Skadeståndsskyldighet för barn och vuxna vid fotbollsmatch i trädgården

FRÅGA
Hej! Det är fest hemma hos. Tio vuxna och fjorton barn. Jag som tycker att barnen bara sitter och inte gör något drar igång en fotbollsmatch på gräsmattan i trädgården. Sju barn i åldern fem till tolv år deltar. Tessa 11 år sparkar bollen ut över häcken, bollen träffar Oskar som just passerar förbi färdandes på sitt handikappanpassade fordon. Oskar ramlar omkull och bryter lårbenet. Vem kan bli skadeståndsskyldig?
SVAR

Hej, och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!

Den här typen av fråga är en typisk fråga som domstolar brukar behöva besvara i skadeståndsmål. Domstolen måste ta ställning till vem, i ett visst händelseförlopp, som har orsakat en viss skada och om den därmed ska bli skadeståndsskyldig. Eftersom det är många faktorer som påverkar bedömningen är det svårt att på rak arm peka ut någon som är uppenbart skyldig att ersätta skadan.

Därför tänker jag besvara frågan med angivande av vilka personer i det beskrivna fallet som är tänkbart skadeståndsskyldiga och vilka omständigheter man gör i en juridisk bedömning av skadeståndsfrågor. Om du bara vill veta vilka som är tänkbart skadeståndsskyldiga, läs sammanfattningen längst ner i svaret.

Skadeståndslagen

Enligt 2:1 SkL gäller att "[d]en som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada skall ersätta skadan."

Då måste vi avgöra om någon och i så fall vem som:

Uppsåtligen eller av vårdslöshetHar vållatPersonskadan eller sakskadan

I det här fallet är det en personskada det rör sig om (Oskars brutna lårben). Så långt är klart.

Då återstår att avgöra vem som har vållat skadan och om denna person har vållat skadan genom sin vårdslöshet eller avsiktligt (uppsåtligen). Tänk på att det är möjligt att flera personer är skadeståndsskyldiga för samma skada.

Vållande och adekvat orsakssamband

Vi börjar med att fastställa "vållandet". Vållande innebär att det finns ett orsakssamband mellan skadan och den som har orsakat skadan samt att detta orsakssamband är adekvat eller rimligt. Här kommer ett exempel för att förstå vad jag menar med adekvat eller rimligt orsakssamband.

Man kan säga att det finns ett orsakssamband mellan dina föräldrar och Oskars brutna lårben på så sätt att dina föräldrar skapade dig, så att du kunde närvara på denna fest och dra igång fotbollsmatchen som ledde till att bollen slog omkull Oskar så att han bröt lårbenet. Det är dock uppenbart att orsakssambandet inte är adekvat eller rimligt sett till skadeståndsskyldigheten eftersom man inte rimligtvis kan säga att dina föräldrar har vållat skadan - det är alldeles för långsökt.

Det blir dock svårare att bedömma när vi kommer "närmare" skadan i händelseförloppet. Det är mer tveksamt om det är rimligt att säga att orsakssambandet mellan att du drog igång fotbollsmatchen som ledde till händelserna däremellan och till slut till att Oskar bröt lårbenet är adekvat. Man kan förstås argumentera för båda sidorna, d.v.s. att du vållade skadan och att du inte vållade skadan.

Uppsåt och vårdslöshet

Här kommer också frågan om uppsåt och vårdslöshet in. Om man konstaterar att du har en oskriven plikt (borde) att se till att barnen inte sparkar ut bollen utanför tomten, d.v.s. att du är vårdslös genom att inte ha förhindrat det, så kan man möjligtvis även säga att det är en rimlig följd (adekvat orsakssamband) av ditt handlade att Oskar bröt lårbenet. Å andra sidan kan man argumentera för att det inte kan krävas av dig att du skulle kunna förutse en sådan händelse där ett barn sparkar på en boll, som träffar någon utanför tomten som passerar på sitt handikappanpassade fordon och faller omkull och bryter lårbenet. Med andra ord kan man argumentera för att du inte har varit vårdslös eftersom det inte är en rimlig följd (adekvat orsakssamband) som du borde ha tänkt på.

Barn och skadeståndsskyldighet

En annan tänkbar person som skulle kunna bli skadeståndsskyldig är Tessa. Barn kan nämligen bli skadeståndsskyldiga men ersätter skadan i den mån det är skäligt med hänsyn till deras ålder och utveckling och andra omständigheter (2:4 SkL).

Samma bedömning som görs ovan gäller även för barn, men då påverkar såklart åldern bedömningen av hennes vårdslöshet eller uppsåt. Samma krav på aktsamhet (vad man borde göra) som ställs på en vuxen kan inte ställas på ett barn.

De andra vuxnas ansvar

Att de andra vuxna som var på festen ska anses ha vållat skadan har jag svårt att se, men även här kan man föra argument för det. Man kanske kan argumentera för att ägaren till huset där festen ägde rum har varit oaktsam genom att tillåta fotbollsmatchen pågå och därigenom vållat skadan, men även här känns det lite långsökt.

Olyckshändelser - ingen ansvarar

Det kan också vara så att man kommer fram till att ingen har vållat skadan eller att den som vållade den varken var vårdslös eller gjorde det avsiktligen. I sådana fall finns det ingen som är skadeståndsskyldig.

Sammanfattning

Utan att ha tillgång till information om flera omständigheter i situationen är det svårt att med större säkerhet besvara frågan om vem som kan bli skadeståndsskyldig. De som skulle kunna vara tänkbart skadeståndsskyldiga är du och Tessa eftersom du är den vuxna som ansvarade för fotbollsmatchen och Tessa var den som sparkade bollen. Det skulle också kunna vara så att ingen av er bör anses vara skadestånsskyldiga eftersom det var en oförutsebar slump att Oskar passerade vid just det tillfälle ni spelade fotboll och råkade sparka ut bollen.

Hoppas du upplever att jag har besvarat din fråga! Du är välkommen att ställa fler frågor om du har några!

Med vänliga hälsningar

Michelle Gaudin González
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?