Skadeståndsansvar på grund av annans stulna egendom för att man inte hämtat den i tid?

Hej! Jag ringde till X och frågade om jag fick låna hans vattenpump, han sa att det gick bra att låna den efter förmiddagen. Senare samma dag hörde jag av mig i ett sms och sa att jag inte hann hämta den förrän senare på kvällen. Det slutade med att jag aldrig fick användning av pumpen och hämtade därmed aldrig den, men glömde meddela X om detta. En vecka senare hör han av sig och säger att pumpen blivit stulen och att det är mitt fel för att han lät den stå ute för att jag skulle kunna hämta den. Jag vet inte ens om det X säger är sant eller om stölden inträffade just den kvällen/natten. Till saken hör att pumpen vanligtvis brukar lämnas ute synlig från väg som ligger bredvid X :s gård och att det tidigare skett stölder av pumpar från hans gård. Han tycker nu att jag ska betala en ny pump till honom. Pumpen han hade var inte ny.

Det verkar som att många saker är oklara när jag frågar X och jag är därför orolig att han försöker lura mig. Jag undrar därför vad jag har för rättigheter och vilka lagar som gäller? Jag har erbjudit mig att betala hälften eftersom att jag inte enbart anser att ansvaret är mitt, men det accepterade X ej. Har han rätt att kräva betalning av mig? Kan jag kräva att han tar det på sin försäkring istället? Vad gäller?

Tack på förhand!

Hälsningar grannen

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du har ställt flera frågor vars svar går in på varandra. Jag kommer därför att dela upp mitt svar på ett sätt som bör täcka de saker du undrar. Svaret är uppdelat genom beskrivande rubriker.

Vad gäller? Vilka skyldigheter och rättigheter har du?
Det finns vissa sätt genom vilka skyldigheter kan uppstå. En skyldighet att till exempel betala något kan uppstå genom exempelvis ett avtal. Om du lånat pengar av banken har du enligt avtal en skyldighet att betala tillbaka. En skyldighet att betala kan dock uppstå även utan avtal. Detta kan ske på flera sätt. Det viktigaste sättet är dock att en skyldighet att betala någon annan kan uppstå om du orsakat någon annan skada, antingen "med flit" eller genom oaktsamhet.

Detta framgår av skadeståndslagen (SkL) 2 kap 1 § som stadgar följande:

"Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada skall ersätta skadan."

Detta är denna lag och denna bestämmelse som aktualiseras i en sådan situation som är för handen. Den som uppfyller förutsättningarna i denna bestämmelse kan alltså bli skadeståndsskyldighet gentemot den de orsakat skada. Det är dock inte helt lätt att förstå denna bestämmelse, och i det följande går jag närmare in på vad det innebär och vad som närmare krävs för att du ska bli skadeståndsskyldig i detta fall.

Vad krävs för att du ska bli skadeståndsskyldig?
För att du ska bli skadeståndsskyldig i detta fall krävs framför allt tre saker.

1. För det första krävs att du orsakat skada. I detta fall skulle det kunna vara att du orsakat att din grannes pump blivit stulen.
2. För det andra krävs att du gjort detta åtminstone genom vårdslöshet. Detta skulle kunna vara att du inte på den bestämda tiden hämtat pumpen så att denna inte skulle vara obevakad för länge.
3. För det tredje krävs att den finns ett orsakssamband mellan din vårdslöshet och skadan. Detta innebär i sammanhanget att du skulle ha visat vårdslöshet genom att inte hämta pumpen i tid och på så sätt orsakat den skada som din granne lidit.

Vad blir bedömningen i ditt fall?
Det är flera saker som gör det mycket tvivelaktigt att du ska vara skadeståndsskyldig i det här fallet. För det första kan dock sägas att det inte föreligger några tvivel om att din granne lidit skada. Detta kan fastslås enkelt, eftersom stöld av hans egendom utgör en skada. De frågor som dock är mer osäkra är om detta beror på att du varit vårdslös, och om det i så fall skulle vara just din vårdslöshet som orsakat skadan.

För att avgöra om du varit vårdslös görs en helhetsbedömning. Detta innebär att man bedömer situationen och de omständigheter som förelåg vid denna situation. Detta görs genom att man ställer diverse frågor som kan hjälpa med att besvara om du skulle ha varit vårdslös i denna situation. Var det så att ni kom överens om att du skulle hämta den just en ganska specifik tid? Vad det så att du övertalade din granne om att du definitivt skulle hämta den just den utsatta tiden? Var du medveten om att du fick din granne att utsätta din pump för risker? Blev din granne vilseledd om att lämna ut pumpen i tron om att du skulle hämta den i tid? Om det är så att ni hade en specifik överenskommelse att du skulle hämta pumpen vid en specifik tid och överlämna den skulle det kunna tala för att du förfarit vårdslöst i sammanhanget. Det är dock svårt att tänka sig att du varit vårdslös i förhållande till att några helt andra stulit din grannes egendom, när du inte ens haft ansvar för denna. Det är dessutom en viktig fråga kvar som måste avgöras.

Även om du nu skulle ha varit vårdslös, är frågan om detta orsakat skadan (stölden). För det första kan ju sägas att det ju inte är du som stulit den, alltså har du inte de facto orsakat stölden. Det skulle kanske gå att argumentera att den däremot stulits på grund av dig, eller att du möjliggjort stölden. Jag har dock svårt att tänka mig detta, att det skulle gå att anklaga dig för att pumpen stulits när den fortfarande varit hemma hos honom(!). Dessutom verkar det vara så att det var planerat att pumpen skulle stå en viss tid obevakad. Om det skulle vara så att överlämnandet skulle ge med ni båda närvarande, hade han kunnat ställa undan pumpen när du meddelade att du inte skulle komma. Men det är svårt att säga att du skulle ha orsakat stölden, eftersom pumpen faktiskt hade stått obevakad ett tag oavsett om du hämtat den i tid eller inte.

Om inte dessa förutsättningar är uppfyllda, kan du inte bli skadeståndsskyldig. För att din granne ska kunna kräva pengar från dig krävs alltså först och främst att han är berättigad till det. Detta anser jag att han inte borde vara utifrån dessa omständigheter. Om han ändå tycker att du ska betala, kan han testa att stämma dig. Det kan dock bli kostsamt för honom och jag tror inte att han kommer göra det, och jag tror inte heller att han skulle vinna (det är han som har bevisbördan för att du uppfyllt förutsättningarna(!)).

Sammanfattning
För att din granne ska ha rätt till ersättning från dig krävs alltså att förutsättningarna i skadeståndslagen 2 kap 1 § är uppfyllda. Jag har beskrivit lite vad dessa förutsättningar är och innebär, samt att jag inte tror att du är skadeståndsskyldig utifrån de omständigheter du givit mig. Det finns ytterligare en viktig sak att komma ihåg: Det är den som säger sig ha rätt till pengar, som måste kunna bevisa denna rättighet för att kunna utfå pengarna. Bördan är alltså på din granne att bevisa att du skulle ha orsakat hans skada genom vårdslöshet.

Det kan tilläggas att om man ska ersätta någon för en sakskada finns det fler saker att tänka på. Du nämnde att pumpen inte var ny, vilket innebär att du skulle ha rätt att göra åldersavdrag om du skulle tvingas ersätta honom. Meningen med skadestånd är inte att den skadelidande ska bli bättre ställd än innan skadan. Meningen med skadestånd är endast att ersätta personen för just den skada som skett och återställa den personens förmögenhet till "samma läge".

En annan viktig sak är att även om du skulle kunna anses vara skadeståndsskyldig (vilket du som sagt förmodligen inte är), kan avdrag göras för att det även till viss del är din grannes eget fel att pumpen blev stulen.

Vad ska du göra?
Du behöver alltså inte göra någonting särskilt. Det är som sagt mycket osannolikt att du skulle behöva ansvara för att hans pump blev stulen när den ju fortfarande var hemma hos honom. Det du kan göra är att förklara för honom att du faktiskt inte är rättsligt ansvarig för den stöld som ägt rum och att han borde ta upp stölden med sitt försäkringsbolag samt polisanmäla stölden.

Jag hoppas att mitt svar klargör denna situation lite mer för dig. Tveka inte att fråga igen eller att kommentera nedan om du har flera funderingar!

Med vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadestånd utanför kontraktsförhållande? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”