Straff för brott mot efterforskningsförbud

2020-12-17 i Påföljder
FRÅGA
Hej. Vi ponerar att jag arbetar som polischef och min undersåte (som jag kallar "läckan") använder sig av sin meddelarfrihet och nämner för en journalist att vi som är polischefer äter munkar varje fredag istället för att arbeta (vilket stämmer i denna fiktiva fråga, varpå fråga om förtal osv ej är aktuellt här). Läckans syfte är då givetvis att detta ska publiceras i den lokala tidningen. Om jag som polischef nu vill ta reda på vem det är som lämnat denna (förvisso riktiga) information genom att efterforska läckan så kan jag ju dömas för böter eller fängelse i upp till ett år. Jag är väl medveten om att det är sökandet som är straffbart, oavsett om jag hittar läckan eller inte. Min fråga lyder då, om jag efterforskar läckan oavsett om jag hittar denne eller inte, blir det då fängelse OCH böter, eller något utav det? Vem betalas i så fall boten till (staten eller "läckan"?) eftersom läckan måste träda fram för att ta del av sin ersättning från mig, så röjer denne sin identitet. Blir det fängelse om jag ej lyckas hitta läckan och blir det fängelse och/eller böter om jag hittar läckan? Jag har koll på paragraferna i TF/YGL, jag vill bara få reda på hur läget mynnar ut i ett svar. Tack på förhand!
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Utöver tryckfrihetsförordningen (TF) kommer jag även att hänvisa till brottsbalken (BrB) som innehåller lagregler om brott och straff.

Vad straffskalan "böter eller fängelse" innebär

"Läckan" har alltså använt sig av meddelarfriheten som stadgas i 1 kap 7 § TF. Därmed är det förbjudet för myndigheter eller allmänna organ att efterforska dennes identitet samt att vidta repressalier mot denne, enligt efterforskningsförbudet i 3 kap 5 § TF respektive repressalieförbudet i 3 kap 6 § TF. Straffskalan för dessa brott stadgas i 3 kap 7 § TF. Där framgår att den som bryter mot dessa lagar döms till böter eller fängelse i högst ett år. När straffskalan är skriven på detta sätt innebär det att man antingen får böter eller fängelse, inte båda. Minimistraffet är böter och maxstraffet är fängelse i ett år. Vilket straff man får beror av en mängd olika faktorer gällande brottets allvar, samt personliga aspekter såsom huruvida man är tidigare dömd och eventuell ungdomsrabatt. Det går därför inte att säga generellt att det blir fängelse ifall meddelaren hittats och annars böter.

Vem böter går till

Böter tillfaller staten enligt Brb 25 kap 7 §. Det beror på att syftet med böter är att ådömas ett straff, och inte att kompensera brottsoffret. Det är alltså skillnaden mellan böter och skadestånd, som kan yrkas civilrättsligt och är menat att ersätta en skada på t ex person eller egendom.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Fick du svar på din fråga?