Sovit på arbetsplatsen - grund för avsked?

FRÅGA
Arbetskamrater filmade mig när jag somnat några minuter på arbetsplatsen under nattetid. Visade upp till min chef och jag har blivit avskedat. Jag är inte facket medlem ! Det är lagligt ?MVH
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Avsked

Ett anställningsförhållande kan upphöra genom avsked, 18 § lagen om anställningsskydd (LAS). Avsked sker utan uppsägningstid och är endast aktuellt när arbetstagaren grovt har åsidosatt sina åligganden gentemot arbetsgivaren. Det krävs då att arbetstagaren gjort sig skyldig till avsiktligt eller grovt vårdslöst beteende som inte ska behöva tålas i något rättsförhållande. Uppsåtlig brottslighet eller annat ohederligt beteende riktat mot arbetsgivaren eller arbetskollegor utgör normalt sett laga grund för avskedande.

Uppsägning

Det är viktigt att skilja på avsked och uppsägning, då de utgör två skilda grunder för att skilja en arbetstagare från arbete. Som arbetstagare kan man sägas upp pga. t.ex. personliga skäl alt. arbetsbrist, (7 § LAS)

Grund för avsked mm.

Vid bedömningen huruvida saklig grund för avsked föreligger beaktas misskötsamhetens karaktär. Enligt förarbetsuttalanden bör inte bedömningen inriktas enbart på vad som har förekommit i det särskilda fallet, utan mer på de slutsatser om arbetstagarens lämplighet som kan dras från det inträffade.

I målet AD 2008 nr 91 ansågs det inte föreligga varken saklig grund för avsked eller uppsägning när arbetstagare haft ett oacceptabelt förhållningssätt, uppträdande och beteende på arbetsplatsen.

I mål AD 2014 nr 83 ansåg Arbetsdomstolen att det inte förelåg grund för avsked då en busschaufför framfört bussen på ett grovt vårdslöst och riskfyllt sätt i strid med flaggvakternas konstruktioner. Domstolen ansåg dock att det förelåg saklig grund för uppsägning pga. personliga skäl.

I målet AD 2011 nr 24 ansågs det föreligga grund för avsked då en skötare olovligen sovit vid ett nattskifte. Detta hade arbetstagaren gjort med uppsåt, genom att denne "bäddat ner sig mellan två stolar", trots att "sovförbud" rådde på arbetsplatsen. Skötaren jobbade på ett sjukhus, och sovförbudet motiverades särskilt pga. säkerhetsskäl.

För att en avskedande ska vara befogad krävs som nämnt att det ska vara fråga om att arbetstagaren grovt har åsidosatt sina arbetsuppgifter. Generellt mot bakgrund av angivna avgöranden från Arbetsdomstolen krävs det ganska mycket för att arbetsgivaren ska ha rätt att avskeda en arbetstagare.

Huruvida det avskedande som du drabbats av har varit befogad beror på de särskilda omständigheterna i fallet. Råder det sovförbud på arbetsplatsen och arbetstagaren uppsåtligen bryter mot förbudet, talar det för ett avskedande snarare än om arbetstagaren inte har haft uppsåt. Om tuppluren har bidragit till att säkerheten åsidosatts talar det till arbetstagarens nackdel, snarare än om det inte uppstått skada/risk för skada.

Då du inte är medlem i facket kan du alltid ansöka om rättshjälp hos domstolen. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!

Med vänlig hälsning,

Catharina Såmark
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1770)
2021-05-08 Kan jag ångra en tillsvidareanställning?
2021-05-08 När får en arbetstagare arbetsvägra?
2021-05-07 Uppsägningstid vid provanställning
2021-05-06 Hur lång uppsägningstid har jag om man arbetat väldigt länge i företaget?

Alla besvarade frågor (92054)