FrågaOFFENTLIG RÄTTTrafik och körkort27/06/2015

Spärrtidens längd vid återkallelse av körkort

Fortkörning och indraget körkort.Jag undar när får man veta hur länge blir man utan körkort om man har kört 158 på en 110 väg och kan man bestrida av att få tillbaka körkortet om man måste ta sig till jobbet där ingen komunalt färdmedel finns tillgängig.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Du har alltså fått körkortet återkallat på grund av fortkörning. Fortkörning är en av flera anledning till att ett körkort kan dras in. Om du underlåtit att iaktta en trafikregel som är väsentlig betydelse för trafiksäkerheten och att överträdelsen ej anses som ringa, ska körkortet återkallas (5 kap. 3 § körkortslagen). Här ska en helhetsbedömning göras av överträdelsens allvarlighet ur ett trafiksäkerhetsperspektiv. Sålunda spelar ditt behov av körkortet ingen avgörande roll för om det kommer att återkallas eller inte, utan det är din överträdelse mot trafikreglerna som avgör. Dock kan ett starkt behov av körkortet förkorta spärrtidens längd, det vill säga den tiden då körkortet är återkallat.

Istället för en återkallelse kan en varning utfärdas. Det krävs att särskilda skäl finns (5 kap. 9 §). Det finns fall från domstolen där en varning meddelas trots att körkortsinnehavaren överskridit den tillåtna hastigheten med över 30 km/h, men detta sker endast undantagsvis om några speciella omständigheter är för handen. I ditt fall är överträdelsen allvarlig och har det skett på en väg som normalt är vältrafikerad, talar detta starkt för att det inte finns några särskilda skäl finnas för att du endast ska meddelas varning.

Enligt både praxis och lagens förarbeten är huvudprincipen att om föraren överskridit den högst tillåtna hastigheten med minst 30 km/h så anses han eller hon ha åsidosatt trafikreglerna på ett sådant allvarligt sätt att endast återkallelse är ingripande nog (prop. 1992/93:189 s. 3 f.). Spärrtiden kan pågå mellan en månad och tre år (5 kap. 6 §). Den lägsta spärrtiden (en månad) bör endast i undantagsfall komma i fråga. Hur lång spärrtiden bör vara avgörs av en nyanserad avvägning och ett stort behov av körkortet kan ibland medföra att spärrtiden sätts ned (prop. 1975/76:155 s. 99 och 101 och prop. 1997/98:124 s.41). Enligt dig är körkortet mycket viktigt för att ta dig till arbetet och detta kan vara till din fördel i bedömningen.

Till sist så bör ett allvarligt åsidosättande av en trafikregel ge upphov till ett indraget körkort. Under vissa förhållanden kan det dock vara tillräckligt med en varning, om exempelvis överträdelsen inte är särskilt grov och det i övrigt inte förelegat en påtaglig trafikfara. I din situation finns det omständigheter som talar för att körkortet ska återkallas, bland annat med tanke på att du kört nästa 40 km/h för fort. Att du är i stort behov av körkortet är inte avgörande för om körkortet ska dras in. Dock kan spärrtidens längd förkortas med anledning av ditt behov. I ditt fall bör spärrtiden landa på cirka två månader.

Vänliga hälsningar,

Katarina AnderssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?