FrågaSTRAFFRÄTTTrafikbrott16/04/2015

Straffbart att färdas för många i EPA-traktor?

Hejsan! Jag undrar vilka påföljder man som passagerare kan få om man åker för många i en a-traktor eller EPA? Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Att uppträda på ett oansvarigt sätt i trafiken kan kan leda till ansvar för brottet vårdslöshet i trafik som regleras i 1§ i lagen om straff för vissa trafikbrott (se https://lagen.nu/1951:649). Paragrafen stadgar att en trafikant som för ett motordrivet fordon och som brister i den omsorg och varsamhet som betingas av omständigheterna till förekommande av en trafikolycka kan dömas till dagsböter för detta - och i fall av grov vårdslöshet i trafik till fängelse i upp till två år. Grov vårdslöshet kräver dock att föraren gör sig skyldig till grov oaktsamhet eller visar uppenbar likgiltighet för andra människors liv eller egendom. Bestämmelsen om vårdslöshet i trafik ställer alltså inte upp något krav på att en trafikolycka måste inträffa, utan snarare att en förare uppträder på ett sådant sätt som innebär att en trafikolycka riskerar att inträffa, där ett för stort antal passagerare i fordonet kan tänkas bidra till en sådan situation.

Dessutom finns en bestämmelse i 3 kap 79§ i Trafikförordningen (se https://lagen.nu/1998:1276#K3P79S1), som stadgar att på eller i ett fordon får inte passagerare tas med i ett sådant antal eller placeras på sådant sätt att fara kan uppstå. Bestämmelsen gäller för alla typer av fordon och omfattar därför även både A-traktorer och EPA. Det följer sedan av 14 kap 3§ 1st 1p (b) i samma förordning att brott mot detta leder till penningböter för föraren av det motordrivna fordonet.

Som kan utläsas ovan, så kan det alltså leda till straffansvar att färdas för många passagerare i en A-traktor eller EPA. I lagen är det dock vanligen föraren av fordonet som blir ansvarig för lagbrottet, vilket framgår tydligt av lagtexten i trafikförordningen. Bestämmelsen om vårdslöshet i trafik är däremot inte riktigt lika tydlig, eftersom att den använder begreppet "vägtrafikant". Vilka som är tänkta att avses med begreppet framgår i 2§ i förordningen om vägtrafikdefinitioner (se https://lagen.nu/2001:651#P2S1), där ordet "trafikant" definieras som den som färdas eller annars uppehåller sig på en väg eller i ett fordon på en väg. Jag skulle därför säga att det inte är helt uteslutet att även en passagerare skulle kunna dömas för detta, trots att bestämmelsen huvudsakligen riktar in sig på föraren av fordonet. Oavsett om passageraren kan dömas för vårdslöshet i trafik eller ej så avråder jag givetvis från att färdas fler i fordonet än vad det är avsett för, dels eftersom att föraren fortfarande kan ställas till svars för handlingen och dels ur en säkerhetssynpunkt.

Med vänliga hälsningar,

Johan OlssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Trafikbrott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo