Vid sidan av dessa finns på andra ställen i brottsbalken bestämmelser som kan innebära att straffvärdet får och bör sättas annorlunda.

Utöver straffvärdet kan straffet skärpas om den tilltalade gjort sig skyldig till brott tidigare (29:4). Vid straffmätningen ska domstolen även beakta de så kallade billighetsskälen i 29:5, vilket är omständigheter som verkar i mildrande riktning och är hänförliga till gärningsmannens person eller handlande efter brottet. Det är till exempel omständigheter som att den tilltalade till följd av brottet drabbats av allvarlig kroppsskada, om den tilltalade till följd av hög ålder eller dålig hälsa skulle drabbas oskäligt hårt av ett straff utmätt efter brottets straffvärde eller om den tilltalade försökt begränsa skadan av brottet. Straffet kan även bli lindrigare om den tilltalade begått brottet innan vederbörande fyllt 21 år (29:7).

Hoppas du fått svar på din fråga annars är du välkommen att återkomma!

Vänligen,

Beatrice Rälg
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1575)
2021-09-23 Påföljd vid stöld av 100 000 kr från arbetsplats
2021-09-21 Efter hur lång tid kan man bli villkorligt frigiven?
2021-09-16 När gallras uppgifter från belastningsregistret?
2021-09-09 Råder ett fängelseförbud om en brottslig gärning begåtts under allvarlig psykisk störning?

Alla besvarade frågor (95792)