FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt09/05/2021

Skattebrott och brott mot utlänningslagen, vad gäller?

Utlänningslagen säger att man inte får anställa icke EU/EES medborgare utan arbetstillstånd. Skattelagstiftningen säger att man skall betala skatt och avgifter vid alla anställningar. I mitt fall har jag vägrat anställa icke EU medborgare men betalat ut ersättning privat då jag såg det som enda möjligheten för att inte komma i kläm både mot arbetarna från Moldavien och huvud entreprenören (kunden). Inga nya uppdrag togs är värt att notera. Jag menar att jag inte kan bli anklagad och dömd för försvårande av skattekontroll eller bokföringsbrott då det saknas ett anställningsförhållande och att det är kunden som är den verkliga arbetsgivaren genom att ta emot arbetarna. Mitt bolag fick förskottsbetalning från kunden lr värt att notera men då visste inte jag att det kom arbetare som inte hade rätt att arbeta. Tacksam för er rådgivning.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

UTREDNING

I vissa delar bereder din ärendebeskrivning vissa tolkningssvårigheter, men såvitt jag förstår verkar du, inom ramen för viss näringsverksamhet, förse byggentreprenörer med arbetare. I ett fall vägrade du formellt att anställa en tredjelandsmedborgare, en person från Moldavien, varför dennes lön betalades ut svart. Vidare skriver du ovan "…men då visste inte jag att det kom arbetare som inte hade rätt att arbeta", en mening som framstår något förbryllande eftersom jag utgår ifrån att det är du som arbetsgivare svarar för den faktiska rekryteringen av de personer som sedan hyrs ut och i det här fallet till den aktuella kunden, huvudentreprenören. Under förutsättning att anställningsavtalen träffas med dig kan det redan nu konstateras att det inte föreligger några anställningsförhållanden mellan dina medarbetare som du hyr ut och din slutkund. I förhållande till arbetarna är du att betrakta som arbetsgivare och i din relation till huvudentreprenören ses du som uppdragstagare varför denne i sin tur blir din uppdragsgivare. Det bör vidare noteras att ett anställningsavtal uppstod när du lät personen från Moldavien utföra arbete för din kunds räkning. Anställningsavtal är formlösa avtal, vilket innebär att dessa kan ingås muntligt, skriftligt och konkludent (underförstått/genom parternas ageranden). Att lönen betaldes ut svart kan naturligtvis få vissa straff- och/eller skatterättsliga konsekvenser, men det får ingen bäring på den civilrättsliga bedömningen av om ett anställningsförhållande har uppstått eller inte. Oavsett vilket undrar du vad som gäller i det här avseendet och huruvida du kan ha gjort dig skyldig till något brott. Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid besvarandet av din fråga följer enligt nedan.

Utlänningslagen (UtlL).

Skattebrottslagen (SBL).

Socialavgiftslagen (SAL).

Skatteförfarandelagen (SFL).

Jag kan naturligtvis ha missuppfattat något. Glädjande är därför att du också har beställt en personlig telefonrådgivning, vilken jag för övrigt ser fram emot mycket. Under denna kommer ovanstående att kunna behandlas ytterligare och likaledes kommer möjlighet att ges till en mer djupgående diskussion (om så önskas). Många juridiska spörsmål behandlas dessutom allra enklast under ett telefonsamtal. Vidare krävs inte sällan ingående kunskaper om de faktiska omständigheterna för att kunna ge någorlunda träffsäkra svar. Den fortsatta framställningen kommer därför att bli något generell till sin karaktär.

Allmänna hållpunkter

De brott som torde ligga närmast till hands är skattebrott alternativt skatteförseelse. I skattebrottslagen sägs att den som på annat sätt än muntligen uppsåtligen lämnar oriktig uppgift till myndighet eller underlåter att till myndighet lämna deklaration, kontrolluppgift eller annan föreskriven uppgift och därigenom ger upphov till fara för att skatt undandras det allmänna eller felaktigt tillgodoräknas eller återbetalas till honom själv eller annan döms för skattebrott till fängelse i högst två år (2 § SBL). Om brottet är att anse som ringa döms istället gärningsmannen för skatteförseelse till böter (3 § SBL). Skattebrott är ett så kallat farebrott, vilket innebär att det inte är nödvändigt att ett skatteundandragande faktiskt har ägt rum, utan det är tillräckligt om gärningen ger upphov till fara för att så kan komma att ske. Brottet fullbordas när en oriktig uppgift lämnas till Skatteverket eller annan myndighet eller när tidpunkten för att lämna en föreskriven uppgift inträder utan att skyldigheten har fullgjorts. Detta betyder att det inte uppställs något krav på en faktiskt genomförd förmögenhetsöverföring (prop. 1995/96:170 s. 157). Det ska vidare noteras att skattebrott är ett uppsåtligt brott, vilket innebär att brottet inte kan begås genom oaktsamhet (vårdslöshet).

Däremot kan gärningsmannen, vid ett oaktsamt agerande, ha gjort sig skyldig till andra brott, exempelvis brottet vårdslös skatteuppgift. I lagtexten uttalas nämligen att den som på annat sätt än muntligen av grov oaktsamhet lämnar oriktig uppgift till myndighet och därigenom ger upphov till fara för att skatt undandras det allmänna eller felaktigt tillgodoräknas eller återbetalas till honom själv eller annan döms för vårdslös skatteuppgift till böter eller fängelse i högst ett år (5 § 1 st. SBL). Det här brottet förutsätter en konkret fara, vilket betyder att det måste göras sannolikt att förhållandena varit sådana att det förelegat en beaktansvärd risk för att skatter eller avgifter skulle ha påförts för lågt eller tillgodoräknats för högt. Bedömningen ska göras utifrån tidpunkten då handlingen kommit in till Skatteverket och straffansvar inträder redan om felet i fråga inte skulle vara upptäckbart vid en sedvanlig granskning.

Bedömningen i förevarande fall, vad gäller?

Jag vet egentligen alldeles för lite för att kunna göra en adekvat bedömning varför vårt kommande telefonsamtal är ett mycket välkommet inslag. Men så här långt och utifrån din ärendebeskrivning torde dessvärre påståendet om att slutkunden skulle vara den som formellt bär arbetsgivarrollen kunna avfärdas, vilket även påpekades inledningsvis. Anställningsavtalen sluts ju med dig och/eller din näringsverksamhet. Att dina medarbetare i praktiken blir arbetsledda på plats av huvudentreprenörens representanter förändrar inte den bedömningen. Lönerna utbetalas av dig och löner är en avgiftspliktig ersättning enligt socialavgiftslagen. I den nyss nämnda lagen stadgas nämligen att löner, arvoden, förmåner och andra ersättningar för arbete är avgiftspliktiga och detsamma gäller annat som utges med anledning av ett avtal om arbete, dock inte pension (2 kap. 10 § SAL). Och arbetsgivaravgifter ska betalas på avgiftspliktig ersättning för arbete i Sverige (2 kap. 4 § 1 p. SAL) och med arbete i Sverige avses förvärvsarbete i verksamhet här i landet (1 kap. 6 § 1 st. SAL). Märk väl att när ersättningen som någon erhåller under ett kalenderår uppgår till minst 1 000 kr är den (du) som betalat ut ersättningen skyldig att ämna kontrolluppgifter till Skatteverket (jfr 15 kap. 8 § 1 p. SFL). Det måste även framhållas att ditt handlande kan utgöra ett brott mot utlänningslagstiftningen eftersom den som uppsåtligen eller av oaktsamhet har en utlänning anställd som inte har rätt att vistas i Sverige eller har rätt att vistas här men saknar föreskrivet arbetstillstånd kan dömas till böter eller, om omständigheterna är försvårande, till fängelse i högst ett år (20 kap. 5 § 1 st. UtlL). Härutöver gäller att en fysisk eller juridisk person som har en utlänning anställd ska betala en särskild avgift om de nyss nämnda grunderna kan göras gällande. Och detta oavsett om arbetsgivaren befinns skyldig till brott mot utlänningslagen (20 kap. 12 § 1 st. UtlL).

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Men låt oss inte gå händelserna i förväg utan istället gå igenom alla relevanta sakomständigheter i lugn och ro på telefon.

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Skype och andra liknande digitala plattformar.

Du har som sagt också beställt en 30 minuters personlig telefonuppföljning med möjlighet att kunna ställa kompletterande frågor och till vidare diskussion om hur din fortsatta hantering av ärendet bör läggas upp. Jag kommer därför att ringa dig nu på tisdag den 11/5 kl 13.00. Observera att jag ringer från skyddat nummer. Vänligen återkom per mail om den föreslagna tiden inte skulle passa.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende hittills har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob BjörnbergRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”