Solcellsstöd - vad avses med "den dag modulerna införskaffades"?

2020-02-27 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Hej, En kund har fått avslag på sin ansökan om solcellsbidrag med motiveringen:"Länsstyrelsen tog 2020-02-14 emot begäran om utbetalning av statligt stöd till solceller.Av 10 § i förordningen (2009:689) framgår att om sökande är ett företag ska ansökan om stöd ha kommit in till länsstyrelsen innan projektet påbörjades. Av 7 § i samma förordning framgår att en åtgärd anses påbörjad den dag då kontraktet för projektering upprättades (i de fall projekteringskostnader ingår i de stödberättigade kostnaderna), alternativt den dag då solcellsmodulerna införskaffades i övriga fall.Enligt uppgifter i ansökan påbörjades projektet 2019-01-22, vilket innebär att projektet påbörjades 16 dagar innan ansökan om stöd kom in till länsstyrelsen. Detta strider mot förordningen och länsstyrelsen kan därmed inte bevilja ansökan"I detta fall likt alla andra gånger vi säljer en solelanläggning så tar vi INGEN kostnad för projekteringen av anläggningar, offerter är alltid gratis att erhålla från oss.Kunden fick Solcellsmoduler levererade 2019-03-27 och även då fakturan på köp "införskaffning" av solcellsmoduler. betalningen av denna fakturan skedde 2019-04-01.Visst kan inte detta projekt enligt förordningen anses ha påbörjats innan 2019-02-07 ??Ingen kostnad för projektering och juridiskt tillfaller Solcellsmodulerna slutkunden 2019-04-01 och då har kunden alltså införskaffat solcellsmodulerna 2019-04-01, tills dess att betalning erhållits äger Vårt företag levererat material.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Inledning

Din fråga aktualiserar huvudsakligen förordningen om statligt stöd till solceller (förordningen) och förvaltningslagen (FL).

Utredning

Länsstyrelsen redogörelse för bestämmelserna i förordningen framstår som korrekt. Det kan dock noteras att formuleringen "den dag då solcellsmodulerna införskaffades" inte klart anger vem som ska ha införskaffat modulerna eller för den delen vad det innebär att "införskaffa" något. Statens energimyndighet uppger i sin ansökningsmall att detta ska förstås som "den dag då order för inköp av solcellsmodulerna bekräftades eller då kontrakt för installationen av solcellssystemet upprättades". Av 18 § förordningen framgår att beslut enligt förordningen kan överklagas till Statens energimyndighet och, enligt min uppfattning, att överklagande till allmän förvaltningsdomstol endast kan ske avseende beslut avseende förordningen som fattats av Statens energimyndighet. Enligt min uppfattning gäller dock reglerna om överklagande i FL i fall då beslut som länsstyrelsen fattat ska överklagas till Statens energimyndighet. Av 41-44 §§ FL framgår sammanfattningsvis att beslut som kan antas påverka någons situation på ett inte obetydligt sätt får överklagas av den som beslutet angår om det gått vederbörande emot. Överklagandet ska göras skriftligen till den högre instans som ska pröva överklagandet men ges in till den myndighet vars beslut överklagas. Överklagandet ska ha inkommit till den beslutande myndigheten inom tre veckor från att beslutet kommit den överklagande till del. Enligt 38-39 §§ FL kan beslutsmyndigheten efter att överklagan inkommit ändra sitt beslut självmant under vissa omständigheter.

Inledningsvis är det värt att notera att de märkliga datum som förekommer i er fråga försvårar bedömningen av ert fall något. Exempelvis anger länsstyrelsen i belsutet att ansökan togs emot 2020-02-14 och att projektet påbörjades 2019-01-22 och att skillnaden däremellan skulle vara 16 dagar, vilket är uppenbart felaktigt. Fortsättningsvis kommer jag utgå från att det aktuella året är 2019 och inte 2020.

Av förordningen framgår det tydligt att en ansökan om bidrag ska inkommit till länsstyrelsen innan projektet påbörjats och att projektet anses påbörjat den dag som avtal om projektering ingåtts i de fall då projekteringskostnader ingår i de stödberättigade kostnaderna. I övriga fall ska istället den dag då solcellsmoduler införskaffats användas. I ert fall finns såvitt jag förstår det inga projekteringskostnader. Sålunda måste ert fall betraktas som ett sådant övrigt fall då dagen för införskaffande av solcellsmoduler ska användas som datum för projektets påbörjande. Såsom berörts avses med detta den dag köpeavtalet avseende solcellsmodulerna bekräftats eller då avtal om installation av systemet upprättats. Enligt min uppfattning framstår det som sannolikt att någon av dessa två saker inträffat den 22/1 2019 och att det är därför Länsstyrelsen lägger detta datum till grund för sitt beslut. Om så inte är fallet skulle det kunna bli aktuellt för er kund att överklaga beslutet till Statens energimyndighet enligt redogörelsen ovan. Jag kan dock inte med säkerhet säga om överklagandefristen om tre veckor löpt ut eller ej i ert fall på grund av de oklara förhållandena med datumen.

Handlingsplan

Min rekommendation till er är att försöka ta reda på vad som enligt den aktuella ansökan inträffade den 22/1 2019. Om orderbekräftelse avseende solcellsmodulerna lämnats eller avtal om installation ingåtts detta datum så kan er kund sannolikt inte överklaga beslutet med framgång. Råder oklarheter kring varför detta datum tillmätts betydelse rekommenderar jag att ni överklagar beslutet på denna grund i enlighet med bestämmelserna i FL.

Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!

Med vänlig hälsning

Magnus Gustafsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1169)
2020-09-24 När kan man bli beviljad avlösarservice enligt LSS
2020-09-24 Krävs det tillstånd för att starta ett mikrobryggeri?
2020-09-21 Kan Lawline hjälpa mig med mina skoluppgifter?
2020-09-20 Får man ha övervakningskameror på personalrummet.

Alla besvarade frågor (84313)