Skadeståndslagen och brottsskadelagen

Hej!

I vilka situationer kan man tillämpa skadeståndslagen respektive brottsskadelagen?

Behöver det finnas en brottsling med i bilden för tillämpling av brottsskadelagen?

Mvh Sofia

Lawline svarar

Hej!

Tack för att Du vänder dig till Lawline med din fråga!

Skadeståndslagen tillämpas när ingen skadeståndsrättslig speciallagstiftning är tillämplig (exempelvis trafikskadelagen, produktansvarslagen eller miljöbalkens 32 kap) och det inte heller finns ett avtalsförhållande mellan parterna som reglerar skadeståndsfrågor. Exempel på ett sådant avtalsförhållande skulle kunna vara när en konsument köper något av en näringsidkare och kräver ersättning för att varan är felaktig (se 30 § konsumentköplagen). I ett sådant läge omfattas avtalet av konsumentköplagen och det är i första hand denna lags bestämmelser om skadestånd som ska tillämpas och inte skadeståndslagens.

Skadeståndslagen tillämpas alltså först och främst i utomobligatoriska situationer, vilket innebär att det inte finns något avtal mellan parterna och anspråket på ersättning härrör inte från något avtalsförhållande. Typexemplet kan vara att en person genom en olyckshändelse orsakar skada på annans egendom, exempelvis råkar ha sönder en fönsterruta under ett bollspel. Kravet på ersättning från den skadelidandes sida får grundas på tillämpning av skadeståndslagen. För ersättning krävs att den skadevållande har handlat uppsåtligen (avsiktligen) eller genom vårdslöshet, 2 kap. 1 § skadeståndslagen. Skadeståndslagen omfattar såväl personskador som sakskador och även rena förmögenhetsskador. Man kan vidare även få ersättning för skada som uppstått genom kränkning, exempelvis förtal (se 2 kap. 3 §). För rena förmögenhetsskador och kränkningsskador krävs dock att den skadevållande handlingen är brottslig.

Brottsskadelagen utgör så kallad subsidiär ersättningslagstiftning, vilket innebär att brottsskadeersättning betalas till den del skadan inte täcks av annan ersättning som den skadelidanden har rätt till pga skadan, exempelvis skadestånd med tillämpning av skadeståndslagen eller försäkringsersättning. Detta framgår av lagens 10 § första stycket. En ansökan om brottsskadeersättning prövas av Brottsoffermyndigheten, 21 §. Vidare krävs att den aktuella skadan har uppstått till följd av ett brott och ersättning utgår som huvudregel endast då brottet begåtts i Sverige, 1-2 §§. Det måste alltså finnas en brottsling med i bilden för att brottsskadelagen ska bli tillämplig. Brottsskadeersättning betala för personskada, skador som uppstår av kränkning, sakskada och ren förmögenhetsskada, 4-7 §§. Vid ren förmögenhetsskada krävs dock att det finns särskilda skäl, exempelvis om brottet begåtts mot arbetsgivare eller fosterförälder.

Sammanfattningsvis kan det alltså konstateras att för att brottsskadelagen ska bli tillämplig krävs det 1) att den uppkomna skadan har föranletts av en brottslig gärning och 2) alla andra möjligheter till ersättning för den skadelidande ska vara uttömmande. Exempel på en sådan situation skulle kunna vara att den skadevållande är spårlöst försvunnen eller att han/hon har avlidit och verkligen inte lämnar efter någon egendom som kan användas för att ersätta den skadelidanden samt att den skadelidande inte kan få ersättning ur eventuell försäkring som han/hon har tecknat. Det kan alltså konstateras att brottsskadeersättning aktualiseras relativt sällan.

Hoppas att Du har fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Wilhelm StenvallRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”