Skäl för avskedande

FRÅGA
Om anställd har fuskat på jobbet kan man sparka honom direkt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att omedelbart få skilja en arbetstagare från sin anställning utan krav på omplacering, utan rätt till uppsägningstid osv. krävs det att det finns grund för avskedande. Det räcker inte att det föreligger saklig grund för uppsägning enligt 7 § lagen om anställningsskydd (LAS) för att avskeda arbetstagaren och därmed omedelbart skilja denne från sin anställning. Arbetsgivaren får endast avskeda en arbetstagare som grovt åsidosätter sina åligganden mot arbetsgivaren (18 § LAS).

För att ett avskedande ska kunna komma ifråga krävs det ett sådant avsiktligt eller grovt vårdslöst beteende från arbetstagaren att det inte ska behöva tålas i något rättsförhållande. Exempel på grund för avskedande är uppsåtlig brottslighet, ohederligt handlande, illojal konkurrens och andra grovt olämpliga beteenden som orsakat eller varit ägnade att orsaka skada för arbetsgivaren eller kollegor. Även tillgrepp av saker med lågt värde från arbetsplatsen kan leda till avsked.

Vid bedömningen av om det föreligger grund för avskedande sker i allmänhet en värdering av misskötsamhetens karaktär och arbetstagarens ställning m.m. För att definitivt avgöra om ”fusket” i detta fall är tillräckligt allvarligt för att kunna leda till avskedande behövs mer information om omständigheterna i det enskilda fallet.

En arbetsgivare som bryter mot reglerna i LAS kan bli skadeståndsskyldig (38 § LAS).

Hoppas att du är nöjd med svaret på din fråga.

Med vänlig hälsning

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1891)
2021-11-28 Uppsägningstid vid provanställning
2021-11-27 avslut av provanställning
2021-11-22 Vad finns det för formkrav på ett anställningsavtal och ett uppsägningsbesked?
2021-11-20 Gäller uppsägningstiden i LAS eller i anställningsavtalet?

Alla besvarade frågor (97406)