Snatteri av misstag?

FRÅGA
Var och handlade igår och fick av misstag med mig en vara jag ej betalat för ut. Hade ingen korg och behövde båda händerna vid ett tillfälle och jag la då tillfälligt en vara i min jackficka, så att den tydligt stack upp kan påpekas. Vid kassan har jag tyvärr glömt detta och betalar därför inte för varan. Blir stoppad på väg ut från butiken för snatteri och blir i samband med detta polisanmäld. Min fråga är, finns det någon chans för avskrivning då det var ett misstag, då jag glömt betala för varan? Finns det något jag kan säga i ett polisförhör för att verkligen styrka att det var en olyckshändelse och att det därför inte borde dömas som snatteri? Jag är 23 år gammal, har ALDRIG i hela mitt liv snattat eller begått något annat brott, har pluggat fyra år på universitet och är sedan förra veckan fast anställd som konsult. Tacksam för svar och eventuella råd.
SVAR

Hej och tack för din fråga.

Stöld och snatteri regleras i Brottsbalkens (BrB) 8 kapitel. och faller in under de s.k. tillgreppsbrotten.
Vad som krävs för att man någon ska ha anses ha begått stöld eller snatteri är att man: i) olovligen ii) tager iii) vad annan tillhör iv) med uppsåt att tillägna sig [saken] samt v) om tillgreppet innebär skada. Detta framgår av BrB 8 kap. 1§.

Snatteri återfinns i BrB 8 kap. 2§. Där stadgas att om en stöld med hänsyn till dess tillgripnas värde samt omständigheterna i övrigt är att betrakta som ringa, skall man dömas för snatteri. Vad som krävs i enkla ordalag är att man måste ha uppfyllt samtliga rekvisit (i-v) som jag skrivit ovan, där det sedan, vid en helhetsbedömning, avgörs huruvida "brottet" skall betraktas som stöld eller snatteri.

Varor som tas från butiker är de allra flesta av fall där ett tillgrepp rubriceras som snatteri. Dock är detta inte avgörande, utan hänsyn måste b.la. även tas till det tillgripnas värde. Som en måttstock använder åklagare och domstolar en värdegräns som för närvarande ligger på ca. 1000 kr.

Anledningen till att jag ställde upp rekvisiten mellan i-v ovan är för att gärningsmannen (du i förevarande fall) måste ha vad man kallar uppsåt till samtliga rekvisit. Hur man gör en sådan s.k. uppsåtstäckning är tämligen komplicerat och är inget som kan göras här på ett rättmätigt och fullständigt sätt.
Däremot kan sägas att, i enkla ordalag och väldigt komprimerat, uppsåt betyder att man har avsikt till något. Så som du beskriver skedde detta av misstag och du hade alltså inte som avsikt att tillägna dig den "stulna" varan (se rekvisit iv)). Däremot vill jag poängera att det vid stöld (och därmed även snatteri) inte krävs en faktiskt tillägnelse. Brottet fullbordas redan genom tillgreppet (dvs. när du tog varan från hyllan), men då krävs uppsåt i någon form att du skulle tillägna dig den tagna varan.

Vad jag skulle argumentera för i din situation är, så som det framgått, att du aldrig hade någon avsikt att tillägna dig den varan som du av misstag lade i din jackficka. Det skedde med andra ord oavsiktligen där det för övrigt kan nämnas att stöld eller snatteri inte kan begås genom oaktsamhet. Detta betyder dock inte nödvändigtvis att du går fri från ansvar, utan åklagaren skulle kunna motbevisa ditt påstående genom omständigheter som kanske inte nämnts i texten ovan.

Avslutningsvis vill jag poängtera att de omständigheter som du nämner kring din ålder och tidigare brottshistorik är någon som du definitivt bör nämna för att öka trovärdigheten i ditt påstående, men att det däremot (rent juridiskt) inte har någon annan betydelse än när det kommer till ett eventuellt påföljdsval.
Skulle nu en domstol döma dig till snatteri kommer påföljden med beaktande av dina angivna omständigheter stanna vid böter.

BrB 8 kap. hittar du här.

Med vänlig hälsning,

Khashayar Kiavash
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (648)
2020-11-26 Polisanmäld för snatteri
2020-11-23 Kan stöld vid flera olika tidpunkter klassas som ett fall av stöld?
2020-11-04 Får jag ta tillbaka stulen egendom i annans hem?
2020-11-01 Är det stöld att hämta en båt som visade sig ha en annan ägare än givaren?

Alla besvarade frågor (86487)