Smitning och nöd

2020-05-18 i Trafikbrott
FRÅGA
Hej. Jag var med om en singelolycka här om dagen. I det chocktillstånd jag var i så åkte jag direkt till akuten då jag fick ett föremål i bröstkorgen vilket ledde till spricka i revbenet. Polisen anmäldes först i efterhand & ett erkännande gavs ut i samband med deras besök på akutmottagningen. Jag frågade dem ifall jag har gjort fel att inte larma er först & dem svarade nej men att jag borde ha anmält till polisen först. Kommer ärendet rubriceras som en smitning? Om jag förstått rätt så kan man få fängelse för smitning. Mvh
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras av lagen om straff för vissa trafikbrott (TSL), trafikförordningen (TraF) och brottsbalken (BrB).

Begreppet smitning förekommer inte uttryckligen i svensk lagstiftning. Bestämmelser som kan hänföras till vad som brukar förknippas med begreppet förekommer dock i såväl TSL som TraF.

Det är olagligt att som vägtrafikant som varit inblandad i en olycka, oavsett om man orsakat olyckan eller inte, avlägsna sig från olycksplatsen och därigenom undandra sig att i mån av förmåga medverka till sådana åtgärder som olyckan "skäligen bör föranleda". Detsamma gäller om man undandrar sig att uppge namn och hemvist eller att lämna upplysningar om händelsen. Sådana brott bestraffas med döms till böter eller fängelse i högst sex månader, eller om brottet är att anse som grovt fängelse i högst ett år (5 § TSL).

Vad som förväntas av trafikanter som varit inblandade i trafikolyckor preciseras i TraF. Man måste i mån av förmåga hjälpa skadade och medverka till de åtgärder som olyckan skäligen föranleder. Om någon som varit delaktig i olyckan eller som äger egendom som har skadats vid olyckan begär det, ska trafikanten uppge namn och adress samt lämna upplysningar om händelsen (2 kap. 8 § första stycket TraF). Finns ingen på platsen som kan ta emot upplysningar, ska istället snarast möjligt polis eller den vars egendom skadats underrättas om olyckan (2 kap. 8 § andra stycket TraF).

Som förare och enda trafikant i fordonet vid en singelolycka bör det inte rimligen finnas en förväntan att stanna kvar för att ta hand om sig själv, utan det som kan tänkas utgöra "smitning" är att lämna platsen utan att underrätta polis eller den som fått egendom skadat. Notera dock att polis eller skadelidande inte måste underrättas omedelbart, utan snarast möjligt. Befinner man sig i chocktillstånd eller i övrigt är i behov av akut vård, bör enligt min uppfattning snarast möjligt kunna anses infalla en stund efter olyckan, sedan man fått den akuta vården.

Skulle du anses ha underrättat polisen och/eller skadelidande om olyckan för sent skulle alla brottsrekvisit vara uppfyllda. Även i denna situation skulle dock agerandet kunna tänkas utgöra så kallad nöd. Nödsituationer föreligger bland annat när någon form av fara hotar liv eller hälsa. Den som begått något som egentligen är brott, går ändå fri från ansvar om nöd föreligger och gärningen inte är oförsvarlig med hänsyn till farans beskaffenhet, de skador som åsamkas annan och omständigheterna i övrigt (24 kap. 4 § BrB).

Oavsett om föremålet inte skulle vara så livs- eller hälsohotande som du uppfattade saken, skulle så kallad putativ nöd – inbillad nöd – innebära att nödbedömningen görs utifrån din bedömning.

Jag förstår dig som att det aldrig varit tal om att undandra sådana personer som fått egendom skadad och/eller polisen om att du orsakat olyckan. Sammanfattningsvis är min bedömning därför att det är osannolikt att du skulle ha begått ett brott genom att lämna olycksplatsen.

Huruvida du begått brott genom att orsaka olyckan är en annan fråga, som jag utifrån din beskrivning inte har möjlighet att besvara.

Vänligen,

Henrik Witt-Strömer
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (1080)
2021-01-26 När sker Vårdslöshet i trafiken?
2021-01-25 Är det möjligt att dömas för olovlig körning trots avsaknad av teknisk bevisning?
2021-01-17 Rattfylleri och olovlig körning
2021-01-16 Vad är straffet för rattfylleri

Alla besvarade frågor (88504)