Skriva bok om brottmål

FRÅGA
Jag är författare och efter att ha lyssnat mycket på rättegångspodden hade jag velat skriva bok om något större brottmål. Jag undrar om det därigenom skulle kunna uppstå juridiska bekymmer. Jag tänkte att boken skulle skildra de juridiska aspekterna och därför ha med material från rättegång och förundersökning. Namn kommer självklart vara bytta, men då det rör ett brottmål så är det ju inte heller svårt att lista ut vem som är vem om någon vill fråga tingsrätten. Förtal är det jag närmst kan tänka att det skulle kunna bli fråga om. Jag har dock ingen mening i att hänga ut de dömda. Jag förmodar att det blir säkrare om jag bara håller mig till vad som blivit fastställt i domstolen, och ej tar med berättelser från förhör som inte blivit styrkta. Kan man anse att det är påtalat från allmänintresse gällande en bok om ett större brottmål? Jag tänker något större mord eller kidnappning eller liknande.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga berör förhållandet mellan din yttrandefrihet å ena sidan och andras rätt att inte bli ex. förtalade eller utsatta för integritetsintrång å andra sidan.

Eftersom du planerar att skriva om brottmål varpå dom har meddelats är handlingarna till stora delar offentliga, med eventuellt undantag från vissa särskilda uppgifter. På denna grund finns det således inget som hindrar dig från att återge vad handlingarna innefattar.

Brottet förtal

Brottet förtal aktualiseras när någon utpekas som brottslig eller klandervärd enligt 5 kap. 1 § brottsbalken.

Visar det sig däremot att uppgiften som lämnades om någon var försvarlig att lämna samt att uppgiften var sann eller att uppgiftslämnaren hade skälig grund att tro att den var sann så har inget förtalsbrott begåtts.

Att utpeka någon

Man kan utpeka någon utan att ange någons namn. Dock krävs att det är tydligt att uppgiften kan kopplas till en viss person.

Min bedömning är att du bör byta ut namnen på personerna i rättsfallen. Även om namnen är utbytta kan dock vem som helst tämligen enkelt undersöka vilka personer det är fråga om. Min bedömning är dock att uppgifterna blir lämnade i ett mer försvarligt sammanhang.

Sann uppgift

Att uppgifterna är sanna (eller åtminstone att du har skälig grund att tro att de är sanna) konstateras av de rättshandlingar som du kommer att grunda din bok på. Således utgör sanningsrekvisitet inget hinder.

Försvarligt att lämna uppgiften

Huruvida uppgiften är försvarlig att lämna ska bedömas utifrån alla omständigheter under vilket uppgiften lämnades. T.ex. bör beaktas hur allvarliga påståendena är, till vem och i vilken situation eller med vilket syfte uppgiften lämnades, vem som avsågs med uppgiften och vem som lämnade den.

Det som talar för att uppgifterna du lämnar är försvarliga är dels att du byter ut namn och att du lämnar dem i en bok. Stor hänsyn tas till yttrandefrihet och fritt meningsutbyte. Även faktumet att du vill skriva om lite större rättsfall talar för att ditt syfte inte är att hänga ut någon utan snarare att tillfredsställa ett allmänintresse. Dessutom skriver du att du vill redogöra för de juridiska aspekterna vilket även fyller utbildningssyfte.

Min bedömning är att uppgifterna mycket väl kan vara försvarliga att lämna och då att inget förtalsbrott har begåtts. På denna grund finns då inget större hinder mot att utge sådana böcker.

Jag hoppas mitt svar har varit till hjälp!

Med vänliga hälsningar,

Jesper Horndahl
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (947)
2020-05-26 Fråga om förtal
2020-05-25 Det kan vara brottsligt att lämna en falsk orosanmälan till socialtjänsten
2020-05-20 Vem kan väcka åtal för förtal av en avliden?
2020-05-18 Berätta för chef om kollegas beteende - förtal?

Alla besvarade frågor (80290)