Skadeståndsskyldighet när man lånat någon annans bil

FRÅGA
Hej. Min partners ex-fru får lov av en vän att vi lånar dennes bil då vi alla ska hjälpa ex-makarnas gemensamma barn att flytta. Jag ska backa runt bilen för att koppla på släpkärran som står på en trång uppfart. Mycket försiktigt och i låg hastighet tar jag flera omtag för att komma rätt. Jag lyckas toucha en stubbe vilket knäcker ena fästet på kylaren, som genast läcker ut allt vatten.Vid kontroll på verkstad visar sig ac'n ha fått en buckla och jag oroar mig för att det här kommer att bli riktigt kostsamt.Jag kan mycket väl tänka mig att ersätta skadorna, men nu har verkstaden rekommenderat ny kylare, inte via skrotfirma, för att inte växellådan ska ta stryk. De menar även att först montera kylare för att sedan kontrollera ac-system, vilket kommer att innebära ytterligare mantimmar.Jag är medveten om att detta är mitt fel och känner mig ersättningsskyldig, men i och med att bilen bara är trafikförsäkrad så blir kostnaderna för stora för min ekonomi. Hur stort ansvar är jag skyldig att ta i den här historien?
SVAR

Hej och tack för att du har ställt din fråga till Lawline!

Med förbehåll för att mer information krävs för att göra en fullgod bedömning av situationen, följer nedan en allmän diskussion om ditt eventuella skadeståndsansvar.

Utgångspunkten i svensk rätt är att var och en bär sina egna skador (alltså: att bilägaren inte har rätt att kräva dig på ersättning). För att du ska anses vara skadeståndsskyldig krävs att du uppsåtligen eller av vårdslöshet har vållat skadan (2:1 Skadeståndslagen). Eftersom du inte "med flit" skadade bilen, har du inte vållat skadan med uppsåt. Frågan blir då om du har vållat skadan genom vårdslöshet. En så kallad culpabedömning måste då göras, vilket innebär att man gör en helhetsbedömning av situationen utifrån skaderisken, den eventuella skadans storlek, handlingsalternativen och möjligheten att förutse risken för skada.

Den skadegörande handlingen i fråga är att du har backat in på en "trång" uppfart. För att bedöma skaderisken ska man göra en avvägning mellan skaderiskernas art och omfattning å ena sidan och jämföra dem med de skadeförebyggande åtgärderna å andra sidan. Med andra ord krävs mer omfattande skadeförebyggande åtgärder om det föreligger stor risk för skada. Riskerna i den aktuella situationen är att bilen eller annan egendom på den trånga uppfarten kan komma till skada. Om det även är mycket folk i närheten är det också något som motiverar att ordentliga skadeförebyggande åtgärder vidtas. Av din fråga framgår att du vidtog flera skadeförebyggande åtgärder i att du backade långsamt och försiktigt och att du dessutom tog flera "omtag". Det som eventuellt kan läggas dig till last är att du inte steg ur bilen och noggrant undersökte terrängen, så att du kunde upptäcka stubben som senare träffade kylaren. Med det sagt, hade det ändå inte varit helt lätt att upptäcka stubben eftersom sikten är begränsad när man backar. Eftersom skaderisken är av relativt begränsad och du vidtagit flera skadeförebyggande åtgärder, talar inte mycket för att du handlat vårdslöst i denna del.

I nästa del av culpabedömningen ska handlingsalternativen undersökas. Det innebär i princip att den mindre riskfyllda lösningen ska väljas för att inte bedöma handlandet som vårdslöst. I ditt fall hade det varit mindre riskfyllt att flytta ut släpkärran från den trånga uppfarten för hand, för att därefter koppla den till bilen. Detta gäller förstås endast om det rimligen kunde krävas av dig, med hänsyn till släpkärrans tyngd och konstruktion. Med andra ord: om du var helt själv och släpkärran omöjligen kunde flyttas av dig för hand, är det möjligt att du inte hade något mindre riskfyllt alternativ att lösa problemet på. Ett annat alternativ är att helt enkelt avstå från att försöka backa in, men det är ju inte en lösning på problemet. Det krävs inte att man aldrig någonsin tar den minsta risk för att vara säker på att undgå skadeståndsskyldighet.

Vidare i bedömningen ska din möjlighet att förutse skadan undersökas. Din skicklighet och erfarenhet av att backa in i trånga utrymmen kan då beaktas. Eftersom jag inte vet något om dessa omständigheter, bortser jag från den bedömningen.

Vid en helhetsbedömning av din vårdslöshet, är det svårt att dra några konkreta slutsatser. Enligt min mening är det sannolikt att du inte ska hållas som skadeståndsskyldig om du inte rimligen kunde flytta på släpkärran till en mer lämplig plats för att därefter koppla den till bilen.

Om du bedöms ha vållat skadan, är nästa steg att bedöma vilka skador som du ansvarar för. En grundläggande princip i svensk rätt är att den skadelidande (bilägaren) ska försättas i samma situation som om skadan inte hade hänt. Bilägaren har alltså inte rätt till en sprillans ny kylare, om den inte var ny vid skadetillfället. Om verkstaden insisterar på att installera en ny kylare, är du inte skyldig att betala vad den kostar, utan endast en summa som motsvarar den gamla kylarens värde. Detsamma gäller AC:n.

Vad innebär detta för dig?

Min bedömning är att du sannolikt inte har förfarit vårdslöst i den aktuella situationen. Om du har varit vårdslös, är du inte skyldig att betala för sprillans ny utrustning om den inte var ny vid skadetillfället, utan endast det belopp som motsvarar den skadade utrustningens värde vid skadetillfället.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Fredrik Anstrin
Fick du svar på din fråga?