Straff vid grovt rattfylleri

2015-08-08 i Trafikbrott
FRÅGA
Hej. Jag har tyvärr råkat ut för en jävligt tråkig sak. Jag satte mig bakom ratten med alkohol i kroppen men ett vittne såg mig köra ifrån platsen men tog hemma hos mig. Efter polisen utredning så fick jag 1.7 promille i blodet. Orsakade inget under min färd så blev inga skador under färden. Är 19 år gammal ostraffad tidigare. Och polisen förhörde mig när jag va full fortfarande så jag förstod ju inte riktigt vad dom sa. Minns inte ens att jag sa att jag erkände brottet till polisen ens. Så min fråga. Vad blir straffet? Hur ska jag göra för och gå vidare? Vore jätte tacksam för hjälp.
SVAR

Hej,

Tack för att Du vänder Dig till Lawline med Din fråga.

Att köra ett fordon med 1,7 promille alkohol i blodet är att anse som grovt rattfylleri enligt i 4 a § 1 p. lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott. Föraren kan då komma att dömas till fängelse i högt två år. Grovt rattfylleri är ett brott av sådan art att det föreligger en presumtion (dvs. ett antagande om) att påföljden ska bli fängelse.

Exakt vad straffet kan bli i Ditt fall är inget jag kan svara på utan det avgörs av domstolen efter en samlad bedömning. När domstolen bestämmer val av påföljd görs en helhetsbedömning där man tar hänsyn till en mängd olika faktorer bl.a. tidigare brottslighet, ålder och övervakningsbehov. Att Du tidigare är ostraffad och dessutom är så pass ung som 19 år är till Din fördel. I 30 kap 5 § 2 st. brottsbalken (1962:700) (BrB) stadgas att

”För brott som någon begått efter det att han eller hon fyllt arton men innan han eller hon fyllt tjugoett år får rätten döma till fängelse endast om det med hänsyn till gärningens straffvärde eller annars finns särskilda skäl för det.”

Det finns enligt 29 kap 5 § BrB även en möjlighet att döma till ett lindrigare straff än vad som står föreskrivet.

Således är detta det besked jag kan ge Dig vad avser straffet.

Gällande hur Du ska göra för att gå vidare så rekommenderar jag Dig att begära en offentlig försvarare (om Du inte redan har en). Som misstänkt har man i vissa fall rätt till detta. Den misstänkte har rätt till en offentlig försvarare bl.a. om det med hänsyn till utredningen av brottet finns behov av detta eller om man riskerar annan påföljd än böter eller villkorlig dom. Har man inte rätt till en offentlig försvarare kan man dock anlita en privat sådan. Staten förordnar en offentlig försvarare (Du kan givetvis lämna önskemål om vem Du önskar som försvarare) medan Du själv anlitar en privat försvarare. Även ur ett kostnadsperspektiv finns en skillnad. Staten står för kostnaderna för en offentlig försvarare medan den misstänkte själv enligt huvudregeln får stå för kostnaderna vid anlitandet av en privat försvarare.

En försvarare har till uppgift att tillvarata den misstänktes rätt och verka för att alla viktiga omständigheter uppmärksammas både under rättegången men också innan under exempelvis förundersökningen. En försvarare kan svara på frågor om hur processen kommer att gå till och vad Du kan vänta Dig under processen och utredningens fortlöpande.

Jag hoppas att Du fått svar på Din fråga.

Med vänlig hälsning,

Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (1025)
2020-10-18 vilket straff för tre olovliga körningar
2020-10-17 Vad är straffskalan för olovlig körning?
2020-10-17 Polisens rätt att rapportera utan bevis?
2020-10-15 Hur länge finns pricken kvar i belastningsregistret vid rattfylla?

Alla besvarade frågor (85243)