Skadeståndsanspråk efter olycka på handelsområde

FRÅGA
Hej!Lördag 2017-09-10 var jag på väg från en affär i ett handelsområde. I linje med kundvagnarna gömmer sig en trasig stolpfot gömd bakom gräs och sten, bild tagen, jag uppmärksammar inte denna stolpfot utan faller raklång och slår mig ordentligt. Har tur att jag inte skär mig på de flaskor som krossas i fallet. Fick inga synbara skador förutom smutsiga kläder. Fallet orsakar en revbensfraktur med kraftiga smärtor som följd. Jag anser att förvaltningsföretaget som äger området är vållande till olyckan genom oaktsamhet, den trasiga stolpfoten är anmäld till förvaltaren för åtgärd 3 dagar innan min fallolycka. Påtalar detta och får som svar: Hej!Ja det är ju trist att du slog dig. Men på handelsplatser ersätter vi inte fallolyckor utan var och en ansvarar för hur man går.Vi försöker hålla gångstråken rena från hinder. I detta specifika fall har du snubblat på en plats som inte är ett gångstråk utan ett område med kullersten.Beklagar som sagt men detta är vårt svarKan dom verkligen friskriva säg sitt ansvar på detta sätt?Hälsningar Lasse Lundvik
SVAR

Hej och tack för att vänder dig till Lawline med din fråga,

Regler om skadestånd finner du i skadeståndslagen, även kallad SkL (här).

Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet orsakat en personskada har en skyldighet att ersätta skadan (se SkL 2:1och SkL 5:1). I ditt fall är det alltså avgörande om förvaltningsföretaget genom sin underlåtenhet att inte ta bort stolpfoten kan sägas ha agerat vårdslöst.

Det finns flera rättsfall som tyder på att den som bäst kan utöva tillsyn över ett område, typiskt sett en fastighetsägare, har ett ansvar att förhindra sådana här typer av risker (se exempelvis NJA 1987 s 222 och NJA 1973 s 141, det så kallade "vattenkastarfallet"). Vad jag vet finns ingen möjlighet att friskriva sig från skadeståndsansvar på särskilda platser utan att särskilt upprätta ett avtal om detta.

För att fastställa om en handling varit vårdslös gör man en så kallad culpaprövning. Den här består av flera olika steg, varför jag valt att i mitt svar göra en kort sammanfattning av de faktorer som kan påverka bedömningen. I ditt fall talar risken som en stolpfot placerad på en dold plats för att de borde agerat på ett annat sätt. Det faktum att faran var rapporterad talar särskilt för att det rör sig om en vårdslös underlåtenhet. Skadan är dessutom normalt påräknelig, det vill säga att händelseförloppet som ledde till skadan inte helt saknade samband med riskmomentet att det var en dold stolpfot på ett handelsområde.

Ifall en domstol skulle bedöma att företaget kan sägas ha agerat vårdslöst kan du vara berättigad till ersättning för din personskada i form av sveda och värk av ditt skadade revben, samt ersättning för sakskadan på dina kläder (se SkL 5:1 p. 3 och SkL 5:7). Även eventuella kostnader för transport till sjukhus kan ersättas (se SkL 5:1 p. 1). Skadeståndsbeloppet ska försätta dig i samma situation som om skadan inte inträffat. Det finns alltså inget preventivt syfte med skadestånd, varför skadeståndsbeloppet kan bli ganska lågt. Här bör även tilläggas att kostnader som täcks av socialförsäkringen, ex. de flesta sjukhuskostnader, räknas av från skadeståndsbeloppet (SkL 5:3).

Till sist vill jag nämna att preskriptionstiden för skadeståndsanspråk är 10 år (se preskriptionslagen 2 §). Med detta menas att du måste väcka talan inom 10 år från skadans uppkomst.

Hoppas att svaret har varit till hjälp och tveka inte att höra av dig om du har några fler frågor!

Vänligen,


Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?