Socialtjänstens krav vid försörjningsstöd

2015-04-02 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Hej! Socialtjänsten i Angered hänvisar till socialtjänstlagen att man ska ha varit inskriven på arbetsförmedlingen i minst en månad innan man kan få ekonomiskt bistånd, stämmer det?
SVAR

Hej, och tack för din fråga!

Reglerna i socialtjänstlagen, nedan kallad SoL, hittar du här.

Enligt SoL 4 kap 1 § har den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning och för sin livsföring i övrigt, så kallat försörjningsstöd. Med ”på annat sätt” avses såväl samhälleliga som privata alternativ, exempelvis andra typer av ersättningar (socialförsäkringar, sociala bidrag etc.) eller genom att anhöriga hjälper till att stötta ekonomiskt. Bestämmelsen visar att ekonomiskt bistånd i form av försörjningsstöd är subsidiärt i förhållande till andra biståndsformer, det vill säga man ska först utreda om det finns andra möjligheter för den enskilde att få sina behov tillgodosedda. Enligt Socialstyrelsens allmänna råd om ekonomiskt bistånd (SOSFS 2013:1) innebär bestämmelsen att socialnämnden i regel kan kräva att den enskilde står till arbetsmarknadens förfogande på heltid och är villig att ta lämpligt erbjudet arbete. Återigen bör påpekas att ekonomiskt bistånd i form av försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen ska ges ut som sista alternativ och att det därför kan krävas att den enskilde måste försöka få ett arbete.

Sammanfattningsvis finns stöd i SoL och Socialstyrelsens allmänna råd för att socialtjänsten i Angered kan kräva att du är inskriven hos arbetsförmedlingen. Någon speciell tid under vilken man måste ha sökt arbete utan att ha fått det för att ha rätt till ekonomiskt bistånd finns dock inte i lagen, men en rimlig tolkning av SoL 4 kap 1 § är att det kan krävas att du sökt arbete en kort period, detta för att kunna säkerställa att andra möjligheter till försörjning är uttömda.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Anna Backman
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll