Skillnaden mellan substitutioner och interventioner

2021-12-03 i Fordringar
FRÅGA
Vad är skillnaden mellan substitution och intervention när man pratar om fordrings- och krediträtt?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline för rådgivning.

För att förstå skillnaden mellan substitutioner och interventioner är det en förutsättning att man känner till begreppen gäldenär, borgenär, fordran och skuld. En gäldenär är den som har en förpliktelse mot någon (en skyldighet att prestera något). Förpliktelsen betecknas ofta som en skuld för gäldenären, och kan till exempel kan vara att betala en viss summa pengar eller att utföra visst arbete. Den som har rätt till förpliktelsen kallas för borgenär. Det är Borgenären som har rätt att ta emot betalningen eller få arbetet utfört. Borgenärens rätt till gäldenärens prestation kallas för fordran (borgenären har alltså en fordran mot gäldenären).

Substitution betyder skuldöverlåtelse

Substitution betyder inom fordringsrätten att gäldenären överlåter sin förpliktelse på någon annan. (Det handlar alltså om ett gäldenärsbyte.) Vid substitutioner befrias den ursprungliga gäldenären från sin skuld till borgenären, i utbyte mot att någon annan tar över skulden. Substitutioner är aldrig tillåtna utan borgenärens samtycke, alldeles oavsett om det handlar om en penningfordran (skuld i pengar) eller naturafordran (förpliktelse att utföra något).

Vid interventioner infrias skulden av någon annan än gäldenären

En intervention sker i stället när någon annan än gäldenären infriar gäldenärens förpliktelse, utan att vara skyldig till det gentemot borgenären. Det heter att tredje man intervenerar på gäldenärens sida. Som huvudregel är interventioner tillåtna utan borgenärens samtycke, under förutsättning att prestationen är opersonlig. Typexemplet på en opersonlig prestation är just en betalning i pengar. För en borgenär spelar det ju ingen roll vem som betalar en pengaskuld så länge den blir betald. Interventioner vid personliga prestationer däremot, där gäldenärens skicklighet är av betydelse, kräver som huvudregel borgenärens samtycke. Om till exempel ett brudpar hyr in sin favoritartist till bröllopsfesten, och artisten får förhinder, är det inte tillåtet att någon annan går in och uppträder i artistens ställe utan brudparets samtycke – i vart fall skulle inte brudparet bli betalningsskyldiga.

Sammanfattning

Skillnaden mellan substitutioner och interventioner är att det förra avser gäldenärsbyten, medan det senare sker när någon annan än gäldenären infriar förpliktelsen. Att skilja på begreppen är betydelsefullt då substitutioner aldrig är tillåtna utan borgenärens samtycke, medan interventioner kan vara det.

Jag hoppas att min förklaring gjort skillnaden tydlig för dig.

Allt gott,

Ludwig Karlsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fordringar (847)
2022-01-11 Kan ett företag köpa en fordran från ett dödsbo?
2022-01-02 Fordran mot en avliden
2021-12-30 Vem har bevisbördan för en påstådd fordan?
2021-12-29 Betala medsökandes lån

Alla besvarade frågor (98495)