Skadeståndsansvar vid snubbling pga grus på vägen.

FRÅGA
Jag skulle gå från skolan en dag. Jag skulle gå ner för en nedförsbacke som kommun/gymnasiet grusat då det varit halt de tidigare dagarna men då fanns det inte någon is kvar utan då endast asfalt med grus. När jag går ner så "rullar" min fot på gruset och jag snubblar och tappar min telefon på gruset. Telefonen får skador som ett flertal repor samt en stor synlig spricka. Är skolan (eller kommunen då det är en kommunal skola) skyldiga att ersätta skadorna?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Tråkigt att höra att din mobil har skadats. Huruvida det föreligger något skadeståndsansvar beror på flertals faktorer som man måste gå igenom. Regler om skadestånd hittar man i 2 kap. 1 § skadeståndslagen (SkL).

Förutsättningar för skadeståndsansvar

Först och främst ska en skada ha uppkommit som man sedan måste kvalificera antingen som en sak-, person- eller förmögenhetsskada. Därefter utreder man vem som är skadevållare, d.v.s. den som har orsakat skadan, och den som är skadelidande. I tredje led ska en ansvarsgrund fastställas, d.v.s om skadevållaren har agerat vårdslöst eller varit oaktsamt. Till slut ska man undersöka huruvida det finns ett tillräckligt starkt samband mellan underlåtenheten att exempelvis rensa gatan från grus och att en person snubblar på grund av gruset och har sönder mobilen.

Bedömningen i ditt fall

Du är i detta fall skadelidande och skadevållaren är kommunen. Att det är kommunen som är eventuellt ansvarig för att rensa gatorna framgår av 2 § i lag med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning. Dock kan kommunen delegera ansvaret till fastighetsägare enligt 3 §. Den stora knäckfrågan är om kommunen hade ansvar för den specifika vägen du gick på. Om vi förutsätter att kommunen är ansvarig måste man bedöma om det var vårdslöst/oaktsamt av kommunen att underlåta rensa vägen från grus. Den fria culpaprövningen bygger på en helhetsbedömning med hänsyn till (1) risken för skada, (2) den sannolika skadans storlek, (3) möjligheterna att förekomma skadan och (4) möjligheterna att inse risken för skadan.

Risken för att skadan är olika om det är en vanlig rak väg eller som i ditt fall en nedförsbacke. Risken för att en skada uppkommer är högre om det är en nedförsbacke om det är grus/ishalka. Ju större sannolikhet för skada vid en handling/underlåten handling, och ju större skador som kan uppkomma, desto högre krav ställs att åtgärder ska/borde ha vidtagits för att hindra skadans uppkomst. Huruvida kommunen hade möjlighet att inse risken för skadan bedöms utifrån den allmänna situationen och omständigheterna i särskilda fallet. Det som inverkar i bedömningen är om det fanns skyltar som manade till försiktighet.

Slutsats

Risken för skada kan vara jämförlig med en ishalka eftersom i båda situationerna är möjligheterna att hindra halka/snubbling lika svår. Risken för skada var därför inte obetydlig. Lämpliga åtgärder kan vara att lägga ut varningsskyltar, vilket inte är kostsamt, om kommunen inte anser att rensning var möjlig. Däremot är grusning av sådan skala som medför halka inte svår att upptäcka. En icke-svår upptäckt grusning på vägen borde mana till försiktighet oberoende av varningsskylt, speciellt om det är fråga om en nedförsbacke. Det talar emot skadeståndsansvar. Möjligheterna för kommunen att förutse risken för skadan beror på många omständigheter som är svåra att bedöma utan närmare information om förhållandena i området, årstid eller hur vanligt det är att folk tar den vägen.

Min gissning är att framgång vid stämning i domstol är osäker och skulle därför avråda för att gå vidare eftersom risken finns att du får stå för rättegångskostnaderna vid en eventuell förlust och skulle inte vara värt i förhållande till den faktiska skadan som uppkommit. Med det sagt, finns det outforskade omständigheter som skulle kunna inverka positivt på bedömningen till din fördel om sådana omständigheter förelåg.

Mvh

André Tito
Fick du svar på din fråga?