FrågaFASTIGHETSRÄTTHyresrätt14/04/2020

Störningar i boendet, vad kan jag som granne göra?

Störande företagsverksamhet stör hyresgäst från kl 6:30 - 7:50 må - sö genom att kraftigt slå igen bildörren när de parkerar sina bilar (6st) på innegården eller nedanför gatan strax utanför den men snett precis utanför hyresgästens sovrumsfönster samt prata i väldigt hög samtalston, slå igen ytterdörren till verksamheten (som är direkt under sovrummet) kraftigt, tala i hög samtalston, ofta skrika, och föra buller inomhus, t.ex. flytta möbler, slå emot något som uppger ett plonkljud så att hyresgästen väcks varje morgon.

Lawline svarar

Hejsan,

Aktuell lagstiftning: Jordabalken 12 kap (även kallad hyreslagen)

Med din formulering antar jag din fråga är om du som hyresgäst kan göra någonting åt det buller som företaget gör.

Störningar i boendet?
När det gäller grannförhållande vid hyresrätter så reglerar 25§ detta. De som genom regeln skyddas mot störningar är boende i omgivningen, dvs. i huset eller i annat hus intill. Uttrycket omgivningen innebär inte någon särskild begränsning utan regeln gäller till förmån för kringboende som drabbas av störningar. Det kan gälla andra hyresgäster, hyresvärden eller boende över huvud taget.

När man bedömer vilka störningar som måste accepteras får man söka stöd i den allmänna uppfattningen om vilka störningar den som bor i ett flerfamiljshus skall behöva tåla. Någon särskild hänsyn till människor som är känsligare än normalt kan följaktligen inte tas. Det innebär att viss högljuddhet på dagen måste omgivningen antas kunna tåla men det finns naturligtvis en gräns. Vanliga exempel på störningar är nedskräpning, störande ljud i form av t.ex. musik eller skrik, vanskötsel av djur, våld, hot eller aggressivt beteende. Att t.ex. skrik förekommer nattetid är naturligtvis mer besvärande än att så sker på dagtid.

Lokalhyresgäster har som utgångspunkt samma skyldighet som bostadshyresgäster att inte orsaka störningar. Där är frågan dock mer sammansatt, eftersom avtalet eller det avtalade ändamålet kan ge hyresgästen rätt att bedriva verksamheten på ett visst sätt och i viss omfattning. Även om hyresvärden i förhållande till lokalhyresgästen godtagit viss verksamhet, kvarstår dessa skyldigheter att tillhandahålla ett störningsfritt boende till bostadshyresgästerna. Värden är därför i förhållande till bostadshyresgästerna förpliktad att se till att störningarna upphör, om de medför hinder eller men i nyttjanderätten.

För att närmare precisera lokalhyresgästens förpliktelser att hålla ordning så är det vanligt att hyresavtal kompletteras av särskilda föreskrifter, s.k. ordningsföreskrifter, som närmare preciserar vad hyresgästen har att iaktta vid användandet av lägenheten/lokalen. Det är dock något som får tas mellan hyresgästerna och hyresvärden.

Påföljder.
När en hyresvärd får reda på störningar i boendet så ska värden genast underrätta hyresgästen om att omedelbart sluta med störningarna. Om inte hyresgästen rättar sig efter detta så kan värden säga upp avtalet enligt 42§ 1st 6p.

Rekommendationer
Jag rekommenderar att du underrättar hyresvärden om störningar och att påminner värden om dennes skyldigheter enligt 25§ att säga till hyresgästerna. Jag rekommenderar ytterligare att du pratar med gästerna om detta så att de förstår att det dem gör stör omgivningen. Fortsätter bullren och störningarna så ska hyresvärden uppmanas att säga upp avtalet.

Reglerna ovan gäller mellan hyresgäster och hyresvärden. Som boende i ägarlägenhet anses man snarare vara vanlig granne och saknar då direkta sanktionsmöjligheter gentemot hyresgästen.

När det kommer till frågan om det går att polisanmäla störningen är det brottsrubriceringen ofredande, 4 kap. 7 § Brottsbalken, som ligger närmast till hands. Det krävs dock ett direkt uppsåt från den som stör, vilket kan vara väldigt svårt att bevisa. I första hand bör ni alltså försöka få hyresvärden att agera, det är den personen som har ansvaret över sina hyresgäst.

Du har bokat en tjänst med telefontid. Jag ringer dig imorgon 15 april, kl 15:00. Om tiden inte passar dig så hör gärna av dig till Binh.tran@lawline.se så fixar vi en ny tid.

Med vänliga hälsningar.

Binh TranRådgivare