Smslån i annans namn - fråga om brott och straff

Hej.

För fem år sedan tog min dåvarande fru smslån flera stycken i mitt namn som nu idag gått vidare till kronofogden. Hon berättade för mig att hon gjort det. Kan jag idag 5 år senare anmäla henne? Eller kommer det stå ord mot ord? Hon är ostraffad sedan innan vad kan straffet bli om hon skulle bli dömd?

Lawline svarar

Hej,

Tack för din fråga och för att du vänder dig till Lawline. Jag beklagar den besvärliga situation du hamnat i. Vad din före detta fru gjort kan mycket väl vara brottsligt, och detta ska jag nu förklara nedan. Jag kommer även gå igenom möjligheten att anmäla henne och vilket straff som eventuellt kan bli aktuellt.

Tillämplig lag är framförallt brottsbalken, förkortad BrB, och följande kapitel:

9 kap. BrB

14 kap. BrB

35 kap. BrB

Brott

Bedrägeri (9 kap. 1 § BrB)

Bedrägeri är då någon avsiktligt vilseleder annan att företa eller underlåta något till skada för den som bedras och ofta till vinning för bedragaren. Vilseledandet måste medföra att gärningspersonen tjänar ekonomiskt på det och att det leder till ekonomisk skada för den som blir vilseledd.

Bedrägligt beteende (9 kap. 2 § BrB)

Om brottet med hänsyn till skadans omfattning bedöms som ringa kan det istället vara fråga bedrägligt beteende. Med ringa avses bland annat att beloppet som bedrägeriet rör är under cirka 1000 kronor, men det är helheten som bedöms och ett bedrägeri kan bedömas som ringa även om beloppet är högre.

Grovt bedrägeri (9 kap. 3 § BrB)

Det kan vara fråga om grovt bedrägeri när någon har:

- Missbrukat ett allmänt förtroende.

- Använt förfalskade handlingar.

- Utfört en särskilt farlig gärning.

- Utsatt någon för en särskilt kännbar skada.

Om ett bedrägeri avser ett betydande värde kan det också räknas som grovt.

Urkundsförfalskning (14 kap. 1 § BrB)

Förfalskning av någon annans namnteckning utgör urkundsförfalskning, vilket kan vara straffbart. Att till exempel skriva under med annans namn på ett skuldebrev är att göra sig skyldig till urkundsförfalskning. Att skriva annans namn kan vara lovligt i vissa fall och är därför inte alltid straffbart. Så kan vara fallet om man exempelvis skriver annans namn med dennes samtycke.

Grov urkundsförfalskning (14 kap. 2 § BrB)

Vid bedömande av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om förfalskningen avsett en myndighets arkivhandling av vikt eller en urkund som är särskilt betydelsefull i den allmänna omsättningen eller om gärningen annars varit av särskilt farlig art.

Straff

Bedrägligt beteende: högst sex månader

Bedrägeri: sex månader till två år

Grovt bedrägeri: sex månader till sex år

Ringa urkundsförfalskning: böter eller fängelse högst sex månader

Urkundsförfalskning: högst två år

Grov urkundsförfalskning: sex månader till sex år

Straffen för dessa brott är i båda fallen fängelse upp till sex år. Det är dock möjligt att dömas till villkorlig dom och samhällstjänst. Om man är ostraffad är det troligt med villkorlig dom. När man slår ihop flera brott med fleråriga straffpåföljder brukar man ge en viss straffrabatt som dras av från totalen. Jag vill påpeka att påföljdsbestämningen är väldigt individuell, och att rätten kan göra olika bedömningar beroende på hur just din livssituation för individen i det enskilda fallet ser ut.

Preskribering

Eftersom det svåraste straffet för såväl bedrägeri som urkundsförfalskning ligger på 6 år, preskriberas dessa brott först efter 10 år (35 kap. 1 § p. 3 BrB).

Svar på frågor

Du kan polisanmäla din före detta fru nu fastän fem år har gått sedan hon tog lån i ditt namn, eftersom de brott som hon möjligen kan ha gjort sig skyldig till har en preskriptionstid på 10 år. Det bör gå att finna dokumentation som visar att lånen har tagits i ditt namn, men för hennes räkning. Jag kan tänka mig att hon uppgett konton som tillhör henne, eller som hon i vart fall har tillgång till, när hon tagit lån.

Det är omöjligt att säga exakt vilket straff det kan bli fråga om i för din före detta fru. Fängelse finns på straffskalan, men det går inte att bedöma vilket straff som kan komma att dömas ut eftersom mer information inte lämnats i fråga. Det är dessutom en svår avvägning som bäst görs i domstol. Om din före detta fru sedan tidigare är ostraffad kommer ett eventuellt fängelsestraff dock troligtvis att ersättas av en villkorlig dom i förening med samhällstjänst. Det kan tänkas att hon gjort sig skyldig till grovt bedrägeri, till exempel om det är fråga om en stor summa pengar. Huruvida hon gjort sig skyldig till urkundsförfalskning är beroende av om hon skrivit under något i ditt namn eller inte.

Avslutande rekommendationer

Du kan slippa undan att betala om du polisanmäler din före detta fru och/eller meddelar borgenärerna (banker och företag som har fordringar på ditt namn) att det inte är du som tagit lånen och att falska uppgifter lämnats. Borgenärer har ett visst ansvar att kontrollera att uppgifter som lämnats stämmer.

Jag föreslår att du omedelbart kontaktar UC (se här), tar reda på vilka krediter som finns i ditt namn, och om du känner att det är aktuellt även spärrar din kreditupplysning, då kan din före detta fru inte ansöka om fler lån i ditt namn. Du kan själv välja hur länge spärren ska finnas kvar. Sedan bör du kontakta de företag och banker där du misstänker att din före detta fru ansökt om lån. Dessa kan i sin tur anmäla din före detta fru för bedrägeri.

Du bör även kontakta kronofogden och förklara exakt vad som har hänt. Därefter bör du polisanmäla hela händelsen. I slutändan kan det mycket väl bli så att du får betala skulderna, om din före detta fru inte gör det. Därför är det viktigt att du tar kontakt med samtliga inblandade myndigheter, företag och banker och försöker förklara vad som har hänt.

Om du inte kan visa något dokument, kontoutdrag eller dylikt som styrker att det är din före detta fru och inte du själv som tagit lånen, kan det bli svårt för dig att få rätt. Då kan det mycket väl vara så att det slutar med att du får betala de skulder som nu hamnat hos kronofogden.

Jag hoppas att detta svar är till hjälp. Önskar du ytterligare juridisk rådgivning är du välkommen att använda dig av vår expresstjänst igen. Har du några funderingar kring mitt svar är du välkommen att kontakta mig via mail: mikaela.pizevska@lawline.se

Med vänlig hälsning,

Mikaela Wedbäck PizevskaRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Skuld? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo