Skadeståndsansvar som styrelsemedlem i ideell förening

Hej!

Jag har varit kassör i en ideell förening under 11 månaders tid. Blev invald på årsstämman på 2år och tackade för någon månad sen ja till att sitta minst de 2 åren.

Men sista månaden blev arbetsbelastningen för stor och jag gick in i väggen. Eftersom det var en ideell förening hade jag jobb vid sidan av uppdraget som kassör.

Det hela slutade med att jag gick in i väggen och inte kunde fortsätta arbeta som kassör eller egenföretagare/entreprenör. Vill inte ens tänka jobb då det förvärrar min hälsa.

Tyvärr så har den ideella föreningen ingen förståelse och de har börjat ställa krav och hotelser kring mitt arbete jag utfört.

Har de rätt att kräva att jag ska slutföra arbetet även om jag är sjukskriven? De har även hotat mig med vite och att jag personligen blir skadeståndsskyldig till den ideella föreningen för extrakostnaderna jag orsakar.

De hotar även med polisanmälan för att jag inte orkat sortera pappren och kommit på styrelsemöten.

Nu har de även utan att meddela mig tagit bort mig från internsystemet med alla dokument, banken och möjligheten att jobba vidare. Allt detta utan att meddela mig. Det ända svar får från den ideella föreningen är hot från ordförande, kallelser till möte med några dagars framförhållning trots att jag är sjukskriven.

Hur ska jag gå vidare?

Vilka rättigheter har jag? Vilka skyldigheter har jag?

Tacksam för alla svar och åsikter.

Lawline svarar

Hej Sebastian och tack för din fråga.

När det kommer till ansvar inom ideella föreningar är rättsläget oklart. Jag ska dock försöka rita upp en bild som vi kan diskutera över telefon. Anledningen till att man idag inte vet exakt hur situationer som liknar din ska lösas är för att de väldigt sällan prövas i domstol. Det finns helt enkelt ingen utbedd praxis på området. Istället är rättstillämparen hänvisad till den ideella föreningens stadgar, kompletterad av fast utbildad praxis och god föreningssed

Först och främst så ska du inte oroa dig över skadeståndskrav på associationsrättslig grund. Du kan inte betraktas som en uppdragstagare med ansvar för föreningen på ett sätt som liknar de du har när du jobbar privat som egenföretagare. Det ansvaret skapas inte genom att man accepterar ett styrelseuppdrag i en ideell förening.

Däremot, vilket vi måste reda ut är om du kan hållas ansvarig mot lagbestämmelserna i 18 kapitlet 3-4 §§. I 3 § föreskrivs du vara ansvarig om du företar en handling, vilken skulle kunna anses vara bedrägeri eller liknande brott, som kan skada föreningen. Eftersom det inte verkar vara fallet får vi istället titta mot 4 §. Till skillnad från 3 § behandlar 4 § fall av försumlighet från din sida. I 4 § första mening anges att syssloman som av ursäktligt misstag vållar skada vid utförande av sitt uppdrag inte ska kunna hållas ansvarig. I paragrafens andra mening görs undantag för om skada vållats av "försummelse" eller "svek". Det är i detta sammanhang närmast skada vållad genom försummelse som är av intresse. Det innebär egentligen att du kan hållas ansvarig om du varit oaktsam vid utförande av sitt uppdrag.

Oaktsamhet är ett konstruerat begrepp som inte betyder samma sak i det dagliga språkbruket som det juridiska. Det finns två alternativa bedömningsgrunder här. Den fria och den bundna bedömningen. I den bundna bedömningen blir det inom ramen för det här svaret svårt att säga om du har varit oaktsam, framförallt då jag saknar kunskap om just er förening. Förenklat skulle jag kunna förklara oaktsamhet, i det här fallet, som en handlingsnorm. Alltså hur har din förening eller liknande föreningar löst liknande situationer tidigare. Enklast är alltid att luta sig mot stadgarna eller andra dokument i föreningen. Tyvärr så säger dessa inte alltid så mycket, vilket får för handen att det är osäkert om du har handlat oaktsamt eller inte. Jag menar dock att du har ett utökat ansvar för att fullfölja de förpliktelser en kassör kan tänkas ha, vilket är naturligt, det ligger i att du borde vara införstådd med vad uppdraget innebär och erfordrar. Dock tror jag att det blir svårt för föreningen att begära skadestånd av dig enligt den bundna bedömningen och att skadeståndskravet istället skulle prövas enligt den fria bedömningen, detta då det är oklart vilka förpliktelser du har förbundit dig till.

Den fria bedömningen har utvecklats i den allmänna skadeståndsrätten och brukar ske enligt fyra bedömningskriteria, nämligen risken för skada, den sannolika skadans storlek, den skadevållandes möjligheter att förekomma skadan och, slutligen, den skadevållandes möjligheter att inse risken för skadan. Här gör jag den oinitierade bedömningen att du på grund av sjukdom m.m. inte ska hållas ansvarig. Vi ska diskutera detta närmre över telefon men som förhandsbesked vill jag förklara att möjligheten för föreningen att begära ersättning av dig är begränsad. Då den ekonomiska skadans storlek förmodligen är ganska obetydlig så är min bedömning att det vore ytterst osannolikt att de anhängiggör en skadeståndstalan i domstol. Detta då en sådan process säkerligen skulle kosta mer än det smakar.

Vad det gäller hot om straffansvar så bedömer jag det vara ytterst osannolikt att du har överträtt något straffbud. Även om du skulle ha gjort det har du förmodligen inte uppsåt till brottet. Vilket krävs i de flesta straffansvarsreglerna, att man har, för att kunna dömas.

Mejla mig på jesper.lublin@lawline.se så bokar vi in en tid för telefonkonsultation.

Hälsningar, Jesper Lublin.

Jesper LublinRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Associationsrätt och Föreningar ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”