Skadeståndsersättning för olovlig trädfällning

FRÅGA
Hei. Vi har en stuga i Sverige(vi er norske), og skogen på innsiden av vår stuga har blitt såld.Då vi kom dit på søndag för at se til så vi at dom hadde fiksat på vägen för at timmerbilen skulle komma fram. Dom har då ochså Tagit ned och med seg 5 stora trän och tagit stora kvistar från stora ek trän.Ringde mannen som Eger skogen på innsidan och han innrømde tilfellet. Vi ønsker ijentligen inte å polisanmälda, så då e vår fråga hur mycke e ok at kräva för detta hærverket?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Inledning

Jag tolkar din fråga som att de aktuella träden hör till er fastighet. Din fråga aktualiserar huvudsakligen skadeståndslagen (SkL).

Utredning

Av 2 kap. 1 § SkL följer att den som uppsåtligen eller av oaktsamhet vållar sakskada, det vill säga skada på egendom, ska ersätta skadan. Detta omfattar även fall då någon tar bort eller skadar träd och buskar och annan växtlighet. Skadeståndsersättning med anledning av sakskada omfattar enligt 5 kap. 7 § SkL ersättning för främst sakens värde, reparationskostnader och/eller värdeminskning. Sakens värde ska i regel bestämmas till återanskaffningsvärdet för en likvärdig sak. I fallet NJA 2015 s. 199 uttalade Högsta domstolen (HD) att värdet på träd ska beräknas efter återanskaffningskostnaden. I fall då återanskaffning av likvärdiga träd inte är möjlig konstaterade HD att man istället beräknar ersättningen utifrån den negativa påverkan som trädens avlägsnande haft på den aktuella fastighetens försäljningsvärde. Typiskt sett anses inte återanskaffning möjlig när det gäller självsådda träd som vuxit naturligt under längre tid. Exempelvis i fall som inte rör skogsfastigheter vars träd har ett klart definierbart värde som i sin tur påverkar fastighetens försäljningsvärde framstår det som uppenbart att det blir mycket svårt att konstatera någon inverkan på fastighetens försäljningsvärde. Med anledning av detta konstaterade HD att ersättningen i fall då trädens inverkan på fastighetens värde får antas vara marginell kan uppskattas utifrån en allmän skälighetsbedömning som görs på objektiva grunder och med utgångspunkt i vad som allmänt sett kan antas påverka fastighetsvärdet i ett särskilt fall.

Utifrån ovanstående redogörelse kan vi konstatera att det många gånger är mycket svårt att uppskatta en skadeståndsersättning som grundas på att träd fällts olovligen. Detta eftersom ersättningens omfattning helt bestäms utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. I fallet som berörts ovan hade fyra tallar i åldersspannet 65-115 år som stod i närheten av flera andra träd fällts och att detta delvis påverkat möjligheterna till insyn och fastighetens utseende. HD uppskattade skadan i fallet till 33 600 kronor utan vidare motivering. Det är omöjligt för mig att med säkerhet bedöma ersättningen i ert specifika fall eftersom trädens påverkan på fastighetens utseende, eventuella intilliggande fastigheters insyn och så vidare påverkar er fastighet. Om vi antar att ert fall liknar det som togs upp i HD avseende trädens ålder och storlek och deras inverkan på er fastighets utseende och insynen till denna skulle jag mycket grovt uppskatta skadan till ungefär 45 000 kronor. Detta baserar jag på en proportionell ökning av skadeståndet utifrån det i ert fall större antalet träd och den ytterligare skada som tillkommit på kvarvarande träd.

Handlingsplan

Min rekommendation till er är att överväga att justera den ersättning jag föreslagit utifrån exempelvis om träden i ert fall innebar ett mycket påtagligt insynsskydd eller dylikt. Annars föreslår jag att ni låter er granne ta del av mitt resonemang i detta svar och föreslår att ersättningen ska uppgå till ungefär det belopp jag föreslagit.

Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!

Med vänlig hälsning

Magnus Gustafsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadestånd på grund av brott (200)
2021-11-15 Vart ska målsägande vända sig för att få sitt skadestånd?
2021-11-15 Kan man få hjälp av någon myndighet för att betala ett skadestånd?
2021-08-17 Preskriptionstid för skadestånd på grund av brott
2021-08-10 Lurad att investera i kryptovaluta

Alla besvarade frågor (97352)