Skyldigheten att stå till arbetsgivarens förfogande under uppsägningstiden efter anställningens upphörande

FRÅGA
Hej!Jag är anställd på ett café som ej har något kollektivavtal.För att få högre lön var jag tvungen att skriva ett anställningsbevis där min chef och jag har skrivit under att uppsägningsregler är på 3 månader. Jag sa upp mig den 18 september och vill sluta så snart som möjligt. Måste jag stanna 3 månader från det datumet eller kan jag på något vis få gå tidigare?
SVAR

Hej Evelina!

Tack för att du väljer att vända dig till Lawline!

Jag uppfattar din fråga som att du vill veta om det finns någon möjlighet att undvika den uppsägningstid som du och din arbetsgivare avtalat om.

Regler om uppsägningstid finns i lag om anställningsskydd (LAS). Dessa nämnda regler är således dispositiva. Det innebär att en arbetsgivare kan med sina anställda avtala om andra uppsägningstider än vad lagen erbjuder.

Vad innebär då uppsägningstiden?

Den innebär som generell utgångspunkt att det från och med dagen för uppsägningstidens start uppstår vissa rättigheter och skyldigheter mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Arbetsgivarens skyldighet är att denne under uppsägningstiden måste betala ut samma lön och samma sociala avgifter som tidigare, vilket å andra sidan blir en rättighet för arbetstagaren. Arbetsgivarens skyldighet gäller alldeles oavsett om denne inte vill eller inte kan erbjuda några arbetstimmar alls eller lika mycket arbetstimmar som tidigare eller om denne omplacerar arbetstagaren till ett sämre betalt arbete. Arbetstagarens skyldighet är i sin tur att denne måste under uppsägningstiden stå till arbetsgivarens förfogande (Därav arbetsgivarens rättighet). Det vill säga om din arbetsgivare begär att Du ska arbeta under den avtalade uppsägningstiden så har Du en skyldighet att enligt lag arbeta i vanlig ordning. Detta är således en förutsättning för dig som arbetstagare för att kunna få ut din lön från arbetsgivaren. Med andra ord innebär det att om du som arbetstagare inte står till arbetsgivarens förfogande när arbetsgivaren påfordrar/begär detta, så är inte arbetsgivaren heller skyldig att betala ut någon lön för motsvarande tid som du avstår att arbeta. Går du till din arbetsplats, men inte utför arbete som arbetsgivaren har rätt att anvisa dig till så kan även rätten till uppsägningslön pga. detta förfalla. Eftersom du självmant sagt upp dig har du inte heller särskilda rättigheter som annars skulle gälla om det var arbetsgivaren som sa upp dig. Däremot har du fortfarande rättigheter som följer av i ditt individuella anställningsavtal och det som följer av kollektivavtal som reglerar förhållandena på arbetsplatsen. Ett exempel på en särskild rättighet som är reglerad i LAS är att arbetstagare vanligtvis har rätt till skälig ledighet med kvarstående lön under uppsägningstiden för att söka nytt arbete, vilket inte gäller dig i ditt fall eftersom det inte är arbetsgivaren som sagt upp dig.

Frågan är om du bara kan lämna arbetsplatsen och inte komma tillbaka?

Det framkommer uttryckligen i LAS om att en arbetstagare kan bli skadeståndsskyldig utifrån LAS regler, om skadeståndsanspråket mot arbetstagaren grundar sig på bestämmelserna i lagen. Konsekvensen verkar i första hand vara att du inte kommer få någon lön under denna uppsägningstid om du skulle välja att inte stå till arbetsgivarens förfogande. Det står att du har en skyldighet att stå till arbetsgivarens förfogande, en sådan skyldig har ni bl.a. skapat genom ett avtal er emellan, vilket skulle innebära ett brott mot anställningsavtalet och lagen från din sida om du valde att avstå från arbetet. Men så enkelt är det givetvis inte, din arbetsgivare måste dessutom visa att denne skadats ekonomiskt på grund av att du valt att inte stå till hans/hennes förfogande. Det finns en allmän skadeståndsrättslig och avtalsrättslig princip som säger att avtalspart vid kontraktsbrott ska, så långt det rimligen kan krävas av denna, hålla nere sina skador. Jag har svårt att se att din arbetsgivare skulle skadas ekonomiskt på grund av att du avstår från din uppsägningstid, eftersom denne i första hand inte kommer behöva betala någon lön till dig samt att arbetsgivare oftast har möjligheten att ersätta arbetstagaren med någon annan. En möjlighet till skada skulle vara att den nya arbetstagaren som ersätter dig kostar mer för arbetsgivaren än vad Du gjorde (Ex. pga att denne kommer från ett bemanningsföretag), vilket skulle kunna innebära en skada som ger rätt till skadestånd för arbetsgivaren.

Det är viktigt att Du talar med din arbetsgivare om din situation, så att du inte bara väljer att inte dyka upp en dag. Detta till syfte att göra din arbetsgivare beredd på att denne måste ersätta dig med någon annan (I syfte att göra arbetsgivaren beredd på att hålla nere sina skador och inte sättas i en situation där denne måste anställa dyr arbetskraft) samt att du behåller ett gott rykte inom arbetsbranschen. Skulle Du utan förvarning avstå från att arbeta så ökar risken för att ersättningsgilla skador hos arbetsgivaren uppstår samt att Du dessutom förlorar en god referens till ett framtida yrke. Det är alltså alltid bra att komma överens (om det går) med arbetsgivaren innan man lämnar sin anställning helt.

Vänligen,
Arash Gh Shali

Arash Ghavamnejad
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll