Skadestånd vid fall i butik

FRÅGA
Jag "fastnade" med hälen i en uppvikt kant/tunnel när jag var inne i en prylbutik.Eftersom det var så trångt så hade jag ingen möjlighet att återfå balansen utan föll in i en väggkonsolhylla full med glas. Turligt nog så fick en annan kvinna tag i min arm och på det sättet mildrades fallet något. Jag slog av 2 revben.Jag har kontaktat butiken som säger att det var ju tråkigt men ingen annan har ramlat förr trots att mattorna legat så i flera år. När jag låg på golvet frågade butiksägaren mig flera gånger om jag inte hade ont i ryggen sen tidigare. Det hade jag inteKan jag gå vidare?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Jag förstår att du är intresserad av ett eventuellt skadestånd från butiken, eftersom du blev skadad inne hos dem. Därför ska jag gå igenom vad som kan komma upp i fråga om ett skadestånd i det fall du beskriver.

Skadetyp

Du har brutit två revben i fallet, vilket är en personskada. De är lätta att etablera, eftersom det är en uppenbar skada.

Lag som ger stöd för skadestånd

Ditt skadestånd skulle ifall du tilldelas skulle ta stöd i den allmänna skadeståndslagen. Den är väldigt allmänt formulerad och därför är det en praxisintensiv gren av lagen. Situationen kan bli komplicerad och det är av stor vikt att ha en advokat som är skicklig.

Skadeståndstalan ska riktas mot butiken, eftersom den är ansvarig för sina anställda pga. sitt principalansvar, ansvaret som arbetsgivare har för sina anställda (3 kap 1 § Skadeståndslagen).

Krav för skadestånd

Det finns flera krav för att en talan av denna typ ska lyckas. Lagen säger att "Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada skall ersätta skadan." (2 kap 1 Skadeståndslagen). Nyckelorden är många, så jag går igenom vad de mer utförligt betyder.

1.Skada: "Personskada eller sakskada"Det måste finnas en skada i sammanhanget. Detta är mycket lätt att visa i din situation, eftersom du har lidit en personskada.2.Vårdslöshet eller uppsåt: "Uppsåtligen eller av vårdslöshet"Den som orsakat skadan måste ha gjort det uppsåtligen, dvs. med vilje, eller förorsakat den genom att vara vårdslös. Det är uppenbart att uppsåt inte är fallet här, eftersom butiken inte velat orsaka dig skadan. Vårdslöshet är därför mer relevant. Detta är den första delen som är svår, eftersom vad som är oförsiktigt bedöms i ljuset av fyra faktorerI.Hur stor den potentiella skadan ärII.Sannolikheten för att skadan uppstårIII.Hur stor möjlighet det fanns att förebygga skadanIV.Hur medveten den som orsakade skadan var om att faran föreliggerI just ditt fall har dessutom skadan orsakats inte genom att någon har gjort något, utan genom att någon inte gjort något. Detta kallas passiv culpa och är svårare att bevisa än när någon gör något på ett vårdslöst sätt. I fall med passiv culpa kan man peka på antingen plikt eller framkallande av fara för annan som grunder för vårdslöshet. I just din situation är framkallande av fara det mest relevanta, men plikt att hålla butiken säker kan också argumenteras för.3.Adekvat orsakssamband mellan skadan och vårdslösheten: "Vållar"Det är viktigt att just underlåtenheten att vika mattan rätt ledde till att du föll. Orsakssambandet är i just ditt fall tydligt, men det är fortfarande ett krav som måste tas med i beräkningen.

Skadeståndets summa

Skadeståndet omfattar sjukvårdskostnader, inkomstförluster, och ersättning för sveda och värk (5 kap 1 § Skadeståndslagen). Viss ersättning utgår också till de som har hjälpt dig under tiden du varit skadad.

Inkomstersättningen minskar dock med så mycket som du får från andra källor i samband med behandlingen av dina skador till exempel socialförsäkring från det allmänna (5 kap 3 § Skadeståndslagen)

Vidare kan du yrka att butiken ska betala din advokat. Detta blir oftast fallet i fall du vinner med stor marginal.

Jämkningsgrunder

Det finns flera grunder på vilka motparten kan få sin skadeståndsskyldighet minskad. Vidare kan deras skyldighet att ersätta dina kostnader för din advokat också minska i samma utsträckning, om du yrkar på det också i rätten. I ditt fall blir ett av dessa relevant.

Om du själv du själv har varit vårdslös och medverkat till skadan och medverkat till skadan på så sätt, att du bidragit till någon av bedömningsgrunderna (6 kap 1 § Skadeståndslagen) kan skadeståndet minskas. Det ställs ett högre krav på den vårdslösheten, grov vårdslöshet, vilket innebär att du måste ha agerat i total förnekelse av omständigheterna.

Mitt råd

Det krävs mer information om omständigheterna för att avgöra om detta är värt att föra talan om i domstol. Att väcka talan om skadestånd innebär en risk för den kärande, eftersom det kan bli så att du får ersätta både dina och motpartens advokatkostnader, om ditt yrkande avslås.

Jag rekommenderar därför att du tar kontakt med en advokat för att mer ingående se om risken en process innebär är värd den möjliga utbetalningen som kan avkrävas butiken.

Om det kommer till en process, kommer det sannolikt erbjudas ett förlikningsavtal. Det innebär att du går med på att dra tillbaka din talan i utbyte mot en mindre summa pengar än den du yrkat. Diskutera med din advokat om det är något du vill göra, för att slippa risken och tidsåtgången som är förenad med att ta processen till sitt slut.

Om du har fler frågor hjälper vi dig gärna även i framtiden.

Med vänlig hälsning,

Adam Novak
Fick du svar på din fråga?