Straff för plagiat

En skribent anser att jag plagierat delar av hennes texter i mina texter som säljs för kommersiellt bruk. Det handlar om ett antal meningar. Vilket straff kan jag få för detta?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar över vilket straffet är om man har plagierat någon annans litterära verk. Det korta svaret är att det kan röra sig om allt från böter om några hundra lappar upp till fängelse i högst sex år. Därutöver föreligger även en ersättningsskyldighet till upphovsmannen och dessutom kan vissa andra rättsföljder också bli aktuella (såsom att ditt verk kan återkallas från marknaden).

Vad straffet slutligen bestäms till beror på omständigheterna i ditt enskilda fall. Uppgifterna i ditt beskrivna scenario är för knapphändiga för att jag ska kunna göra någon egentlig bedömning av vad straffet kan komma att bli, men eftersom det bara rör sig om ett par meningar borde sex år i fängelse åtminstone vara uteslutet och sannolikt kommer det landa på böter istället.

I det följande redogöra jag lite mer ingående om upphovsmannens rättigheter och vad ett intrång i dennes upphovsrätt kan få för följder.

Reglerna för frågor om plagiering finns i upphovsrättslagen (hädanefter förkortad URL).

Upphovsmannens rättigheter (upphovsrätten)

För att få en förståelse för problemet är det inledningsvis bra att kort förklara vilka rättigheter upphovsmannen till ett litterärt verk har. Genom att någon skapar ett litterärt verk uppstår en ensamrätt för denne med innebörden att det oinskränkt är hen själv (d.v.s. upphovsmannen) som har ensam rätt att förfoga över verket och framställa exemplar det. Det rör sig således om en rätt för upphovsmannen att ensamt tillgodose sig den ekonomiska rätt som medföljer verket. (1 kap. 1–2 § URL)

Utöver ensamrätten och den ekonomiska rätten har upphovsmannen även en ideell rätt. Den rätten innebär bl.a. att upphovsmannen har rätt att bli angiven om verket framställs eller görs tillgängligt för allmänheten. Om du således citerar någon annans persons verk så har upphovsmannen till det verket rätt att bli namngiven i samband med återgivandet. (1 kap. 3 § URL)

Trots vad jag nu har sagt är det fullt tillåtet att för privat bruk framställa begränsade delar av ett litterärt verk utan att det anses som ett intrång i upphovsmannens rättigheter. De framställda exemplaren får dock alltså inte användas för andra ändamål än privat bruk. Att sälja exemplar för kommersiellt bruk, såsom du beskriver i ditt scenario, är således inte tillåtet. (2 kap. 12 § URL)

Påföljder vid intrång i någons upphovsrätt

Böter eller fängelse

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet vidtar en åtgärd som innebär intrång i den ovan nämnda upphovsrätten döms för upphovsrättsbrott till böter eller fängelse i högst två år. Om brottet begåtts uppsåtligen och är att anse som grovt, döms man för grovt upphovsrättsbrott till fängelse i lägst sex månader och högst sex år. (7 kap. 53 § 1–2 st. URL)

För att du ska kunna dömas för upphovsrättsbrott krävs således först och främst att du uppsåtligen eller av grov oaktsamhet har plagierat den andra personens litterära verk. Med andra ord kan det beskrivas som att du var medveten om att du plagierade texten eller att du i vart fall misstänkte alternativt insåg riskerna med handlandet.

Vidare krävs det att du faktiskt har vidtagit en åtgärd som inneburit ett intrång i upphovsrätten. Dessa krav skulle vara uppfyllda genom kopieringen av texten och framställandet i samband med försäljningen av det verk som innehåller plagiatet.

Angående om det eventuellt skulle kunna röra sig om grovt upphovsrättsbrott ska man vid en sådan bedömning särskilt beakta om gärningen

1.har föregåtts av särskild planering,

2.har utgjort ett led i en brottslighet som utövats i organiserad form,

3.har varit av större omfattning, eller

4.annars har varit av särskilt farlig art.

Eftersom uppgifterna i ditt beskrivna scenario är knapphändiga är det svårt för mig att säga något specifikt om straffet för handlingen. Men det kan alltså röra sig om allt från böter (då lägst 30 dagsböter á 50 kronor, eller, om brottet bör föranleda lägre straff än trettio dagsböter, penningböter uppgående till lägst 200 kronor) upp till högst sex år fängelse.

Ersättningsskyldighet

Utöver böter eller fängelse ska den som gör intrång i någons upphovsrätt även betala skälig ersättning för utnyttjandet till upphovsmannen eller hans eller hennes rättsinnehavare. Om intrånget sker uppsåtligen eller av oaktsamhet, ska ersättning även betalas för den ytterligare skada som intrånget har medfört. (7 kap. 54 § URL)

Redan när man kan konstatera att ett intrång föreligger så kommer du bli ersättningsskyldig för intrånget. För att man ska bli ersättningsskyldig rör det sig således om en låg tröskel där man bara behöver bevisa att ett intrång objektivt sett föreligger. Därutöver kan du även bli ytterligare ersättningsskyldig om upphovsmannen kan påvisa skada i form av exempelvis en nedgång i egen försäljning kopplad till ditt intrång.

Övriga rättsföljder

Slutligen kan ett intrång i någons upphovsrätt även föranleda några andra rättsföljder, exempelvis får domstol, på yrkande av upphovsmannen eller hans eller hennes rättsinnehavare, besluta att egendom som ett intrång gäller ska återkallas från marknaden, ändras eller förstöras eller att någon annan åtgärd ska vidtas med den. (7 kap. 55 § 1 st. URL)

Jag hoppas att du fick hjälp med din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Fredrik NygrenRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”