Straff för grovt olaga hot

FRÅGA
Vilken straff kan man få för grovt olaga hot om vapen va inblandad?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Olaga hot innebär att någon lyfter vapen mot någon annan eller annars hotar med brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet till person eller egendom (4 kap. 5 § första stycket brottsbalken). Straffet är böter eller fängelse i högst ett år.

Om brottet är grovt är dock straffet istället fängelse i lägst nio månader och högst fyra år (andra stycket). Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om:

1. hotet påtagligt har förstärkts med hjälp av vapen, sprängämne eller vapenattrapp eller genom anspelning på ett våldskapital eller annars har varit av allvarligt slag, eller

2. om gärningen annars har varit av särskilt hänsynslös eller farlig art.

Punkterna 1 och 2 är bara exemplifieringar i lagen om vad som kan göra att brottet är att anse som grovt. Domstolen gör alltså en individuell bedömning i varje enskilt fall. Ett exempel i förarbeten (prop. 1992/93:141 s. 30) på grovt olaga hot är att hotet lett till utvecklande av psykisk terror och medfört svårt lidande.

Det är omöjligt för mig att säga vad straffet för grovt olaga hot kan bli i ett konkret fall. Domstolen gör en bedömning med utgångspunkt i straffskalan (fängelse nio månader till fyra år), där de tar hänsyn till gärningens karaktär men också gärningsmannens personliga förhållanden (t.ex. återfall i brottslighet och sociala förhållanden). Ett exempel där brottet har ansetts som grovt är ett fall där gärningsmannen under ett långdraget händelseförlopp (ungefär 20 minuter) hotade en person genom att hålla en pistol (som senare visade sig vara en attrapp) mycket nära dennes huvud och bröstkorg och uttala att han hade fått i uppdrag att döda personen (RH 1996:28). Ser man på praxis, så borde det alltså i allmänhet krävas ganska mycket för att brottet ska anses som grovt.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Om du vill ha mer rådgivning är du mer än välkommen att vända dig till några av våra andra tjänster:

- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här

- Boka tid med en jurist för 1 699 kr kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.

Med vänlig hälsning,

Niki Moini Mostofi
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll