Snötäckt vägmärke

2017-12-07 i Trafikbrott
FRÅGA
Om vägskylten jag inte ses som täckt av isen och det vertikala vägmärket inte reflekterar bil ljus på natten i stan, kan polisen straffa mig?
SVAR

Hej,

Tack för din fråga!

För det fall det rör sig om ett vägmärke som anger högsta tillåtna hastighet på en väg så har Hovrätten i tre domar från 2014, 2015 och 2016 fastslagit att snötäckta vägmärken inte är en gångbar invändning i ett mål om fortkörning. I samtliga fall invände den tilltalade att det förhållande att vägmärket var täckt av snö skulle fria honom eller henne från ansvar, vilket alltså inte har godtagits av Hovrätten i något av fallen.

Av bestämmelsen i 3 kap. 14 § trafikförordningen framgår att en förare ska anpassa fordonets hastighet till vad trafiksäkerheten kräver samt att hänsyn ska tas till bl.a. väg-, terräng-, väderleks-, och siktförhållanden. Enligt 3 kap. 15 § 2 i samma förordning ska vidare en förare hålla en med hänsyn till omständigheterna tillräckligt låg hastighet när sikten är nedsatt på grund av ljus- eller väderleksförhållanden. Mot denna bakgrund, och med hänsyn till de stränga krav som måste kunna ställas på en bilförare att hålla sig informerad om tillåten hastighet, har hovrätten i de ovan nämnda domarna ansett att en förares invändning att denne på grund av väderleksförhållandena inte sett den aktuella vägskylten inte kan frita denne från ansvar för att av oaktsamhet överskridit gällande hastighetsbegränsning.

Det är förarens skyldighet att följa anvisningar som meddelas genom ett vägmärke. Även om det vägmärke som anger en tillåten hastighetsgräns är snötäckt åligger det alltså en förare att hålla sig informerad om gällande hastighetsanvisningar och följa dessa. Om tveksamhet uppstår har föraren att informera sig om vilken anvisning som meddelas genom vägmärket eller i annat fall hålla sig till den tillåtna hastigheten. En snötäckt skylt fritar alltså inte en förare från ansvar för att, i vart fall av oaktsamhet, ha överträtt en gällande hastighetsbegränsning.

Sammanfattningsvis kan sägas att du alltså kan straffas och bli ansvarig för fortkörning även om du inte kunnat se ett vägmärke på grund av att det har varit snötäckt. Även om du inte kunnat se skylten förväntas du känna till de lagar och regler gäller som gäller och du som förare har en skyldighet att hålla hastigheten även då det råder osäkerhet om hastighetsbegränsningen.

Med vänlig hälsning

Stina Jansson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (1253)
2021-12-07 Straff för trimmad moped
2021-12-07 Smitning från trafikolycka
2021-11-30 Tillåtande av olovlig körning
2021-11-30 Hur kan man få hjälp av Lawlines juristbyrå?

Alla besvarade frågor (97723)