Smygfilmande. Förtal?

FRÅGA
Är det tillåtet att smygfilma människor i avseende att väcka missaktning och för att få dem att framstå som en brottsliga och skicka filmen till polisen. Jag har blivit utsatt för kränkningar då jag var ute med hunden, blivit utskälld och ofredad genom kränkningar och hot när jag inte kan få fram hunden, då den satte sig eller lade sig ner. Dessutom har någon öppnat min post som jag fått från länsstyrelsen. Den kom fram öppnad två gånger i rad. Händelserna är polisanmälda
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du främst vill har reda på huruvida smygfilmandet är tillåtet eller inte.

Inledningsvis kan det nämnas att det finns en bestämmelse i brottsbalken som reglerar brottet kränkande fotografering, se brottsbalken 4 kapitlet, 6a §. För att en sådan gärning ska vara brottslig krävs det att någon olovligen med hjälp av tekniskt hjälpmedel i hemlighet tar upp bild av någon som befinner sig inomhus i en bostad eller på en toalett, i ett omklädningsrum eller annat liknande utrymme. Av din fråga framkommer det inte riktigt i vilket sammanhang smygfilmandet skedde i och av den anledning blir det också svårt att uttala sig om huruvida förutsättningarna i denna brottsbestämmelse är uppfyllda.

I brottsbalkens 5 kapitel, 1 § regleras även brottet förtal. För att någon ska kunna dömas för detta brott krävs det att denna har utpekat någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller på annat sätt lämnat uppgift som är ägnad att utsätta denna för andras missaktning. I din fråga skriver du enbart att smygfilmandet har skett i syfte att väcka andras missaktning och för att utpeka någon som brottslig. Eftersom du inte närmare anger vad smygfilmandet avser kan jag inte heller uttala mig om huruvida filmen kan anses lämna sådana uppgifter om en person som är ägnade att utsätta denne för andras missaktning. Det ska i vart fall vara frågan om sådana nedsättande uppgifter som typiskt sett duger till att framkalla missaktning hos andra. Om vi utgår från att så är fallet så kan brottet förtal aktualiseras. Det bör här nämnas att det i brottsbalken 5 kapitel, 1 § stycke 2 finns en "undantagsbestämmelse" som anger att om den som lämnat uppgiften var skyldig att uttala sig eller om det med hänsyn till omständigheterna var försvarlig att lämna uppgift i saken, och visar att han att uppgiften var sann eller att han hade försvarlig grund för den ska personen i fråga inte dömas till ansvar för brottet förtal. Utan att veta exakt vad filmen avsåg skulle jag som utgångspunkt ändå vilja säga att lämnandet av dessa uppgifter (som filmen innehåller) till polisen utgör en sådan situation som faller in under undantaget.

Sammanfattningsvis.

Huruvida det är tillåtet eller inte att smygfilma andra människor i syfte att väcka missaktning mot dessa beror alltså på. Man kan som inledningsvis bedöma en sådan gärning som otillåten förutsatt att förutsättningarna för brottet förtal föreligger. Det kan dock vara så att även om en gärning inledningsvis bedöms utgöra förtal så kan undantagsbestämmelsen i stycke 2 göra så att personen i fråga trots allt inte döms till ansvar för brottet.

Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga!

Vänligen,

Sandra Kjellberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll