Skadeståndsansvar för barns agerande - garantställning

Hej!

Jag är förälder till en flicka som spelar fotboll. I våras kom det en förfrågan från klubben om jag kunde vara med när hon skulle på träningsläger. Jag tackade ja eftersom jag trodde det rörde sig om att fixa mat, städa osv. Nu när det närmar sig lägret så har jag fått veta att fotbollstränarna endast är i tjänst dagtid och att det är jag och en annan förälder som ska ansvara för barnen efter kl 17 fram till kl 8 på morgonen då tränarna börjar jobba igen. Jag känner mig inte bekväm över att ha ansvar för så många barn och undrar vilka regler som finns gällande detta. Vilket ansvar har jag och måste jag ingå något avtal med klubben för att kunna ha ansvar för barnen eftersom jag inte är anställd av dem? Vad händer om något barn skadar sig under kväll natt eller om de till exempel tar i sönder något på skolan där vi ska bo? Ansvarar jag då för det? Kan ni komma på andra problem som kan uppstå så meddela mig gärna det för jag känner mig orolig.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Du undrar lite olika saker med anledning att du ska vara med och hjälpa till på din dotters fotbollsläger. Jag behandlar frågorna var för sig. Jag har av pedagogiska skäl delat upp frågorna lite annorlunda än du har.

Måste du ingå något avtal med klubben för att kunna hjälpa till?

Du undrar dels om du måste ingå något avtal med klubben för att kunna vara med på fotbollslägret och ansvara för barnen. Svaret är nej. Det finns ingen särskild reglering som anger att ett avtal måste skrivas i dessa situationer. Det står dig således fritt att hjälpa till eller att inte hjälpa till, med eller utan avtal. Jag återkommer i slutet av mitt svar till att det ändå kan vara en bra idé att upprätta något slags avtal.

Vad händer om något barn skadar sig under natten genom exempelvis en olycka?

Du undrar vidare vad som händer om något barn skadar sig under natten, t.ex. genom en olycka. Om det sker genom en olycka så föreligger inget problem i rent juridiskt hänseende. Olyckor sker ibland och det du gör då är såklart att ringa efter hjälp om det behövs.

Om det är så att något går sönder eller ett barn skadar ett annat genom något som inte juridiskt är att betrakta som en olycka blir det mer komplicerat. Jag redogör för vad som då gäller under nästa rubrik.

Vad händer om ett barn har sönder något eller kanske skadar ett annat barn och det inte beror på en olycka?

Du undrar vidare vad som händer om ett barn skadar egendom på stället där ni bor. Det kanske till och med är så att ett barn skadar ett annat. Du undrar om du är ansvarig i dessa situationer.

Med ansvarig bör i juridiska termer förstås "ersättningsskyldig". Det sätt som ansvar kan utkrävas i en domstol är nämligen främst genom att kräva skadestånd. Regler om skadestånd finns i skadeståndslagen (hädanefter förkortad SkL). Huvudregeln är att den som orsakar person- eller sakskada, antingen genom vårdslöshet eller med uppsåt, ska ersätta skadan (se 2 kap 1 § SkL). Om ett barn skadar någon/något antingen avsiktligt eller genom att agera vårdslös, uppkommer alltså ett skadeståndsansvar.

Som huvudregel gäller att den som orsakar skadan, ska ersätta den. Om ett barn, under 18 år, orsakar person- eller sakskada, ska man ta hänsyn till bl.a. barnets ålder samt handlingens beskaffenhet då skadeståndet bestäms (2:3 SkL).

Det kan dock även vara så att man (t.ex. en domstol) anser att det är du som har orsakat skadan, genom att brista i din övervakning av barnen. Det finns nämligen inom skadeståndsrätten något som kallas för "garantställning". Det innebär att man anser att en person är ansvarig för att se till att andra personer inte orsakar skada. En sådan garantställning anses bl.a. gälla föräldrar i vissa fall. En förälder anses således i vissa fall ha en skyldighet att se till att dess barn inte orsakar skada. Om föräldern (som då kan kallas "garanten") underlåter att uppfylla sin övervakningsplikt, kan föräldern bli skadeståndsansvarig för den skada som barnet orsakar.

Jag kan inte hitta några vägledande rättsfall som passar in på din situation. Samma tanke som ligger bakom en förälders garantställning i förhållande till sina barn, gör sig dock med viss styrka gällande även på din situation, då du åtar dig att övervaka barnen under natten. Jag vågar därför inte utesluta att det skulle vara så att en domstol skulle kunna se dig som en "garant" då du passar barnen och att du därför kan komma att bli skadeståndsansvarig för den skada som barnen eventuellt orsakar. Om du vill skydda dig mot detta, rekommenderar jag därför att du skriver ett avtal med klubben, så att dessa frågor kan klargöras. Förslag på innehåll i ett sådant avtal redogör jag för under nästa rubrik.

Förslag på avtal

Jag har alltså konstaterat att det finns en viss möjlighet att du kan komma att bli skadeståndsansvarig för den skada som barnen eventuellt orsakar under den tid du vaktar dem. Om du vill skydda dig mot detta, bör du ingå ett avtal med klubben. Avtalet mellan dig och klubben kan dock endast reglera rättigheter och skyldigheter mellan dig och klubben. Ett avtal mellan dig och klubben kan således endast komma att avse klubbens möjlighet att rikta skadeståndsanspråk mot dig på grund av att ett barn eventuellt förstör egendom. I ett sådant avtal kan klubben således ange att den avsäger sig sin rätt att rikta skadeståndsanspråk mot dig om det är så att barnen eventuellt förstår klubbens egendom. Vill du försäkra dig om att inte bli skadeståndsansvarig, bör du ingå ett sådant avtal med klubben.

Avtalet som jag nämner strax ovan kan dock inte reglera det fallet att ett barn skadar ett annat barn. Det är ju då det barnet (dess vårdnadshavare) som eventuellt kan få en rätt att rikta anspråk mot dig. För att du ska kunna försäkra dig mot detta behöver du ingå avtal med samtliga föräldrar, där de avsäger sig rätten att rikta anspråk mot dig. Ett alternativ till detta är att det, i avtalet med klubben, anges att klubben åtar sig att ersätta dig för sådan eventuell ersättning du är tvungen att utge till föräldrar. På detta sätt slipper du ingå avtal med föräldrarna, och behöver endast ingå ett avtal med klubben.

Sammanfattning

Jag har konstaterat att det finns viss risk att du blir skadeståndsskyldig för eventuell skada som barnen orsakar. Jag har givit förslag på avtal som kan ingås för att minimera denna risk. Jag kan förstå att detta kan verka krångligt och komplicerat. Du bör därför fundera på om du vill ingå de avtal jag föreslår, om du hellre tar risken eller om du helt enkelt anser att du bör avstå från att vakta barnen med anledning av det jag skrivit. Har du kortare följdfrågor eller vill ha hjälp med att upprätta avtalet/avtalen jag föreslår är du välkommen att kontakta mig på mattias.lindner@lawline.se.

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadestånd utanför kontraktsförhållande? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000