Söka asyl på nytt i ett annat land efter avslag

2020-12-08 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
HeJ!Jag känner en person som har sökt asyl i Sverige i över 10 år men vi får ständigt negativa besked och avslag. Vi har nu börjat titta på möjligheter att söka asyl i andra EU-länder. Vad händer om vi t.ex. skulle söka asyl i ett annat land som Tyskland eller Norge? Kommer de vilja pröva ärendet eller hur brukar de situationerna se ut? Vad händer om man blir tillbakaskickad till Sverige då de har nekat en asyl i 10+ år?Vidare, finns det ingen lag i Sverige som beskriver att asyl förtjänas till individer efter 10+ år i Sverige med full integration genom egen försörjning och liknande? Med vänliga hälsningar, anonym
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga.

Din fråga regleras i Dublinförordningen. Förordningen tillämpas av flera länder, bland annat Tyskland och Norge. Dublinförordningen fastställer en rad kriterier för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva en asylansökan inom unionen. En grundläggande princip är att en asylsökande endast kan få sin ansökan prövad i en av medlemsstaterna, vanligtvis i det land där den asylsökande först reste in till. Enlig förordningen ska en person som flyr till Europa söka skydd i det första säkra land som den kommer till.

Kriterierna för att fastställa ansvarig medlemsstat framgår av artikel 7 i Dublinförordningen. Enligt artikel 7.2 fastställs detta på grundval av det första landet man kommer till och söker asyl.

I artikel 18:1 samma förordning regleras vilka skyldigheter den ansvariga medlemsstaten har. Bland annat ska

medlemsstaten överta en sökande som har lämnat in en ansökan i en annan medlemsstat, återta en sökande vars ansökan i en annan medlemsstat eller som befinner sig i en annan medlemsstat utan uppehållstillstånd, återta en tredjemansmedborgare eller en statslös person som har återkallat en ansökan under prövning och lämnat in en ansökan i en annan medlemsstat eller som befinner sig i en annan medlemsstat utan uppehållstillstånd, återta en tredjemansmedborgare eller en statslös person vars ansökan har avslagits och som har lämnat en ansökan i en annan medlemsstat eller som befinner sig i en annan medlemsstat utan uppehållstillstånd.

Den ansvariga medlemsstaten ska i de situationer som avses i punkt a) och b) pröva eller slutföra prövningen av den ansökan om internationellt skydd som den sökande lämnat in. Det som är relevant i ditt fall är punkt d), som fastställer att den ansvariga medlemsstaten ska återta en person vars ansöka har avslagits och som befinner sig i en annan medlemsstat under Dublinförordningen.

Skyldigheterna hos en ansvarig medlemsstat upphör under vissa angivna förutsättningar, vilket regleras i artikel 19. Bland annat framgår att de skyldigheter som fastställs i artikel 18:1 ska upphöra om den ansvariga medlemsstaten, när den anmodas att överta eller återta en sökande eller annan person som avses i artikel 18.1 c eller d, kan konstatera att den berörda personen har lämnat medlemsstaternas territorium (dvs hela Europa) under minst tre månader, och att personen inte har ett giltigt uppehållstillstånd som utfärdats av den ansvariga medlemsstaten.

En ansökan som lämnas in efter en period av frånvaro om 3 månader ska betraktas som en ny ansökan, som ger upphov till ett nytt förfarande för att fastställa en ansvarig medlemsstat.

Skyldigheterna hos en ansvarig medlemsstat anses också upphöra efter att staten ha blivit anmodad att ta tillbaka en sökande och det kan konstateras att den berörda personen har lämnat medlemsstaternas territorium enligt ett beslut om återsändande. Om man sedan söker på nytt, så kommer det att betraktas som en ny ansökan.

Sammanfattningsvis är utgångspunkten att första land man kommer till ska pröva asylansökan, och det är inte säkert att man får det prövat i ett annat land. Genom en databas som kallas för Eurodoc kommer man se genom fingeravtryck att personen har sökt asyl i ett annat land, vilket kan resultera att personen riskerar att sändas tillbaka, antingen till det land man sökte asyl första gången, eller hemlandet. Det man måste göra är att åka tillbaka och verkställa beslutet om avslag i hemlandet, och söka på nytt i ett annat land. Men det är inte säkert att man då anses ha asylskäl. Mer information hittar du i migrationsverkets hemsida.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga.

Aya Alwan
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1279)
2021-04-19 Efter hur lång tid sker gallring från belastningsregistret?
2021-04-12 Krävs samtycke till behövlig vård från båda föräldrarna för att LVU inte ska tillämpas?
2021-04-08 Vad gäller kring rätt till hemtjänst för äldre?
2021-04-05 Svarar Lawline på studenters skolfrågor?

Alla besvarade frågor (91360)