Skadeståndsansvar för barn och vårdnadshavare

Hej,

Vår åttaåring har tillsammans med en klasskamrat ristat två ord på en av skolans innerdörrar. Det har funnits ristade ord där tidigare, men de förövarna har man inte kommit på (de har inte erkänt). Vi är ansvarstagande föräldrar och förstår att vi med all sannolikhet får betala för denna skadegörelse.

Ska vi betala för en total omlackering av dörren/ helt ny dörr med tanke på att den varit "förstörd" sedan tidigare? Hur vet vi att den ersättning vi sätts att betala är rimlig?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!

Ersättningsskyldighet:

Enligt Skadeståndslagen 2 kap 1 § ska den som skadar annans egendom ersätta skadan. För ersättningsansvar krävs att den som vållat skadan agerat med uppsåt eller vårdslöshet. Uppsåt föreligger exempelvis då någon gjort något för att viss skada ska inträffa. Jag utgår ifrån att ert barn handlade med uppsåt.

Skadeståndslagen 2 kap 4 § innebär en reducering av ersättningsskyldigheten för minderåriga, en person under 18 år ska endast ersätta skada i den mån det är skäligt. Vid skälighetsbedömningen beaktar man alla omständigheter, exempelvis barnets ålder och mognad.

Ni kan, förutsatt att ni är föräldrar till barnet och har vårdnaden, bli ersättningsskyldiga för det ert barn har vållat enligt Skadeståndslagen 3 kap 5 §. Detta förutsätter då att skadan uppkommit genom brott, ett eventuellt brott som ert barn har förövat är åverkan, se Brottsbalken 12 kap 2 §. En förutsättning för att ert barn har gjort sig skyldig till åverkan är att skadan tillfogades med uppsåt. Något ansvar för brott blir inte aktuellt eftersom barnet inte är straffmyndigt. Er personliga ersättningsskyldighet är begränsad till en femtedel av gällande prisbasbelopp (2016), dvs. 8860 kr.

I visa fall kan man som vårdnadshavare bli ersättningsskyldig för att man inte har hållt sitt barn under sådan uppsikt som krävs, se Föräldrabalken 6 kap 2 § & Skadeståndslagen 2 kap 1 §. Ni som vårdnadshavare blir dock inte självständigt skadeståndsskyldig på denna grund eftersom man inte kan kräva att ni ska ha uppsikt över ert barn i skolmiljön.

Eftersom att både ni och ert barn troligen blir ersättningsskyldiga blir ni solidariskt ersättningsansvariga enligt Skadeståndslagen 6 kap 4 §. Detta innebär att skadelidande kan kräva vem som helst av er på ersättning.

Sammanfattning:
Ert barn är skadeståndsskyldig, med tanke på barnets ringa ålder kommer ersättningsansvaret hållas relativt lågt. Emellertid behöver värdet av en innerdörr inte vara särskilt stort varför en reducering kanske inte är aktuellt. Ni kan som föräldrar bli skyldiga att ersätta skadan, även detta ansvar är begränsat, till ett fixerat belopp omkring 8000 kr.

Ersättningens omfattning:

Enligt Skadeståndslagen 5 kap 7 § ska ersättningen gällande sakskada omfatta sakens värde eller reparationskostnader och värdeminskning. I ert fall kan det bli problematiskt att avgöra hur “stor” skada ert barn vållat. Som ni beskrev det var dörren redan skadad. Beroende på skadorna innan och hur stora skador ert barn orsakat varierar ersättningsskyldigheten. Om ristningarna ert barn vållat gjort dörren i stort sätt obrukbar kan det vara aktuellt att ersätta en ny dörr, om det däremot handlar om begränsade inristningar bland andra är “skadan” inte alls stor.

Det troligaste är att ni är ersättningsskyldiga för reparationskostnaderna för just den skada ert barn orsakat och eventuell värdeminskning därutöver. En värdeminskning kan bestå i att dörren inte ser likadan ut efter reparation eller att den inte fungerar som tidigare.

Behöver du vidare hjälp med juridiken är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se.

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000