Skadeståndsanspråk vid misshandel.

FRÅGA
Min mamma har ljugit för mig och fått mig att tro saker som inte är Sanna.Hon har misshandlat mig fysiskt från tidig ålder till tonåren.Är det något man kan gå vidare med och verkligen få någon form utav skadestånd efter 8 år?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Brott:

I din fråga beskriver du att din mamma under flera år har utsatt dig för fysisk misshandel och då aktualiseras misshandelsbestämmelsen i brottsbalken (BrB) 3 kapitlet, 5 §. Eftersom du inte riktigt preciserar vad du har blivit utsatt för kan jag inte säga något om vilken svårhetsgrad man hade klassificerat misshandeln till. Alltså om det är fråga om ringa misshandel (exempelvis örfilar), misshandel av normalgraden (skador eller smärta av icke övergående natur) eller kanske till om grov misshandel enligt BrB 3 kapitlet, 6 § (om våldet exempelvis har varit livsfarligt).

Eftersom du skriver att den fysiska misshandeln ägde rum under fler år kan brottet grov fridskränkning i BrB 4 kapitel, 4 a § aktualiseras om kriterierna i bestämmelsen är uppfyllda. Enligt denna bestämmelse kan nämligen en person som har gjort sig skyldig till minst två gärningar av exempelvis misshandel dömas, om var och en av gärningarna utgjort ett led i en upprepad kränkning av personens integritet och gärningarna syfte till att allvarligt kränka den utsattes självkänsla, för grov fridskränkning.

Att ljuga och fått dig att tro saker som egentligen inte är sanna är i dagens läge inte är en brottslig gärning som din mamma kan hållas ansvarig för.

Preskription

Även om din mamma har gjort sig skyldig till misshandel alternativt grov fridskränkning måste vi i denna situation ta hänsyn till preskriptionsbestämmelserna i brottsbalkens 35 kapitel. Av 1 § kan vi utläsa (som vi jämför med straffskalan för respektive brottsrubricering) att:

Ringa misshandel har en preskriptionstid på två år.Misshandel av normalgraden har en preskriptionstid på fem år. Grov fridskränkning har en preskriptionstid på femton års tid.

Eftersom det verkar ha gått åtta år sedan den fysiska misshandeln ägde rum är det endast om hennes agerande uppfyller förutsättningarna för grov fridskränkning som hon kommer kunna åtalas för detta. De andra brotten har nämligen preskriberats och därför kan hon inte åtalas för detta om man istället gör bedömningen att det hon har gjort sig skyldig till är ringa misshandel eller misshandel av normalgraden.

Skadestånd

Om du väljer att polisanmäla händelserna och åklagaren åtalar din mamma har du möjlighet att föra en s.k. enskild talan enligt rättegångsbalken 22 kapitlet, 1 §. Denna bestämmelse ger alltså dig som målsägande rätt att föra en skadeståndstalan mot din mamma.

Om din mamma inte åtalas eller om du av olika anledningar väljer att inte polisanmäla henne kan du ändå välja att väcka en skadeståndstalan mot henne. Istället för att det handläggs i ett brottsmål som enskilt anspråk kommer ditt ersättningskrav istället handläggas i ett tvistemål. Den lag som då aktualiseras, och som du kan stödja ditt ersättningsanspråk på är skadeståndslagen. Enligt 2 kapitlet, 1 §ska den som uppsåtligen (medvetet) orsakar fysisk eller psykisk skada ersätta skadan.

Sammanfattningsvis.

Svaret på din fråga är alltså att ja, det som du beskriver kan man mycket väl gå vidare med och det är inte omöjligt att du till och med kan få skadestånd för det du har varit med om även om din mamma kanske inte kan åtalas och dömas för det hon har gjort mot dig. Om du bestämmer dig för att driva en skadeståndstalan mot din mamma råder jag dig till att skaffa ett ombud som kan hjälpa sig att upprätta en stämningsansökan och genom processen. Om du behöver hjälp med detta kan du vända dig till info@lawline.se

Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga.

Vänligen,

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadestånd på grund av brott (200)
2021-11-15 Vart ska målsägande vända sig för att få sitt skadestånd?
2021-11-15 Kan man få hjälp av någon myndighet för att betala ett skadestånd?
2021-08-17 Preskriptionstid för skadestånd på grund av brott
2021-08-10 Lurad att investera i kryptovaluta

Alla besvarade frågor (97679)