skadeståndsansvar när parkerat fordon skadar annat fordon

FRÅGA
Så kommer till skolparkeringen efter mina lektioner har slutat och ser att min moped välte på en annans moppe och knäckte hela framkåpan. Svaren är ändå enkel fast vill ändå få reda på om jag är skyldig att betala skadeståndet
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tillämpliga regler

Om ett motordrivet fordon skadas under parkering, så är som utgångspunkt Trafikskadelagen inte tillämplig, då det förutsätter att fordonet är i trafik. Parkerade fordon är inte i trafik, såvida de inte exempelvis är felparkerade eller liknande. I detta fall så har din moped varit parkerad och trillat och skadat en annan parkerad moped. Detta är alltså inte en parkeringsskada i vanligt tal. Då gäller allmänna skadeståndsregler i Skadeståndslagen.

Skadeståndsansvar

Det krävs att någon annan har orsakat skadan genom en aktiv eller passiv handling. Om du exempelvis parkerat din moped på ett dåligt sätt som gjort att den trillade, eller om du underlåtit att parkera den på ett sätt som är säkert, skulle detta kunna utgöra en sådan handling som orsakat skadan. Det måste också föreligga så kallad adekvat kausalitet mellan din handling eller underlåtenhet, och skadan som uppstått. Så har du parkerat mopeden på ett dåligt sätt, så finns det ett direkt orsakssamband mellan din dåliga parkering, och skadan som uppstått. Om du dock inte har parkerat på ett klandervärt sätt, och låt säga att det är en kraftig vind eller någon som sprungit in i din moped, som lett till att den andra mopeden skadades, skulle jag säga att det inte föreligger ett orsakssamband.

Föreligger vårdslöshet?

Det krävs också för ansvar att du varit vårdslös i din handling (2 kap. 1§ skadeståndslagen). Överlag täcks inte olyckshändelser in här, utan de faller utanför skadeståndsansvaret i sådana här situationer. Man brukar då utgå ifrån ett par frågor, så som hur stor risken är att skadan uppstår när du parkerat mopeden på visst sätt, vilken omfattning skadan har, möjligheten för dig att förebygga att skadan uppstod och din riskinsikt till detta. Det beror alltså främst på hur du har parkerat och om du borde insett att det var en dålig parkering som skulle kunna orsaka att din moped trillade på en annan moped. Men har du inte parkerat på något klandervärdigt sätt, är det endast en olyckshändelse och då har du inget ansvar.

Om du är ansvarig

Du är anses ansvarig på grund av exempelvis ovan resonemang, kan motparten kräva ersättning för sakskadan som uppstått på mopeden, alltså vad det kostar att laga den (5 kap. 7§ skadeståndslagen).

Det finns också utrymme att jämka ett skadeståndsansvar, om den andra har varit medvållande till skadan (6 kap. 1§ skadeståndslagen). Det krävs dock vårdslöshet för att jämka en sakskada. Om den andra ägaren själv har parkerat mopeden dåligt eller liknande, kan ditt ansvar jämkas delvis eller helt.

Sammanfattningsvis

Det är svårt för mig att säga om du kommer bli skadeståndsansvarig, då det är många aspekter som spelar in. Har du exempelvis parkerat mopeden på ett sätt som anses vårdslöst, och det har orsakat skadan, kan du bli ansvarig. Men om du inte gjort något sådant, och det är en olyckshändelse, är du inte ansvarig. Det finns en möjlighet att kontakta ditt försäkringsbolag, eller om du har trafikskadeförsäkring beroende på omständigheterna kring händelsen, så täcker oftast försäkringen sådana saker. Har motparten också en försäkring lär de också täcka skadan, men då kan du bli krävs på åtminstone självrisken eller hela summan om du kan anses vårdslös. Men återigen, det beror på en hel del omständigheter kring händelsen.

Hoppas du har fått någon vägledning i dina frågor. Har du fler funderingar, eller ägaren till den andra mopeden hävdar att du är ansvarig, är du välkommen att kontakta oss igen. Du kan även kontakta vår jurstbyrå för vidare vägledning.

Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00

Vänligen,

Sara Pedersen
Fick du svar på din fråga?