Skolans ansvar för elev med hög frånvaro

FRÅGA
Jag har en son med adhd som har det väldigt tufft i skolan. Jag lyckas alltid få honom till skolan men han går väldigt sällan på lektionerna, utan hänger mest på skolans område. Eftersom min son är 12 år och har skolplikt undrar jag vilka krav jag kan ställa på skolan. Är det deras plikt att till varje medel få honom in på lektionerna? Kan jag kräva att han får en assistent som hjälper honom?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag uppfattar din fråga som att du undrar vilket ansvar din sons skola har för att din son ofta är frånvarande från lektionerna och vad du kan kräva att skolan gör.

Från din fråga kan jag inte se om skolan har vidtagit några åtgärder redan för att nå en lösning, men jag kommer förklara genomgående för hur det går till när en elev i grundskolan är i behov är stöd för att klara undervisningen på grund av frånvaro från lektionerna.


Barn har rätt till utbildning

Barn som bor i Sverige har skolplikt, d.v.s. en skyldighet att gå i skolan. Av det följer att barn också har en rätt till utbildning, och därmed en rätt till en skolgång barnet klarar av. Om en elev inte får den utbildning eleven har rätt till, t.ex. för att eleven inte går på lektionerna, är det i första hand skolans rektor som är ansvarig och ska se till att skolan vidtar åtgärder för att eleven ska kunna fullfölja sin utbildning.

Om en elev ofta är frånvarande från lektionerna ska skolans rektor inleda en utredning om frånvaron. Skolan ska då även, om det behövs, inleda en utredning om särskilt stöd för eleven (7 kap. 19 a § skollagen).


Extra anpassningar och särskilt stöd

För elever som är i behov av stöd för att klara kunskapsmålen, kan skolan ge stöd i olika nivåer.

Extra anpassningar

Om en elev inte klarar kunskapskraven, ska skolan inledningsvis skyndsamt genomföra "extra anpassningar" (3 kap. 5 a § skollagen). Det är mindre insatser som genomförs av skolan som inte kräver något formellt beslut för att kunna inledas. Det kan exempelvis vara att eleven får hjälp att strukturera och planera ett schema över skoldagen eller uppmanas av lärarna att gå på lektionerna.

Särskilt stöd och åtgärdsprogram

Om det, även efter att extra anpassningar har gjorts, kan befaras att eleven inte kommer att nå miniminivån eller har andra svårigheter i skolan, ska skolans rektor skyndsamt inleda en utredning om eleven är i behov av särskilt stöd (3 kap. 8 § skollagen). Att en elev har hög frånvaro är skäl att inleda en utredning om särskilt stöd.

Om utredningen skulle visa att eleven behöver ett särskilt stöd ska barnet ges ett sådant stöd och ett åtgärdsprogram ska upprättas (3 kap. 8 § skollagen och 3 kap. 9 § skollagen). Stödet ska ges på ett sådant sätt och i sådan omfattning som behövs för att eleven ska kunna klara kunskapskraven. Sådant särskilt stöd kan t.ex. vara att eleven får en särskilt anpassad studiegång genom att till exempel ett ämne eller delar av ämnen tas bort eller att eleven får en elevassistent eller speciallärare under en längre tid.

Skolan har ett ansvar för att eleven är närvarande på lektionerna och, om det är nödvändigt, inleda en utredning för att hitta orsakerna till och därefter en lösning till att eleven inte närvarar på lektionerna. Skolans ansvar för att komma till en lösning på elevens frånvaro är brett och långtgående och skolan kan därmed komma att behöva involvera resurser även utanför skolan, t.ex. socialtjänsten eller BUP.

Det är viktigt att notera att, även om skolan har ett stort ansvar, är det skolan själv som genomför utredningen av elevens behov och själv bedömer vilka åtgärder som ska vidtas. Du kan kräva att skolan gör anpassningar och erbjuder stöd till din son, men du kan inte närmare kräva exakt vilken typ av stöd du vill att skolan ska ge, t.ex. en elevassistent, utan det är skolan som gör den bedömningen.


Om du anser att skolan inte gör tillräckligt

Det är viktigt att ha god kontakt med skolan och skolans rektor när det gäller att besluta om vilket stöd din son ska ges. I första hand bör du prata med rektorn och berätta att din son behöver stöd och att du inte tycker att skolan har gjort tillräckligt.

Om du fortfarande anser att skolan inte gör tillräckligt, kan du göra en anmälan till Skolinspektionen, som granskar vilka åtgärder skolan har vidtagit och kan ge direktiv för hur skolan ska agera.

Om skolan upprättar ett åtgärdsprogram du är missnöjd med, kan du överklaga beslutet om och innehållet i åtgärdsprogrammet till Skolväsendets överklagandenämnd.


Sammanfattning — Vad du kan göra

Du bör i första hand prata med skolans rektor för att förklara din oro och få en uppfattning om hur skolan förhåller sig till saken.

Du kan till en början kräva att skolan skyndsamt gör extra anpassningar, alltså mindre omfattande åtgärder som inte kräver någon särskild utredning, för att ge din son stöd.

Eftersom din son ofta är frånvarande kan du kräva av rektorn att skolan inleder en utredning och vidtar mer kvalificerade åtgärder, d.v.s. ger särskilt stöd, som krävs för att din son ska klara målen och få en förbättring i sin skolsituation och få lägre frånvaro. Det är dock i första hand skolan som bestämmer hur stödet ska ges och hur mycket stöd som ska ges efter en bedömning skolan själv gör. Du kan alltså inte kräva att skolan ger en viss typ av stöd, t.ex. en elevassistent.

Det går inte att svara närmare på precis vad skolan måste göra utan en bedömning måste göras utifrån din sons personliga behov. Skolan har dock ett brett och långtgående ansvar för att se till att elever på skolan närvarar på lektionerna och det bör vara särskilt stort när eleven befinner sig på skolans område. Rimligtvis bör skolan göra stora ansträngningar för att en elev som befinner sig på skolans område också går på lektionerna.

Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig.

Vänligen,

Gustav Östlund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skola och utbildning (245)
2019-12-07 Kan det bli några konsekvenser av ett felaktigt beslut av rektor i ett disciplinärende?
2019-12-04 Omfattas friskolor av offentlighetsprincipen?
2019-11-27 Hur mycket mat får ett barn äta i skolan?
2019-11-16 Ansökan till polishögskolan och gallring av påföljdsuppgifter i belastningsregistret

Alla besvarade frågor (75510)