Spärrtid för återkallat körkort vid rattfylleri av normalgraden

2017-02-16 i Trafik och körkort
FRÅGA
Om man blivit av med körkortet på grund av rattfylleri (ej grovt), kan man då få minskad spärrtid om man är i stort behov av körkort i sitt arbete? samt i sitt privata liv om man har många sjukhus besök att göra för barnens skull. är ensamstående 2 barn samt ensamvårdnad. har aldrig blivit straffade innan eller gjort något liknande. körning hämtning till från skolan och olika aktiviteter.. har även betalat böterna som jag fick.
SVAR

Hej och tack för att vänder dig till Lawline med din fråga!

Vid återkallelse på grund av alkoholrattfylleri, om det inte är grovt, är numera lägsta spärrtiden 12 månader, 5 kap. 6 § 2 st. Körkortslagen. Detta beror på att man vill uppmuntra till att istället ansöka om alkolås. Om alkoholkoncentrationen under eller efter färden inte uppgått till 0,5 promille i blodet eller 0,25 milligram per liter i utandningsluften finns också möjlighet att bara få varning istället för återkallelse.

Det finns också möjlighet att sätta ner spärrtiden under lägsta gränsen om man har synnerliga skäl. Vid prövningen av om det föreligger synnerliga skäl ska en helhetsbedömning göras av den samlade utredningen där körkortshavarens personliga förhållanden beaktas och hänsyn tas till bl.a. sådana omständigheter som behov av körkort (RÅ 1988 ref. 78). I förarbetena sägs att om domstol vid straffrågans behandling satt ned påföljden, bör avgörandet i den frågan – om trafiksäkerhetssynpunkter inte talar i motsatt riktning – kunna vara vägledande även för bedömningen av körkortsfrågan. Som situationer där undantaget skulle kunna tillämpas nämns körning som innebär kort flyttning av fordon på gård, parkeringsplats etc.

Det är alltså inte uteslutet att ditt behov av körkort, i arbetet och privat, kommer kunna minska spärrtiden. Bedömningen är dock restriktiv så det går inte att garantera något. Om domstolen vid straffdomen satte ner ditt straff på grund av dessa omständigheter är det större sannolikhet att de betraktas som synnerliga skäl.

Om slutligt beslut om återkallelse inte ännu är fattat finns som sagt istället möjlighet att ansöka om alkolås. Detta innebär att man istället för indraget körkort under en villkorstid om normalt tolv månader endast får köra bil som är utrustad med godkänt alkolås. Man får då bara köra i Sverige.

Ansökan om alkolås måste ges in till Transportstyrelsen senast inom fyra veckor från det att sökanden getts tillfälle att yttra sig inför ett slutligt beslut om återkallelse.

Sammanfattning

Lägsta spärrtid för ditt brott är 12 månader. Vid synnerliga skäl kan spärrtiden sättas lägre än så. Personliga förhållanden och behov av körkort beaktas i bedömningen om synnerliga skäl, men bedömningen är restriktiv. Det finns också möjlighet att istället ansöka om alkolås.

Om du vill ha hjälp med att formulera ett yttrande till transportstyrelsen, eller hjälp med att överklaga beslutet, kan du höra av dig till mig via johan.landstrom@lawline.se. En av våra jurister kommer då återkomma till dig med en offert. Sådan hjälp kostar 1654 kr/timme men det går även ofta att komma överens om ett fast pris.

Mvh
Johan Landström


Tillämpliga lagbestämmelser

Bestämmelser om återkallelse av körkort samt spärrtid finns i 5 kap. körkortslagen.

Återkallelse

3 § Ett körkort ska återkallas, om
1. körkortshavaren har gjort sig skyldig till
b) rattfylleri enligt 4 § lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott,

Spärrtid

6 § Vid körkortsåterkallelse enligt 3 § 1–6 ska det bestämmas en tid inom vilken ett nytt körkort inte får utfärdas (spärrtid). Spärrtiden ska vara lägst en månad och högst tre år. Om körkortet återkallas enligt 3 § 1 och det är fråga om grovt brott, ska spärrtiden bestämmas till lägst ett år.

Om körkortet återkallas för den som avses i 16 § första stycket, ska spärrtiden bestämmas till lägst den villkorstid som enligt 20 § skulle ha bestämts vid bifall till en ansökan enligt 17 § och högst tre år.

