Straff vid sammanslagning av flera brott

2016-02-10 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej .Min sambos ex anklagar honom för våldtäkt(henne då).Hon har sagt att han skulle ha våldtagit henne under tiden vi var ihop, hemma hos henne medan deras två barn var hemma hos henne.Samt att hon har förfalskat hans namntäckning gällande flytt,skola och dagis.Hon har hotat oss och våra två barn vi har gemensamt.Om vi anmäler henne vilket straff kan hon få?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag förstår det så är det tre olika gärningar vi pratar om, de falska våldtäktsanklagelserna, förfalskningen och hotet. Jag utgår ifrån att din man inte är skyldig till det hon påstår.

Falska påståenden om våldtäkt.

Falska våldtäktsanklagelser kan utgöra förtal. Brottsbalken kap.5 §1 stadgar att: en som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter. Frågan blir här om något av rekvisiten kan uppfyllas. Det som då måste uppfyllas är att någon utpekas såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning. Förtal bestraffas med böter.

Förfalskning av namntäckning.

I brottsbalken kapitel 14 § 1 stadgas att den, som genom att skiva annan persons namn döms, om åtgärden innebär fara i bevishänseende, för urkundsförfalskning till fängelse i högst två år.

Här kan man även tänka sig att det rör sig om bedrägeri (9kap. 1§), som har samma strraffskala. Eller bedrägligt beteende (9kap. 2§) som har en straffskala upp till sex månader fängelse.

Hot.

Om personen hotat med brottslig gärning på sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet till person eller egendom, döms för olaga hot till böter eller fängelse i högst ett år.

Kumulerade brott

Döms man vid samma tidpunkt för flera brott finns regler i BrB 26:2 om hur straffskalorna skall sammanräknas. Straffskalan börjar som huvudregel vid minimistraffet för det svåraste brottet, här två år. Sedan får straffet för den samlade brottsligheten inte överstiga de högsta straffen för tre brotten sammanlagda med varandra. Bötesstraff räknas då som fängelse i 14 dagar. Detta innebär att straffskalan för de bägge brotten sträcker sig från fängelse i två år till fängelse i tre år och två veckor. Det finns dock vissa undantagsregler som stadgar att det i vissa fall går att såväl understiga som överstiga straffskalan. Ofta ligger de utdömda straffen i de nedre delarna av straffskalan, men vilket straff som skulle bli aktuellt i ett konkret fall är omöjligt att uttala sig om utan ytterligare uppgifter. Det är ett flertal faktorer som avgör vilket straff som utdöms.

Hoppas detta gav svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Alban Dautaj
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2503)
2020-12-02 Försvinner brotten helt vid gallring från belastningsregistret?
2020-12-01 Kan kungen åtalas eller avsättas?
2020-11-30 Vad har man för rättigheter som misstänkt för ett brott?
2020-11-30 Påverkar böter i mitt belastningsregister mina arbets- och resmöjligheter?

Alla besvarade frågor (86869)