Straffbedömning för trafikbrott och vållande till kroppsskada samt kränkningsersättning.

2020-06-02 i Trafikbrott
FRÅGA
Hej, är misstänkt för vårdslöshet i trafik samt vållande till kroppsskada och jag är kallad till tingsrätten i augusti. Kort handlar det om att jag körde jag en moped (klass 1) på en gata i min stad. Missade att det var förbjuden infart med fordon. Vägen har en mur på en sida med dålig sikt. Ca !0 meter framför mig kommer det en liten flicka utskuttande "ur muren". Jag hade ingen chans att väja och inbromsningen var inte tillräcklig. Jag körde på henne. Dock får hon tack och lov bara några skråmor; Hon och mamman åker till sjukhuset för påseende men är tydligen bara där en timme. Lagrummen (enligt kallelsen) är 1 § 1 st trafikbrottslagen (jag har bl a i "väsentlig mån brustit i omsorg och varsamhet") samt 3 kap 8 § 1 st i brottsbalken (jag "begick gärningen av oaktsamhet").Tingsrätten bedömer i kallelsen att jag inte behöver en offentlig försvarare. På förhöret för ett par månader sedan fick jag dock höra att familjen vill ha 30 000 i skadestånd för "psykiskt lidande" - något jag är orolig för samtidigt som jag tycker att det känns oskäligt.Det jag nu undrar över är hur hårt straff det kan bli samt om det är läge för mig att kontakta en privat försvarare. Jag förstår att det handlar om dagsböter men hur många kan det handla om (årslön ca 450 000, br-lån 2 miljoner, delad vårdnad om dotter) samt är det rimligt att begära ett dylikt belopp i skadestånd? Är det värt att stå själv vid skranket utan någon som för min talan? Det är i grund och botten det jag undrar över.
SVAR

Hejsan,

Aktuell lagstiftning: skadeståndslagen och trafikbrottslagen

Möjliga straffpåföljder

Vårdslöshet i trafik
För vårdslöshet i trafik är straffet dagsböter. Åklagarmyndigheten rekommenderar att normalpåföljden för vårdslöshet i trafik bestående i rödljuskörning som medfört eller kunnat medföra trafikfarlig situation och liknande fall ska vara 40 dagsböter.

I RH 1996:35 bestämdes straffet till 60 dagsböter för en bilförare som körde sin bil på trottoaren förbi en parkerad taxibil som var i färd med att släppa av skolbarn.

Vållande till kroppsskada
Straffansvar för vållande till kroppsskada eller vållande till sjukdom förutsätter att kroppsskadan eller sjukdomen inte är ringa. Avsikten har varit att utesluta fall som framstår som bagatellartade. Rättspraxis är mycket sparsam i detta hänseende. Det torde stå klart att sår som endast är ytliga får anses vara ringa. I sammanhanget bör noteras att det i och för sig är utan betydelse på vilket sätt skadan eller sjukdomen orsakats. Även om den sålunda orsakats med livsfarligt vapen är straffansvar enligt paragrafen uteslutet om skadan endast varit ringa. Straffet för detta är dagsböter eller högst 6 månader i fängelse.

Sammantaget så kan följande sägas. Om du inte har ett omfattande belastningsregister med många trafikförseelser så är inte fängelsestraff aktuellt. Dock så kan antalet dagsböter variera om du blir dömd för vårdslöshet i trafik tillsammans med vållande till kroppsskada eller om du endast blir dömd för vårdslöshet i trafik. Som sagt så är skråmor och ytliga skador ringa och vållande till kroppsskada är därför inte aktuellt.

Dagsböter
Dagsböter kan bestämmas minimum 30 st och maximum 150 st. Om du endast blir dömd för trafikbrottet så kan du räkna med 40-60 stycken dagsböter. Om du blir dömd för båda brotten så kan du räkna med 60-100 st dagsböter.

Detta ska sedan gångras i relation till hur stor inkomst du har. Numret som antalet dagsböterna ska gångras med kan fastställas från 50 kr upp till 1 000 kr. Beloppet ska som huvudregeln tas fram genom att man delar årsinkomsten på tusen, men många undantag finns där man kan få avdrag på sin årsinkomst, t.ex kan man få avdrag med hälften av ett prisbasbelopp för varje barn som för sitt uppehälle är väsentligen beroende av den misstänkte. Har du vårdnad av ett barn så kan du få ett halvt prisbasbelopp i avdrag, i år är detta belopp 23 650 kr. Med de uppgifter du har givit mig så kan du få ett totalt avdrag på 40 130 kr från din årsinkomst.

En uträkning ger att beloppet blir 409,87 kr. Avrundar man det så blir det 410 kr. Om man gångrar detta med 80 stycken (ifall du blir dömd till båda brotten) så blir dagsboten på 32 800 kr (80 x 410 kr). Om du vill räkna ut detta själv så kan du titta på riksåklagarens riktlinjer vid bestämmande av dagsbot.

Skadeståndsyrkandet
När det gäller skadeståndskravet som hon har yrkat på kan sägas följande. Vid trafikbrott så är det oftast din trafikförsäkring som kommer att ersätta henne för personskador och sakskador. Det som hon möjligtvis kan få är skadestånd för kränkning enligt skadeståndslagen 2 kap 3§. För att ersättning för kränkning ska komma i fråga krävs vanligtvis att ett uppsåtligt brott har begåtts.

HD har dock funnit att ersättning för kränkning genom brott i undantagsfall kan utgå även vid oaktsamhetsbrott, om omständigheterna vid brottet är så försvårande att den skadevållandes handling närmar sig en uppsåtlig gärning och därför har samma kränkande innebörd som ett avsiktligt angrepp på den skadelidandes integritet. I rättsfallet NJA 1997 s. 315 hade den tilltalade gjort sig skyldig till grovt rattfylleri, vållande till kroppsskada, grovt brott, samt obehörigt avvikande från trafikolycksplats, grovt brott, genom att i alkoholpåverkat tillstånd utan att bromsa eller väja undan köra på och skada en fotgängare samt därefter avvika från olycksplatsen.

Sammantaget så kan det sägas att det krävs väldigt mycket för att kränkningsersättning ska uppstå, därmed är osannolikt att de kommer att vinna bifall med skadeståndsyrkandet.

Sammanfattning och råd
Jag ser inte att deras kränkningsersättning kommer att bifallas. Det är mer osäkert huruvida vållande till kroppsskada kommer att bedömas och denna bedömningen kan inverka på antalet dagsböter du kommer att få. Tycker du att det är värt att anlita en försvarsadvokat för 20-50 st dagsböter så kan det vara bra anlita detta. Det kan även vara så att du inte vill ha brottet på ditt belastningsregister. Men du kan även lyckas att föra din egen talan och slippa att bli dömd för vållande till kroppsskada.

Jag hoppas jag har kunnat vara vägledande. Har du några följdfrågor så kan du höra av dig till binh.tran@lawline.se

vänligen,

Binh Tran
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (1080)
2021-01-26 När sker Vårdslöshet i trafiken?
2021-01-25 Är det möjligt att dömas för olovlig körning trots avsaknad av teknisk bevisning?
2021-01-17 Rattfylleri och olovlig körning
2021-01-16 Vad är straffet för rattfylleri

Alla besvarade frågor (88511)