Omhändetagande

7 § Ett körkort skall omhändertas
1. om körkortshavaren vid förande av ett motordrivet fordon eller en spårvagn har visat tydliga tecken på påverkan av alkohol eller annat ämne,

Varning

9 § I stället för att körkortet återkallas ska körkortshavaren varnas i sådana fall som avses i 3 § 2–6, om varning av särskilda skäl kan anses vara en tillräcklig åtgärd.
Detsamma gäller om körkortshavaren har gjort sig skyldig till rattfylleri enligt 4 § första stycket lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott eller brott mot 30 § första stycket lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg eller 10 kap. 2 § första stycket järnvägslagen (2004:519) och alkoholkoncentrationen under eller efter färden inte uppgått till 0,5 promille i blodet eller 0,25 milligram per liter i utandningsluften.

Underlåtande av körkortsingripande m.m.

10 § Om ett körkort varit omhändertaget eller återkallat tills vidare under minst så lång tid som skulle ha bestämts som spärrtid, får det när återkallelsen slutligt avgörs beslutas att ytterligare ingripande inte skall ske.
Föreligger synnerliga skäl får med avvikelse från denna lag återkallelse underlåtas eller spärrtid sättas ned om det kan ske utan fara för trafiksäkerheten. Underlåtes återkallelse får varning meddelas i stället.

Alkolås istället för slutligt beslut om återkallelse

16 § Bestämmelserna i 17–27 §§ samt 7 kap. 8 a § är tillämpliga i fråga om den som
1. är permanent bosatt i Sverige och
2. har ett körkort som
a) är utfärdat i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och
b) kan återkallas med stöd av 3 § 1 på grund av brott mot 4 eller 4 a § lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott till följd av alkoholförtäring.

17 § I fråga om körkortshavare som avses i 16 § får det, i stället för körkortsåterkallelse, beslutas att körkortsinnehavet under viss tid (villkorstid) ska vara förenat med villkor om alkolås. Ett sådant beslut meddelas efter ansökan.

18 § En ansökan om beslut om villkor om alkolås ska innehålla
1. ett läkarintyg enligt särskilt formulär, och
2. en förklaring om att sökanden är villig att uppfylla de särskilda villkor som gäller för körkortsinnehav enligt 22 §.
Ansökan ska ges in till Transportstyrelsen senast inom fyra veckor från det att sökanden getts tillfälle att yttra sig inför ett slutligt beslut om återkallelse.

19 § En ansökan om beslut om villkor om alkolås får bifallas endast om sökanden med hänsyn till sina personliga och medicinska förhållanden bedöms som lämplig för körkortsinnehav med villkor om alkolås. Sådan lämplighet förutsätter att sökanden
1. kan antas komma att respektera trafikreglerna och visa hänsyn, omdöme och ansvar i trafiken,
2. inte brukar narkotika som avses i 8 § narkotikastrafflagen (1968:64), och
3. uppfyller de andra medicinska krav än krav på frånvaro av alkoholmissbruk eller alkoholberoende som är nödvändiga med hänsyn till trafiksäkerheten.

20 § Om ett beslut om villkor om alkolås fattas, ska sökandens rätt att framföra körkortspliktiga fordon under villkorstiden vara begränsad på det sätt som anges i 22 §. Villkorstiden ska vara ett år, om inte annat följer av andra eller tredje stycket.

Villkorstiden ska vara två år, om
1. återkallelse skulle ha skett enligt 3 § 1 på grund av brott mot 4 a § lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott, eller
2. återkallelse annars skulle ha skett enligt 3 § 1 och sökanden
a) under de senaste fem åren före det brott som har föranlett återkallelsen har gjort sig skyldig till annat brott mot 4 eller 4 a § lagen om straff för vissa trafikbrott till följd av alkoholförtäring, eller
b) har diagnosen alkoholberoende eller alkoholmissbruk.
Om villkorstiden har bestämts till ett år och körkortshavaren under denna tid visar sig ha diagnosen alkoholberoende eller alkoholmissbruk, ska villkorstiden förlängas till två år. Om det finns anledning att anta att körkortshavaren har ett sådant beroende eller missbruk, får denne föreläggas att ge in läkarintyg om dessa förhållanden.
Med återkallelse avses i denna paragraf även återkallelse tills vidare enligt 5 §.

22 § Den vars körkortsinnehav är förenat med villkor om alkolås får
1. framföra körkortspliktiga fordon endast i Sverige, och
2. framföra endast sådana körkortspliktiga fordon som är utrustade med ett godkänt alkolås.
Körkortshavaren ska följa de föreskrifter som meddelas i anslutning till denna lag.

Johan Landström
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafik och körkort (953)
2021-09-15 Måste jag bli dömd för rattfylleri för att få körkort med alkolås?
2021-09-03 Överklagande av Transportsstyrelsens beslut
2021-08-31 Fortkörningsböter vid förändrad hastighet
2021-08-31 Blir mitt körkort ogiltigt om jag inte förnyar det efter ett namnbyte?

Alla besvarade frågor (95746)