straff för hot mot vårdpersonal

FRÅGA
Hej! Jag blev hotat av en patient under arbetstjänsts tid. Hotet består av verbala hot med följande ord:" Du är en tjallare som kommer att blir straffad av mina killar, här på arbetsplats och senare på hemmaplan. Jag kommer att Googla ditt namn och hitta alla dina uppgifter, adress, tel. numer etc. och mina killar kommer att slår dig sönder. Om du talar mitt namn en gång till kommer jag att slår dig i käften med min mobil". Jag har gjort en polis anmälan samt min VC har skrivit en Tillbudsrapport. Blir personen straffad med fängelse eller endast böter?Tack för hjälpen!
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag förstår det så har du anmält händelsen till polisen, och som jag misstänker det så gäller anmälningen olaga hot, då hot mot tjänsteman endast undantagsvis innefattar hälso- och sjukvårdspersonal. Det krävs myndighetsutövning för att kunna klassas som tjänsteutövning i detta brott, och vissa beslut av läkare kan exempelvis omfattas. Regeringen har dock nyligen infört nya regler om nytt brott, nämligen sabotage mot blåljusverksamhet, men där verkar det som att det endast är ambulanssjukvårdare som omfattas (13 kap. 5c brottsbalken). Då jag inte riktigt vet vad personen är anmäld för, eller vad som närmare hände vid hotet, kommer jag redogöra för svaret på din fråga utifrån att det skulle klassas som antingen olaga hot, eller hot mot tjänsteman.

Straffskala – straffvärde – påföljd

Straffskalan är en skala anger vad brottet kan ge för straff, där straffvärdet i det specifika fallet placeras någonstans på den skalan. När straffvärdet sedan fastställts, kan valet av påföljd väljas. Så ett brott kan ha straffskala 1 års fängelse, straffvärdet i det enskilda fallet kan motsvara 1 års fängelse, men påföljden kan väljas till annat än fängelse beroende på gärningspersonen och straffvärdet, och alltså bli exempelvis villkorlig dom, skyddstillsyn eller samhällstjänst istället.

Olaga hot

Den som hotar annan med brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att framkalla allvarlig rädsla för liv, frihet, frid och säkerhet hos den hotade, döms för olaga hot till böter eller fängelse högst ett år (4 kap. 5§ brottsbalken). Hotet som du beskriver innefattar definitivt ett hot mot ditt liv och säkerhet, genom hot om att slå dig eller fysiskt skada dig. Straffvärdet är svårt för mig att säga, då domstolen gör en bedömning i varje enskilt fall. Vid val av påföljd ska rätten fästa hänsyn till omständigheter som talar för ett lindrigare straff än fängelse (30 kap. 4§ brottsbalken). Valet av påföljd beror på det enskilda brottets straffvärde, gärningspersonens ålder och tidigare brottslighet. Har personen aldrig blivit dömd tidigare, skulle jag säga att straffet sannolikt skulle bli böter och/eller villkorlig dom. Villkorlig dom är en typ av varning med övervakningstid, där inget fängelse döms ut direkt men om personen begår brott igen inom två år får hen fängelse istället då. Min erfarenhet är att det sällan döms ut fängelse för olaga hot. Enligt BRÅ dömdes år 2019, 960 personer för olaga hot, varav bland annat 59 st dömdes till fängelse, 117 st till skyddstillsyn, 195 st till villkorlig dom och 409 till böter. Böter är alltså den mest sannolika påföljden, men som sagt det är en bedömning som görs i varje enskilt fall.

Hot mot tjänsteman

Den som med hot om våld förgriper sig på en tjänsteman i dennes myndighetsutövning, döms för hot mot tjänsteman till böter eller fängelse högst två år (17 kap. 1§ brottsbalken). Det är alltså i princip samma omständigheter som krävs som för olaga hot, men i detta fall skärps straffet för personer i myndighetsutövning. Som jag sa ovan är det lite oklart i praxis hur sjukhuspersonal ska behandlas, och det finns en hel del opinion om detta i riksdagen. De fall jag kan hitta där sjukhuspersonal omfattats av detta brott när läkare fattar något myndighetsbeslut i sin yrkesutövning, exempelvis beslutar om viss typ av vård, tvångsmedicinering eller liknande. Därmed inte sagt att ditt fall inte skulle omfattas.

Hot mot tjänsteman är ett så kallat artbrott, vilket innebär att det finns en starkare presumtion för fängelse än för böter. Återigen är det en enskild bedömning som domstol gör, men min erfarenhet är att hot mot tjänsteman i alla fall i större utsträckning ger fängelsestraff, än vad olaga hot gör. Valet av påföljd beror som ovan på straffvärdet för den enskilda händelsen, gärningspersonens ålder och tidigare brottslighet. År 2019 dömdes 1 233 personer för hot/våld mot tjänsteman, vara bland annat 215 st dömdes till fängelse, 252 st till skyddstillsyn, 407 st till villkorlig dom och 177 st till böter. Detta antyder att dessa brott ofta kommer upp på fängelsenivå och över böter, men att annan påföljd oftare döms ut än fängelsestraffet.

Sammanfattningsvis i ditt fall

Det är svårt för mig att säga vad gärningen i just ditt fall är värd, speciellt då jag inte vet mer om omständigheterna kring händelsen och din yrkesroll. Men sannolikt uppfyller innehållet i hotet i sig, brottet olaga hot åtminstone. Straffvärdet hamnar oftast på bötesnivå, och hamnar det på fängelsenivå skulle jag säga att det är osannolikt att gärningspersonen får fängelse. Då är andra påföljder så som villkorlig dom, skyddstillsyn eller samhällstjänst mer sannolikt. Men återigen, är det upp till domstolen att bedöma.

Hoppas du har fått någon vägledning i dina frågor!

Vänligen,

Sara Pedersen
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1177)
2021-06-04 Kan man klättra på statligt eller privat ägt tak?
2021-06-01 Vad är "hemmet" i hemfridsbrott?
2021-05-30 Är det brottsligt att befinna sig på en byggarbetsplats?
2021-05-28 Utsatt för cyberstalking

Alla besvarade frågor (93069)