Spridande av osanning på arbetsplats

2021-01-31 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej vilja ställa en fråga åt min vänJag skulle vilja höra hur man kan gå vidare med falska rykten om sexuella trakasserier från en person på jobbet. Man har gjort en sk utredning på jobbet där man tagit in Previa som utredare som i sin tur friat min vän från alla anklagelser. Företaget har inte gjort många rätt i detta fall då man aldrig under 3 års tid då dessa anklagelser har pågått inte pratat med min vän en enda gång utan bara kvinnan ifråga. Man har idag bestämt sig för att omorganisera på företaget och köpt ut min vän.Vännen känner en stor frustration då kvinnan samt hennes man( som också jobbar på företaget) fortfarande går och sprider falska rykten och företaget inte gått ut med att det är falska rykten som sagts om min vänKan man göra nåt som gör att detta får ett slut.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Så som jag tolkar din fråga så vill du veta om det är något man kan göra åt ryktena, och inte det faktum att din vän inte längre jobbar på företaget. Detta gör att frågan går från att vara arbetsrättslig, nämligen vad din vän hade kunnat göra för att få tillbaka sin anställning eller dylikt, till att röra straff och ansvar för dem som sprider ryktena. Detta är även den enda analys jag känner att jag kan göra med informationen i frågan, och därför är det detta som jag tar sikte på.

Så, vad kan din vän här göra angående dessa rykten? Din vän kan i detta fall enbart handla retroaktivt mot saker som sagts och gjorts mot denne, och kan alltså inte "få slut" på ryktena på ett proaktivt sätt. Däremot kan ju såklart retroaktiva sanktioner mot den som sprider rykten påverka deras handlingsmönster i framtiden och på så sätt ändra deras beteende. Jag kommer svara tvådelat på frågan i detta avseende: Dels kommer jag svara på om något brott kan ha begåtts, och sen om din vän kan få någon form av kompensation för dessa handlingar. Detta är en straffrättslig och civilrättslig uppdelning.

Angående det straffrättsliga:

Svenska brott och deras potentiella straff återfinns i brottsbalken (BrB). Frågan är här om den tidigare arbetskamratens handlingar motsvarar kriterierna för en specifik brottsbestämmelse. Detta beror såklart på vad som sagts, hur detta sagts och framför allt ifall det funnits några ytterligare element som inte finns med i frågeställningen.

Det brott som bäst stämmer in med uppgifterna i frågan är förtal (5 kap. 1 § BrB). Till detta döms man om man utpekar någon som brottslig, eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning. Detta förutsätter att arbetskamraten spridit en uppgift till andra än din vän som varit ägnad att få dessa att anse mindre om din vän. Sexuella trakasserier kan absolut gå härunder. Det spelar här ingen roll om uppgiften är sann eller osann.

Om arbetskamraten hade en juridisk skyldighet att lämna uppgiften eller annars med hänsyn till omständigheterna det var försvarligt att lämna uppgiften så kan de inte dömas till ansvar om uppgiften var sann eller de hade skälig grund för att den var sann. Vad som är försvarligt beror på vad som sagts, var och när det sagts, samt i vilket syfte det sagts. Alltså: det är först ifall arbetskamraten visar att det var försvarligt att lämna uppgiften som det blir relevant om den är sann. Ett försvarligt scenario hade t.ex. varit om en anställd arbetar som HR-representanter på ett företag där två anställda har en relation, och företaget har en policy att relationer på företaget måste delges (såklart förutsatt att det är något sådant som förekommit). I detta fall torde vara försvarligt att meddela företaget att man har misstankar att någon ofredat någon annan på arbetsplatsen (6 kap. 10 § BrB sexuellt ofredande) eller ofredande (4 kap. 7 § BrB) eller annars utfört handlingar som inte accepteras på arbetsplatsen. I detta stadium blir det relevant att utreda om uppgiften var sann eller personen hade fog att anta att den var sann. Eftersom det finns en utredning som säger att det var osant så kan vi här för enkelhetens skull utgå från det. I detta fall krävs att arbetskamraten hade skäl att tro att den var sann. Om så är fallet här kan jag inte svara på om jag saknar information. Vad som spelar roll är bl.a. om arbetskamraten vidtagit steg för att försäkra sig om sanningshalten, hur allvarliga anklagelserna är (i detta fall allvarliga) och hur angeläget det var att uppgifterna lämnades.

Ett annat brott som beroende på omständigheterna skulle kunna ha förekommit är utpressning (9 kap 4 § BrB). Detta förutsätter att arbetskamraten utövat olaga tvång för att bereda sig vinning av din vän till skada för denne. Olaga tvång kan ske genom hot om s.k. menligt meddelande, vilket kan vara uppgifter av sexuell natur (4 kap. 4 § BrB). Detta förutsätter såklart tillkommande omständigheter som inte står i frågan.

Angående det civilrättsliga:

Enligt skadeståndslagen 2 kap 1 § (SKL) ska den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållas personskada eller sakskada ersätta skadan. En personskada kan vara av psykisk art (5 kap. 1 SKL). Även sjukvårdskostnader eller andra kostnader för den skadelidande ersätts, som t.ex. terapikostnader. Om det är så att arbetskamraten döms till brott som innefattar ett angrepp mot dennes person el. dyl. ska skadan som kränkningen innebär ersättas (2 kap. 3 SKL). Även här förutsätter reglerna att det inte funnits en plikt att agera så som man gjort, samt att man uppsåtligen eller av vårdslöshet måste ha begått handlingen. Enligt 2 kap. 6 § SKL så ska särskild hänsyn tas till om handlingen varit förnedrande eller varit ägnat att väcka allmän uppmärksamhet.

Detta är de skäl som kan ge de som lämnat uppgifterna nån form av sanktioner. Viktigt att poängtera är att förtal inte går under allmänt åtal (5 kap. 5 § BrB) och därför måste målsäganden själv åtala under enskilt åtal (man får alltså inte hjälp av åklagare). Genom att skicka in en stämningsansökan till behörig tingsrätt (generellt den närmst där den skadelidande bor) så kan man starta en process om saken. Att gå in på de processuella reglerna här hade tyvärr blivit för långt, men om ni vill ha ytterligare hjälp så kan ni boka tid med jurist hos lawline eller ställa en till fråga!

Hoppas detta svar var till hjälp, MVH

Fredrik Holmström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2678)
2021-10-21 Hur påverkar brott ansökan om legitimation för sjuksköterska?
2021-10-20 Kontaktförbud trots gemensamma barn?
2021-10-16 Får 18-åring köpa svärd?
2021-10-16 Får man använda polisgrepp för att få med sitt barn?

Alla besvarade frågor (96466)