Skadestånd vid skada på lekplats.

Vårt barn skadade sig på en lekplats. Det visade sig att regler inte följts gällande säkerhetsavstånd. Vi har besiktningsprotokoll som visar på att fastighetsägaren vetat om felet i minst ett år med skriften "åtgärdas inom kort". Kommunens byggnadsnämnd menar att de inget kan göra eftersom fastighetsägaren faktisk åtgärdade felet i efterhand. Finns det ingen påföljd för fel som leder till personskada?

Lawline svarar

Hej,

Välkommen till Lawline. Tack för att Ni vänt Er till oss med Era juridiska frågor.

Det finns under vissa förutsättningar möjligheter att ställa den som har ansvar för lekplatsen till svars, om skada uppstår som en följd utav lekplatsens dåliga underhåll eller liknande.

Jag vet inte vilken typ av ”påföljd” Ni har i åtanke. Jag kan dock tänka mig att det är skadestånd Ni syftar på. Jag utgår därför från det i det följande. Parentetiskt kan nämnas att byggnadsnämnden med all säkerhet har fog för sin uppfattning. Har de väl begärt att ägaren rättar till felet, kan de inte göra mycket mer när ägaren faktiskt följt uppmaningen. Byggnadsnämnden saknar till exempel befogenhet att ”straffa” ägaren i sådana fall.

När man ska utreda om någon handlat på ett sätt som medför skadeståndsskyldighet, är det avgörande i princip att man finner att skadevållaren handlat på ett sätt som denne inte borde (ord som brukar användas är försumlig/vårdslös/oaktsam). Att detta också gäller vid inträffad personskada följer av Skadeståndslagen 2:1.

Att konkret avgöra vad som utgör ett så pass oaktsamt beteende att skadeståndsskyldighet bör komma ifråga är inte helt lätt. En bedömning får göras från fall till fall, där omständigheterna i det enskilda fallet är helt avgörande.

Jag saknar uppgifter kring de närmre omständigheterna då skadan inträffat i Ert fall. Detta medför såklart att jag omöjligen kan ge ett konkret svar. Det följande får därför bli en redogörelse av mer allmänna aspekter.

När man undersöker graden av oaktsamhet, försöker man ofta finna en regel, som är avsedd att reglera den verksamhet eller åtgärd som skadevållaren i det aktuella fallet sysslat med. Regeln används då för att undersöka vad som utgör ett slags ”god standard” på området ifråga. På så sätt blir det lättare att avgöra om och på vilket sätt skadevållaren avvikit från ett beteende som annars anses vara det ”normala”.

I aktuellt fall finns en sådan regel i PBL (plan-och bygglagen). Den återfinns i 8 kap, som reglerar mer allmänna krav på byggnader och dylikt. I 15 § sägs att ” lekplatser och fasta anordningar på lekplatser ska underhållas så att risken för olycksfall begränsas.”. Tyvärr är regeln inte så pass konkret att det går att dra några slutsatser om dess aktualitet i Ert fall.

En annan typ av ”regel” som kan tjäna till vägledning i Ert fall är besiktningsprotokollet. Ni har uppgett att Ni har tillgång till en besiktning vari bl.a. föreskrivs att vissa regler om säkerhetsavstånd inte iakttagits samt att fastighetsägaren vetat om detta men ändå inte åtgärdat det vid tiden för olyckan.

Om det förhåller sig på det sätter, att skadan uppstått på grund av felaktiga säkerhetssavstånd, ligger det nära till hands att anse att fastighetsägaren varit så pass oaktsam att han bör vara ansvarig för den uppkomna skadan. Det är inte heller uteslutet att fastighetsägaren kan göras ansvarig även på annan grund. Men det avgörande är i princip att lekplatsen hållits i ett skick som på ett eller annat sätt avvikit från ”standard” och således utgjort en säkerhetssrisk, och att skadan inträffat just på grund av att skicket i relevant avseende inte varit godtagbart. Saken kan också uttryckas på det sättet, att även om lekplatsen i ett eller flera avseenden varit ”felaktig”, spelar detta ingen roll för fastighetsägarens ansvar, om skadan uppstått på ett sätt som saknar samband med dessa felaktigheter.

Jag vet som sagt inte hur skadan uppstått eller varför. Jag är också osäker på vad säkeravstånden är avsedda att förebygga. Det är, som ovan nämns, därför helt omöjligt för mig att närmre uttala mig om möjligheterna till framgång med en skadeståndstalan. Ytterligare svårigheter i Ert fall ligger bland annat i att bevisbördan för att skadan inträffat och berott på en viss orsak, som ägaren kan anses ansvarig för, vilar på Er.

Ni är mycket välkomna att återkomma till mig om ni har frågor eller synpunkter på det ovanstående. Om det förhåller sig på det sättet, att Ni är intresserade av gå vidare med ärendet, är Ni också välkomna att kontakta mig, så återkommer vi med ett prisförslag. I samband därmed kan också de närmre uppgifter som krävs för en fullgod utredning inhämtas.

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”